ΟΠΕΚΕΠΕ: Η διαδικασία για ενστάσεις και καταστάσεις της εξισωτικής 2014

07-01-2014
  Την διαδικασία ανάρτησης των καταστάσεων δικαιούχων με ή χωρίς κυρώσεις, επιλαχόντων και απορριπτόμενων και για την υποβολή ένστασης για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2014 (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013)  καθορίζει με εγκύκλιο του ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι Περιφερειακές Δ/νσεις ή/και οι Περιφερειακές Μονάδες ή/και τα Νομαρχιακά Γραφεία του Οργανισμού διαβιβάζουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τις ανωτέρω καταστάσεις στους Φορείς προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να μεριμνήσουν για την ανάρτησή τους στους συνήθεις τόπους ανακοινώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων.
Οι καταστάσεις, για την καλύτερη ενημέρωση των παραγωγών, δύναται να αναρτώνται και στους πίνακες ανακοινώσεων των Φορέων.
Οι Περιφερειακές Δ/νσεις ή/και οι Περιφερειακές Μονάδες ή/και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρουν την ευθύνη παρακολούθησης του χρόνου ανάρτησης των καταστάσεων στους τόπους ανακοινώσεων των οικείων τους Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
*Κατά την ανάρτηση των καταστάσεων (στους Δήμους και τις Κοινότητες) συντάσσεται αποδεικτικό ανάρτησης ενώπιον δύο (2) μαρτύρων. Αντίγραφο του αποδεικτικού αποστέλλεται αμέσως (το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών) στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση ή Περιφερειακή Μονάδα ή Νομαρχιακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ
*Ενστάσεις θα μπορούν υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των καταστάσεων στους Δήμους και τις Κοινότητες. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, δε θα γίνονται δεκτές ενστάσεις, παρά μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με την τήρηση της προβλεπόμενης υπάρχουσας διαδικασίας περί χαρακτηρισμού ως ανωτέρας βίας.
*Οι ενστάσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως:
- είτε απ' ευθείας στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση ή Περιφερειακή Μονάδα ή Νομαρχιακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- είτε στους Φορείς οι οποίες με τη σειρά τους θα πρέπει να τις αποστέλλουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή Περιφερειακή Μονάδα ή Νομαρχιακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ
*Για την υποβολή των ενστάσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συνημμένο Υπόδειγμα Ένστασης (Υπόδειγμα 2 της υπ' αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 ΥΑ).
*         Για τις περιπτώσεις παραγωγών που εμπίπτουν στο σημείο (ii) της περίπτωσης
16 της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της υπ' αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (παραγωγοί που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική πενταετία, που παντρεύτηκαν μεταξύ τους πριν την υποβολή των Αιτήσεων Ένταξης/Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012 και υπέβαλαν και οι δύο Αίτηση Ένταξης/Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012) θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συνημμένο Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης
*Στην ένστασή του ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της σχετικής ένστασης (αναφέροντας π.χ. τυχόν λάθη που εντόπισε στα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου) καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του

πηγη:www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου