Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης στο βαμβάκι

30.03.2015 


Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων τηλεπισκόπησης στο βαμβάκι Σχετικά με τις ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων Τηλεπισκόπησης 2014 για το ειδικό καθεστώς βαμβακιού ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα πραγματοποιηθεί ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, Μονάδες και Γραφεία του οργανισμού καθώς και στους πιστοποιημένους φορείς Α & Β.
Οι γεωργοί θα μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και να πραγματοποιούν τις ενστάσεις τους, στους Φορείς Α’ & Β για διάστημα 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης ( ολοκλήρωση ανάρτησης έως 31/3).

Οι Φορείς μετά το τέλος των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης , θα στέλνουν τις υποβληθείσες ενστάσεις υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τόσο στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων της5 Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των ενστάσεων θα γίνεται μέσω του διαμορφωμένου πίνακα Excel.

Οι ενστάσεις θα ελέγχονται αρχικά από τις Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που διενήργησαν τους ελέγχους τηλεπισκόπησης επί της οθόνης προκειμένου να διαπιστώνεται φωτοερμηνευτικά το βάσιμο ή μη της ένστασης

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η περίπτωση χρήζει παραπάνω διερεύνησης τότε θα αποστέλλεται στους τοπικούς ελεγκτές.

Διευκρινίσεις για την ζώνη ελέγχου Καρδίτσας »

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανακοίνωσή του,  υπενθυμίζει ότι η καταβολή οποιασδήποτε κοινοτικής ενίσχυσης προϋποθέτει κάθε έτος την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τον ίδιο τον παραγωγό είτε μέσω της εφαρμογής διαδικτυακής υποβολής (Online αίτηση) είτε στους κατά τόπους πιστοποιημένους φορείς Α΄ και Β΄ βαθμού.

Τονίζεται ότι ο παραγωγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή υπόδειξη των ορίων των αγροτεμαχίων σε επίπεδο ομάδας καλλιέργειας προκειμένου να γίνει η  ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων του στο υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Ο πιστοποιημένος Φορέας Α΄ και Β΄ βαθμού αποτελεί την αρμόδια πύλη για την υποβοήθηση του παραγωγού για:
-την σύνταξη της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης,
-την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και
-την ψηφιοποίηση των υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

Η ολοκλήρωση της αίτησης συνεπάγεται εκτύπωση, έλεγχο και υπογραφή εκ μέρους του παραγωγού και αποστολή προς την Κεντρική Βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, αποδέχεται τις αιτήσεις των παραγωγών όπως αυτές αποστέλλονται στην Κεντρική Βάση του προκειμένου να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (διασταυρωτικοί, διοικητικοί, επιτόπιοι). Στην κατηγορία των επιτόπιων ελέγχων εντάσσονται και οι έλεγχοι με Τηλεπισκόπηση.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ο επιτόπιος έλεγχος είτε φυσικός είτε με τηλεπισκόπηση διενεργείται στη θέση που έχει υποδειχτεί από τον ίδιο παραγωγό κατά τη διάρκεια της υποβολής των αιτήσεων. Εάν κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί ότι κατά το στάδιο της υποβολής των αιτήσεων ο παραγωγός υπέδειξε το αγροτεμάχιο σε λάθος θέση σε σχέση με την πραγματική, δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια καθώς η λάθος υπόδειξη του αγροτεμαχίου δεν θεωρείται προφανές σφάλμα που μπορεί να διορθωθεί μετά από ένσταση.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι μέσω Τηλεπισκόπησης γίνονται με χρήση δορυφορικών εικόνων του τρέχοντος έτους, σε χρονοσειρά.
Ειδικότερα για τη ζώνη ελέγχου της Καρδίτσας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις εικόνες:
-μία ανοιξιάτικη (ημερομηνίας λήψης 01/04/2014),
-μία εικόνα πολύ υψηλής ανάλυσης (ημερομηνίας λήψης 22/5/2015 και
-δύο καλοκαιρινές μεταγενέστερες (ημερομηνίας λήψης 17/7/2014 και 12/8/2014 αντίστοιχα).

Σημειώνεται ότι οι εικόνες δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις οποίες έχει ορίσει η Επιτροπή. Βάσει των εικόνων αυτών έγιναν ο απαιτούμενοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αρχικά η επιλεξιμότητα (SPS) των αγροτεμαχίων (οι έλεγχοι αφορούν την Ενιαία Ενίσχυση)  και στη συνέχεια η ορθότητα της δηλωθείσας καλλιέργειας για συνδεδεμένη ενίσχυση (CP), όπως βαμβάκι, σκληρό σιτάρι, ελιές.

Όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο-Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2014, η ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού, που έχει σπαρθεί με εγκεκριμένες ποικιλίες και έχει πράγματι συγκομισθεί υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

Οι δορυφορικές εικόνες για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη θέση τους στο χώρο, γεωαναφέρθηκαν εξαρχής στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’87) και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για ταξινόμηση και φωτοερμηνεία των καλλιεργειών. Για τον σκοπό αυτή λήφθηκαν στίγματα αναφοράς από GPS (Ιουλίου 2014 και Αυγούστου 2014) για συγκεκριμένες καλλιέργειες σε συγκεκριμένα αγροτεμάχια των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, όπως αυτά είχαν δηλωθεί και ψηφιοποιηθεί από τους παραγωγούς.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η θέση των αγροτεμαχίων παραμένει σταθερή καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου με τηλεπισκόπηση και δεν επηρεάζεται από τις δορυφορικές εικόνες .

Σε κάθε περίπτωση ο παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της Τηλεπισκόπησης μέσω των Πιστοποιημένων Φορέων.

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου