Λεπτομερείς οδηγίες για την συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος

27.03.2015 

Λεπτομερείς οδηγίες για την συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος
Με υπουργική απόφαση, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Πέμπτη 26 Μαρτίου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1178/27361 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 430/Β/24.3.2015, με την οποία καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου (άρθρα 56 έως 60), κανονισμού (Ε.Ε.) 639/2014, κανονισμού (Ε.Ε.) 640/2014 και κανονισμού (Ε.Ε.) 641/2014 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, ως εξής:
 
Όροι επιλεξιμότητας – Προϋποθέσεις σποράς – Δικαιούχοι
 
1) Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού θεωρούνται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την καλλιέργεια βάμβακος.
 
2) Λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών δύνανται να καλλιεργηθούν στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι, δεν χορηγείται η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι για ποικιλίες εκτός των προαναφερομένων καταλόγων και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.
3. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ 225021/31−03− 2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β΄478) όπως ισχύει, ελάχιστης ποσότητας 16 κιλών ανά εκτάριο, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς−δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτών ανά εκτάριο. Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 217265/28−01−2014 (Β΄ 203).
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς − δελτίου αποστολής, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
 
3) Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
 
4) Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α. Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:
-Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
-Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης εφόσον ο γεωργός είναι μέλος.
β. Διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:
− η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους
− η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης
− ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους
− η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
− κατά την άρδευση να εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.
γ) Συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος.
δ) Παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί η περίοδος των παραδόσεων με Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
 
Οι παραγωγοί βάμβακος δύναται να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες θα διαπραγματεύονται και θα πωλούν την παραγωγή τους για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους τηρώντας τους υφιστάμενους κανόνες παράδοσης.
 
Επιπλέον είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία αποθήκης διακίνησης του συσπόρου βάμβακος και να καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα και τις ποσότητες συσπόρου που παρέδωσε ο κάθε παραγωγός, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.
 
Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παρέδωσαν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, θα πρέπει να δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο συγκέντρωσή της.
 
Καθορισμός και καταβολή ειδικής ενίσχυσης
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 Ευρώ/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.
 
2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση των 140 κιλών ανά στρέμμα. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.
 
3. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής.
 
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.
 
Συμβάσεις αγοραπωλησίας
 
Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμβάσεις αγοραπωλησίας με ευθύνη των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογράφονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή.
 
Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η αντίστοιχη σύμβαση αγοροπωλησίας με συνημμένο κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται πριν την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 
Εγκεκριμένες Διακλαδικές Οργανώσεις Βάμβακος (Δ.Ο.Β.)
 
1. Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:
-Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
-Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.
-Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.
-Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης.
 
2. Κάθε Δ.Ο.Β. εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους.
Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι Δ.Ο.Β.:
α) Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια.
β) Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.
Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.
 
3. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδοποιεί τη Δ.Ο.Β για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποιεί στη Δ.Ο.Β., την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Η Δ.Ο.Β έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.
 
4. Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης Δ.Ο.Β. χορηγείται η ειδική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.
 
5. Οι παραγωγοί που είναι μέλη Δ.Ο.Β. της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
 
6. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. είναι προαιρετική. Ωστόσο δεν μπορεί ένας βαμβακοπαραγωγός να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Β. και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.
 
Υποχρεώσεις εκκοκκιστικών επιχειρήσεων
 
Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:
 
1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών συσπόρου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
1α. Να έχουν αναρτημένη καθημερινώς σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
1β. Να έχουν αναρτημένη καθημερινά την τιμή αγοράς του συσπόρου βαμβακιού από τους παραγωγούς για
ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές.
 
2. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού του
συστήματος τα παρακάτω στοιχεία:
α. στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,
− κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό
− κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού.
β. εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:
− δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα
− στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού.
− στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες.
 
3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού από χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.
 
4 Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου όπως περιγράφεται στην αρ. 1102586/677/0015/21.10.2007 υπουργική απόφαση «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.
 
5. Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.
 
6. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπ’ όψη στο διασταυρωτικό έλεγχο που εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η ειδική ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση.
 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.
 
Έλεγχοι
 
1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
 
2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί ελέγχους, στα πλαίσια της παρούσας Απόφασης και των λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων, και καθορίζει με σχετικές εγκυκλίους του τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Οι έλεγχοι
διενεργούνται:
α. Στον παραγωγό και αφορούν:
− Οι έλεγχοι για τη ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καλύπτουν τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III του Καν. (Ε.Ε.)809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς) όσο και τους επιτόπιους. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
− Επιπλέον διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι επαλήθευσης στα υποβληθέντα παραστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των δικαιούχων της ενίσχυσης.
− Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση.
γ. Στις Δ.Ο.Β και αφορούν Ειδικούς διοικητικούς έλεγχους οι οποίοι διεξάγονται στις έδρες των Δ.Ο.Β στο 100% των εγκεκριμένων διακλαδικών οργανώσεων βάμβακος για την εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων για την έγκρισή τους.
 
3. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει με τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
Ενστάσεις
 
Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ:
α. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
β. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών ελέγχων (διοικητικοί, τηλεπισκόπησης, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής.
 
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 
1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
 
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77 του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 και στα άρθρα 19 και 20 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014.
 
3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
 
4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013, της παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014 καθώς και του άρθρου
7 του Καν (Ε.Ε.) 809/2014. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρου 19 του Καν. (Ε.Ε.) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν (Ε.Ε.) 809/2014 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997.
 
5. Σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων του άρθρου 6 της παρούσας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας, η οποία λαμβάνει υπόψη της τα σχετικά αποτελέσματα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 
6. Σε περίπτωση μη τήρησης της προβλεπόμενης στη σύμβαση προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών και μετά την παρέλευση επιπλέον 15 ημερών επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο μέχρι 10% επί της αξίας του πωληθέντος συσπόρου βαμβακιού, ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό και το χρόνο καθυστέρησης. Ως ημερομηνία έναρξης της οφειλής νοείται η ημέρα παράδοσης του συσπόρου βαμβακιού στο εκκοκκιστήριο και τιμή η συμφωνηθείσα μεταξύ των συμβαλλομένων.
 
Γενικές διατάξεις
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική περίοδο 2015.
 
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 35235/26−4−2010 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του συσπόρου βαμβακιού».

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου