Η ΚΑΠ αυξάνει το κόστος παραγωγής

 09/03/2015

Παπαγιώτα Χρύσα
Με πρόσθετο κόστος που φθάνει και το 10%, επιβαρύνει τους ευρωπαίους αγρότες η σύνθετη κοινοτική νοµοθεσία, που επιβάλλει µια σειρά από απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίµων και την ευηµερία των ζώων.

Σε πλεονεκτική θέση τα αγροτικά προϊόντα των τρίτων χωρών και κυρίως τα κτηνοτροφικά
Το γεγονός αυτό επηρεάζει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στην παγκόσµια αγορά, σε σχέση µε τα οµοειδή άλλων χωρών που δεν υπόκεινται σε αντίστοιχους περιορισµούς. Αυτή που πλήττεται περισσότερο είναι η κτηνοτροφία και δη οι χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι, που το κόστος συµµόρφωσής τους συνιστά το 5-10% του συνολικού κόστους παραγωγής, εν αντιθέσει µε το 2-3% που είναι για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και το βόειο και πρόβειο κρέας, λόγω  των µικρότερων περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Αντίστοιχα, στο γεωργικό κλάδο το κόστος συµµόρφωσης είναι 1%-3,5%.

Οι παραγωγοί τρίτων χωρών δε δεσµεύονται από την κοινοτική νοµοθεσία για τις γεωργικές τους δραστηριότητες, εκτός και αν είναι προϋπόθεση για να εξάγουν τα προϊόντα τους σ’αυτήν και συνεπώς δεν έχουν αύξηση στο κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, πλην αυτής που αντιστοιχεί στη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία των χωρών τους.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα της Κοµισιόν σε 12 Κ-Μ, µη συµπεριλαµβανόµενης της Ελλάδας, και 10 χώρες εκτός Ε.Ε., στην οποία εξετάζεται η επίδραση του είδους παραγωγής (ζωική/φυτική), της χώρας και του προϊόντος στο κόστος της πολλαπλής συµµόρφωσης.

Κτηνοτροφικές µονάδες
-Στις γαλακτοπαραγωγικές µονάδες της Ε.Ε. το κόστος συµµόρφωσης φτάνει στο 1,5% και οι διαφορές στο συνολικό κόστος παραγωγής µεταξύ των Κ-Μ οφείλονται στην ευρωπαϊκή οδηγία για τη νιτρορύπανση.
-Στις πτηνοτροφία το κόστος συµµόρφωσης αγγίζει και το 5,5% µε κόστος παραγωγής µέχρι 98€/100kg κρέατος, ενώ στη Βραζιλία το κόστος συµµόρφωσης είναι 3% και η τιµή κρέατος 60€/100kg, καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική, λόγω των χαµηλών κεφαλαιουχικών δαπανών.
-Στις ευρωπαϊκές µονάδες βόειου κρέατος το κόστος συµµόρφωσης αγγίζει και το 3% επί του συνολικού κόστους, ενώ σε τρίτες χώρες κυµαίνεται από 0,2% µέχρι 5,8%. Καθοριστικό ρόλο στη διακύµανση παίζουν τα εργατικά και οι τιµές των ζωοτροφών. Το ίδιο ισχύει και για το πρόβειο κρέας (διακύµανση 0,5%-3,5%).
-Στις χοιροτροφικές φάρµες (κόστος παραγωγής: 140€/100kg) το κόστος συµµόρφωσης µπορεί να ανέλθει στο 9% (Γερµανία), λόγω της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ενώ στις ΗΠΑ το αντίστοιχο κόστος είναι αµελητέο και το κόστος παραγωγής 110€/kg. Αν και η επίπτωση της πολλαπλής συµµόρφωσης στο κόστος είναι µεγάλη, δεν παραβλέπεται ότι το προϊόν είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών και προτιµάται από καταναλωτές τρίτων χωρών.

Γεωργικές εκµεταλλεύσεις
Το µαλακό σιτάρι στην Ε.Ε. έχει κόστος συµµόρφωσης που φτάνει το 3,4% και µέσο κόστος παραγωγής 180€/t. Τα κόστη των τρίτων χωρών κυµαίνονται στα ίδια ποσοστά.

∆ιαφορές στο παραγωγικό κόστος των οινοποιήσιµων σταφυλιών
Τα υψηλότερα κόστη συµµόρφωσης στα οινοποιήσιµα σταφύλια σε ορισµένα Κ-Μ σε σύγκριση µε αυτά των τρίτων χωρών οφείλονται κυρίως στην περιβαλλοντική νοµοθεσία της ΕΕ., ενώ οι διαφορές στα παραγωγικά τους κόστη εξηγούνται από τις διαφορές στις καλλιεργούµενες ποικιλίες και στα συστήµατα παραγωγής. Το παραγωγικό κόστος στην Αυστραλία και τη Νότιο Αφρική το 2010 (έτος αναφοράς) είναι εν µέρει πιο υψηλό σε σχέση µε αυτό της Ευρώπης.
Οι αυστραλιανές εκµεταλλεύσεις αντιµετώπισαν µακρά ξηρασία που οδήγησε σε χαµηλές τιµές το προϊόν και γενικά λόγω των συγκεκριµένων κλιµατολογικών συνθηκών οι αµπελουργοί έχουν υψηλό κόστος άρδευσης. Η ανταγωνιστικότητα των οινοποιήσιµων σταφυλιών καθορίζεται κυρίως από την ποιότητα και τις αποδόσεις ανά εκτάριο. Επιπλέον, τα σταφύλια δεν είναι το τελικό προϊόν που παράγεται. Η επεξεργασία και η εµπορία του κρασιού έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος. Ενώ στις τρίτες χώρες η αύξηση του κόστους συµµόρφωσης των οινοποιήσιµων σταφυλιών είναι µικρότερη του 1% του συνολικού κόστους παραγωγής, στην Ε.Ε. είναι 2-4% λόγω της περιβαλλοντικής της νοµοθεσίας, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Κόστος και κέρδη για τον αγρότη
Κόστος

-Λειτουργικά έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των εργατικών δαπανών και των εισροών)
-Επενδύσεις/ Απο-επενδύσεις
-Παραγωγή και διαφυγόντα κέρδη (κόστος ευκαιρίας)
-Κόστος ιδιωτικών συναλλαγών (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών δαπανών)

Κέρδη
-Οικονοµία  σε έξοδα εργατικού δυναµικού/ εισροές
-Επενδυτική ενίσχυση
-Επιπρόσθετα έσοδα
-Επιδοτήσεις
-Επέκταση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, χρηµατοδοτούµενων από δηµόσιους πόρους
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου