Σε διαβούλευση μέχρι 18/5 το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες 120 ημερών στα προϊόντα φυτοπροστασίας που θα ισχύσει από το 2016

11/5/2015

Σε διαβούλευση μέχρι 18/5 το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις άδειες 120 ημερών στα προϊόντα φυτοπροστασίας που θα ισχύσει από το 2016 Σε δεκαήμερη διαβούλευση (από προηγούμενη Παρασκευή 8/5 έως και την ερχόμενη Δευτέρα 18/5) τέθηκε εγκύκλιος για την εφαρμογή του άρθρου 53 του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας (πλαίσιο για την κατ’ εξαίρεση άδεια κυκλοφορίας 120 ημερών σε προϊόντα φυτοπροστασίας).
Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις «επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Επίσης, αιτήσεις για κατά παρέκκλιση έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον δύο ή το πολύ πέντε μήνες πριν την αιτούμενη αρχή της περιόδου χρήσης. Διάστημα μεταξύ της αίτησης και της αιτούμενης έναρξης της περιόδου χρήσης μικρότερο της δίμηνης προθεσμίας αφορά μόνο περιπτώσεις που αιτιολογημένα δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Αρμόδια αρχή να δέχεται αιτήσεις ορίζεται η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης όσοι καταθέτουν αιτήσεις θα πρέπει να πληρώνουν παράβολο (το οποίο θα οριστεί μετά την έγκριση του νέου θεσμικού πλαισίου) και θα ελέγχεται από το Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων αυτής. Η αίτηση θα κοινοποιείται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Επιπλέον κατά περίπτωση θα ζητείται η εισήγηση εντός τριών εβδομάδων από την αίτηση, των ΔΑΟΚ και των ΠΚΠΦ&ΠΕ που καλύπτουν τις περιοχές των Π.Ε. στις οποίες αιτείται η χρήση, σχετικά με την ύπαρξη και σημαντικότητα του κινδύνου στην περιοχή και τη δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης του κινδύνου στην περιοχή.

Για τη λήψη της απόφασης λαμβάνονται υπόψη:

 1. Η πληρότητα της κάθε αίτησης.
 2. Οι εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών.
 3. Η ύπαρξη έγκρισης, ή έστω αίτησης για έγκριση, τόσο για το αιτούμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν, όσο και τη/τις δραστική/ές ουσία/ες που αυτό περιέχει.
 4. Οι αιτίες απαγόρευσης χρήσης για δραστική ουσία που περιέχεται στο αιτούμενο φυτοπροστατευτικό προϊόν, όπως αυτές καταγράφονται στη Έκθεση Αξιολόγησης (Review Report) της Επιτροπής της Ε.Ε. και στο σχετικό νομικό κείμενο (οδηγία μη καταχώρισης ή κανονισμός απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά), κυρίως όταν στους λόγους της μη έγκρισης της δραστικής ουσίας περιλαμβάνονται αναφορές που σχετίζονται με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια του καταναλωτή.

Στην εγκύκλιο που βρίσκεται σε διαβούλευση αναφέρεται ακόμα ότι: οι κατά παρέκκλιση εγκρίσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται σε επόμενη καλλιεργητική περίοδο/περίοδο χρήσης:

 1. Στις περιπτώσεις ανάγκης χρονικού διαστήματος προσαρμογής σε αγρονομικές ή κοινωνικές συνθήκες λόγω απώλειας ευρέως διαδεδομένης χρήσης, η δυνατότητα επανάληψης περιορίζεται στα δύο έτη και θα πρέπει απαραίτητα να αιτιολογείται με πλήρη και εξελισσόμενα συγκριτικά οικονομικοτεχνικά στοιχεία αντίκτυπου, σε αντιπαραβολή με όλες τις εναλλακτικές μεθόδους χημικής ή άλλης φυτοπροστασίας, που θα αιτιολογούν τη μη βιωσιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιμοποιείται.
 2. Στις περιπτώσεις χρήσεων που πληρούν τα κριτήρια εφαρμογής άλλης διαδικασίας έγκρισης (πχ χρήσεις ήσσονος σημασίας), δίνεται η δυνατότητα επανάληψης μέχρι δύο έτη (με σκοπό την σύνταξη αντίστοιχου φακέλου) και επιπλέον, με την προϋπόθεση ότι κατατίθεται ο σχετικός φάκελος, όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την τελική απόφαση επί αυτού.
 3. Στις περιπτώσεις χρήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια άλλης διαδικασίας έγκρισης, η δυνατότητα επανάληψης θα πρέπει κάθε φορά να αιτιολογείται με εξελισσόμενα στοιχεία ως προς την προοπτική συμβατικής έγκρισης της χρήσης και των εναλλακτικών της.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ

Ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση για κατ΄εξαίρεση διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εγκρίσεις 120 ημερών κατά το κοινώς λεγόμενο) εκπόνησε για πρώτη φορά το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Πρόκειται για εγκύκλιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 18 Μαΐου και μεταξύ άλλων:
 • Ρυθμίζει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και θέτει ελάχιστο χρονικό όριο υποβολής των αιτήσεων τους δυο μήνες πριν την αρχή της περιόδου χρήσης.
 • Θέτει σαφή χρονικά διαστήματα για τον έλεγχο των αιτήσεων από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.
 • Προωθεί την ενημέρωση και άλλων πιθανών ενδιαφερόμενων ώστε να εξετάζονται συνολικότερα τυχόν επιμέρους όμοια αιτήματα.
 • Θέτει περιορισμούς στην λήψη των αποφάσεων για λόγους που κατά προτεραιότητα σχετίζονται με την ασφάλεια του καταναλωτή, δίδοντας το δικαίωμα της άρνησης λήψης απόφασης για λόγους προστασίας των καταναλωτών.
 • Βάζει τέλος στην επαναλαμβανόμενη πολυετή και καταχρηστική τελικά χρήση σκευασμάτων για τα οποία με την πρόοδο των τύπων εγκρίσεων παύει η ανάγκη χρήσης τους.
 • Δεν επιτρέπει την διατήρηση αποθεμάτων για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την λήξη της άδειας των 120 ημερών.
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης θα δρομολογήσει σύντομα και τη ρύθμιση, κατά ανάλογο τρόπο, των εγκρίσεων για «χρήσεις μικρής σημασίας», ενώ θα αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εναλλακτικών, ασφαλών και πραγματικά αποτελεσματικών λύσεων που σταδιακά θα μπορούν να υποκαταστήσουν τουλάχιστον μέρος των εγκρίσεων «120 ημερών».
Σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, αναφέρει τα εξής: «Σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, τόσο για τη στήριξη του Έλληνα αγρότη όσο και για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, δυστυχώς δεν υπήρχε σταθερό πλέγμα κανόνων. Η ασάφεια των διαδικασιών πολλές φορές στο παρελθόν οδηγούσε σε αμφισβήτηση - όχι πάντα άδικα - των τελικών πολιτικών αποφάσεων της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Αυτό τώρα σταματάει. Για να λάβει τη σχετική απόφαση η πολιτική ηγεσία, θα έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες από τις περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ειδικούς επιστήμονες κ.λπ.
Ρυθμίζουμε έτσι το θέμα με τρόπο επιστημονικό, αντικειμενικό και σύγχρονο προς όφελος των αγροτών, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

Το πρόβλημα που έρχεται να επιλύσει η εγκύκλιος

Με την σταδιακή αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν τις εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος, υποχρεώνονται σε απόσυρση από την αγορά ορισμένα, αποτελεσματικά κατά τα άλλα, προϊόντα.
Όμως, με το άρθρο 53 του κανονισμού 1107/2009 προβλέπεται η δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να επιτρέπουν κατ΄εξαίρεση τη διάθεση στην αγορά κάποιων «απαγορευμένων» φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε επείγουσες καταστάσεις, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση και για κίνδυνο που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.
Οι εγκρίσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση σε όλη την Ε.Ε. ως «εργαλείο» επίλυσης πραγματικών προβλημάτων φυτοπροστασίας κάποιων καλλιεργειών όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις ή μη χημικές τεχνικές.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο που βρίσκεται σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου