Χωρίς χρονοβόρους ελέγχους επιστροφή ΦΠΑ έως 500 ευρώ για τους αγρότες

 15/07/2015

Το προηγούμενο όριο για την επιστροφή χωρίς έλεγχο είχε διαμορφωθεί και πάλι με απόφαση Σαββαϊδου στα 100 ευρώ.Αυξάνεται από τα 100 ευρώ στα 500 ευρώ το ποσό για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος που μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαϊδου.

Το προηγούμενο όριο για την επιστροφή χωρίς έλεγχο είχε διαμορφωθεί και πάλι με απόφαση Σαββαϊδου στα 100 ευρώ.
Συγκεκριμένα ορίζεται πλέον στα 500 ευρώ το ποσό που μπορεί να επιστραφεί χωρίς έλεγχο στην περίπτωση που από τη σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων της αίτησης με την κανονική αξία του ΥΠΑΑΤ προκύπτει διαφορά φόρου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι υπόλοιπες περιπτώσεις επιστροφής πραγματοποιούνται μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη αιτιολόγηση, με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι της απόκλισης μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων της αίτησης επιστροφής και της κανονικής αξίας του ΥΠΑΑΤ, αξιολογήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου.

Αναλυτικά η νέα απόφαση αναφέρει τα εξής:

"1. Στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1066/2.4.2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:

i. Το ποσό των 100 ευρώ που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 4
τροποποιείται σε (500) ευρώ.

ii. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις λοιπές περιπτώσεις, η επιστροφή πραγματοποιείται μετά από έλεγχο εκτός αν ο προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ υποβολής της αίτησης επιστροφής με έγγραφη αιτιολόγηση, με την οποία τεκμηριώνονται οι λόγοι της απόκλισης μεταξύ ακαθαρίστων εσόδων της αίτησης επιστροφής και της κανονικής αξίας του ΥΠΑΑΤ, αξιολογήσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ελέγχου».

iii. Μετά την παράγραφο 8 προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«Αιτήσεις προηγούμενων χρήσεων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της παρούσας αξιολογούνται για έλεγχο ή μη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό»."

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Τροποποίηση της ΠΟΛ για την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος.pdf

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου