Από 23 Νοέμβρη αιτήσεις για ενίσχυση λειτουργικών εξόδων

 23/11/2015

Κοντονής Γιώργος
Στον ΟΑΕΔ μπορούν να προσέρχονται από σήμερα 23 Νοεμβρίου και μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» που χωρίζεται σε 2 επιμέρους προγράμματα.


Συνοπτική περιγραφή των προγραμμάτων
Α) Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Το πρόγραμμα επιχορηγεί  ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου που δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 έως και 31/8/2015.
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας και έως είκοσι (20) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης ή σαράντα (40) θέσεις μερικής απασχόλησης, που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/8/2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των θέσεων εργασίας που είχε κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2014.
 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης  ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 9 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 23 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 30/11/2015.
Β) Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2014  έως 31/8/2015 και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης. Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγεγραμμένης ανεργίας ενώ κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000 ευρώ.
Επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι (συνοπτικά):
 • Τα ενοίκια για την στέγαση της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.)
 • Οι δαπάνες λογιστικής και νομικής υποστήριξης.
 • Οι δαπάνες αμοιβής συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών  εμπειρογνωμόνων.
 • Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης.
 • Οι δαπάνες προμήθειας γραφικής ύλης.
 • Οι δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.
 • Το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του προσωπικού της επιχείρησης.
 • Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 • Οι δαπάνες για αποσβέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013. 
Προσκλήσεις
Η πρόσκληση για τα παραπάνω προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2007-2013 και αφορούν στις 8 Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος παρουσιάζεται στο espa.gr 2007-2013 και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2669
Η υποβολή αιτήσεων και για τα 2 επιμέρους προγράμματα για τις ανωτέρω 8 περιφέρειες γίνεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ από 23/11 έως 7/12 και ώρες από 10:00-23:59 
Η πρόσκληση για τα προγράμματα που αφορά στις υπόλοιπες 5 περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους παρουσιάζεται αποκλειστικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και εκεί αναφέρονται και οι σχετικές ημερομηνίες υποβολής.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου