«Γερνούν» και λιγοστεύουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις

27.11.2015

«Γερνούν» και λιγοστεύουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Ενώ η έκταση που χρησιμοποιείται για τη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σταθερή πάνω από 1 στις 4 αγροτικές εκμεταλλεύσεων εξαφανίστηκε μεταξύ του διαστήματος 2003 και 2013. Παράλληλα, όσον αφορά τους διαχειριστές των εν λόγω εκμεταλλεύσεων, το 31,1% είναι άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και το 24,7% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών, ενώ οι κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν το 6,0% στο σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 26 Νοεμβρίου από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, στην ΕΕ υπήρχαν 10,8 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις το 2013 οι οποίες καταλαμβάνουν 174.600.000 εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.

Μεταξύ του 2003 και του 2013, λίγο περισσότερο από 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν στην ΕΕ, ενώ η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται για τη γεωργία παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Αυτό σημαίνει αύξηση της γεωργικής συγκέντρωσης, με τη μέση έκταση ανά εκμετάλλευση να αυξάνεται κατά 38%, από 11,7 εκτάρια το 2003 σε 16,1 εκτάρια το 2013.
 
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat η διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της Ε.Ε. έχει ως εξής:
 
Σχεδόν το ένα τρίτο των διαχειριστών εκμετάλλευσης είναι ηλικίας 65 ετών και άνω
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν 10,8 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις το 2013 οι οποίες καταλαμβάνουν 174.600.000 εκτάρια χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης.
Μεταξύ του 2003 και του 2013, λίγο περισσότερο από 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν στην ΕΕ, ενώ η συνολική έκταση που χρησιμοποιείται για τη γεωργία παρέμεινε σχεδόν σταθερή. Αυτό σημαίνει αύξηση της γεωργικής συγκέντρωσης, με τη μέση έκταση ανά εκμετάλλευση να αυξάνεται κατά 38%, από 11,7 εκτάρια το 2003 σε 16,1 εκτάρια το 2013.
 
Από τα 10,8 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, σχεδόν 3,5 εκατομμύρια (31,1%) διαχειρίζονταν από άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και επιπλέον 2,6 εκατομμύρια (24,7%) από τους διαχειριστές ήταν ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών, ενώ εκείνοι κάτω των 35 ετών αντιπροσώπευαν το 6,0% στο σύνολο των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 
Η Γαλλία και η Ισπανία καλύπτουν σχεδόν το 30% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ
 
Όσον αφορά την γεωργική γη, η Γαλλία (15,9% του συνόλου της ΕΕ) και η Ισπανία (13,4%) ήταν τα δύο κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση το 2013, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο (9,9%), την Γερμανία (9,6%), την Πολωνία (8,3%), την Ρουμανία (7,5%) και την Ιταλία (6,9%).
 
Η μεγαλύτερη μείωση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης μεταξύ του 2003 και του 2013 καταγράφηκε στην Κύπρο (-30,1%), ακολουθούμενη από την Αυστρία (-16,3%) και τη Σλοβακία (-11,0%), ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη Βουλγαρία (+ 60,1% ), ακολουθούμενη από τη Λετονία (+ 26,1%), την Ελλάδα (+ 22,4%) και στην Εσθονία (+ 20,3%).
 
Τα μεγαλύτερα αγροκτήματα στην Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο
 
Συνολικά, σε επίπεδο ΕΕ, ενώ λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (27,5%) από τις εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκε μεταξύ του 2003 και του 2013, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση παρέμεινε σταθερή. Ως αποτέλεσμα, η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση αυξήθηκε από 11,7 εκτάρια το 2003 σε 16,1 εκτάρια το 2013. Η ανοδική αυτή τάση είναι εμφανής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, εκτός της  Κύπρου.
 
Το 2013, η υψηλότερη μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά εκμετάλλευση καταγράφηκε στην Τσεχική Δημοκρατία (με 133,0 εκτάρια), στο Ηνωμένο Βασίλειο (93,6 εκτάρια), στην Σλοβακία (80,7 εκτάρια), στην Δανία (67,5 εκτάρια), στο Λουξεμβούργο (63,0 εκτάρια),στην  Γαλλία (58,7 εκτάρια) και στην Γερμανία (58,6 εκτάρια).
 
Αντίθετα, μέσες εκτάσεις κάτω των 10 εκταρίων ανά εκμετάλλευση καταγράφηκαν στη Μάλτα (1,2 εκτάρια), στην Κύπρο (3,1 εκτάρια), στη Ρουμανία (3,6 εκτάρια), στη Σλοβενία (6,7 εκτάρια), στην Ελλάδα (6,8 εκτάρια) και στην Ουγγαρία (9,5 εκτάρια).
 
Το ένα τρίτο του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ στη Ρουμανία
 
Το 2013, 1 στις 3 εκμεταλλεύσεις της ΕΕ βρισκόταν στη Ρουμανία (3,7 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις, ή 33,5% του συνόλου της ΕΕ), ακολουθούμενη σε απόσταση από την Πολωνία (1,4 εκατ εκμεταλλεύσεις, ή 13,2% του συνόλου της ΕΕ), την Ιταλία (1,0 εκατ , ή 9,3%) και την Ισπανία (σχεδόν 1,0 εκατ, ή 8,9%).
 
Μεταξύ του 2003 και του 2013, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία (+ 2,9%).
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δέκα ετών, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε κατά το ήμισυ στη Σλοβακία (-67,1%) και στη Βουλγαρία (-61,8%).
 
Σημαντικές μειώσεις παρατηρήθηκαν επίσης στην Ιταλία (-48,6%), στην Εσθονία (-47,9%), στην Τσεχία (-42,6%), στη Λιθουανία (-36,9%), στην Ουγγαρία (-36,5%), στη Λετονία (-35,4%), στην Πολωνία (-34,2%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (-34,0%).
 
Οι μισοί από τους διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Πορτογαλία είναι ηλικίας 65 ετών και άνω
 
Το 2013, σχεδόν 1 στα 3 των στελεχών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Ειδικότερα, οι διαχειριστές ηλικίας 65 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν το ήμισυ (50,1%) του συνόλου των διαχειριστών της Πορτογαλίας και για το ένα τρίτο τουλάχιστον στη Ρουμανία (41,0%), στην Κύπρο (40,0%), στην Ιταλία (39,7%), στην Βουλγαρία (36,7%), στην Λιθουανία (34,0%), στην Ισπανία και στην Κροατία (33,3% και οι δύο).
 
Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Γερμανία (6,5%), η Αυστρία (8,6%), η Πολωνία (9,6%), η Φινλανδία (10,2%), η Γαλλία (12,4%) και το Λουξεμβούργο (14,4%) κατέγραψαν τις χαμηλότερες αναλογίες των διαχειριστών ηλικίας 65 ετών και άνω.
 
Επιπλέον, τα άτομα ηλικίας 55-64 αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το ένα τέταρτο του συνόλου των διαχειριστών αγροκτημάτων σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ.
 
Για τη νεότερη ηλικιακή ομάδα, που κατέχουν οι διαχειριστές ηλικίας κάτω των 35, το ποσοστό τους διαμορφώθηκε κάτω του 10% σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Πολωνία (12,1%) και την Αυστρία (10,9%).
 
Τα χαμηλότερα ποσοστά νέων γεωργών καταγράφηκαν σε Κύπρο (όπου το 1,7% του συνόλου των στελεχών που κατέχουν εκμετάλλευση είναι ηλικίας κάτω των 35), στη Δανία και στην Πορτογαλία (και οι δύο 2,5%) και στην Ολλανδία (3,1%).
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
 πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου