Πέφτουν τα τείχη του ΟΣΔΕ οδύρεται... ο μηχανογράφος

01/02/2016

Δούσκα Ελένη
Όλο και πιο επιτακτικό γίνεται για τους αγρότες το άνοιγµα της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, πράγµα που υποχρεώνει και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
να διευρύνει την γκάµα των πιστοποιηµένων φορέων που θα µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Agrenda.
Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, η τελευταία μέρα για ενστάσεις Ενιαίας
Την ίδια στιγµή βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί τις καθυστερήσεις στην πλήρη απελευθέρωση της πλατφόρµας, ώστε κάθε αγρότης, µόνος ή µε τον σύµβουλό του, να µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωση.
Το επόµενο διάστηµα θα δείξει αν ΟΠΕΚΕΠΕ και πλατεία Βάθη, είναι µε τον αγρότη, εποµένως το ΟΣ∆Ε θα γυρίσει σπίτι του ή µε τους «µηχανογράφους» που το έχουν καπελώσει και φαίνεται να αντιδρούν στην πιστοποίηση νεών φορέων, παρά τις δικές τους αδυναµίες.
Σε διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη συµπληρωµατική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έτος 2016 για την πιστοποίηση φορέων Α’ τονίζεται ότι «σε περίπτωση που ήδη πιστοποιηµένοι φορείς έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού µεγαλύτερου των 1.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθµό 9063/15-1-2016, µπορούν να την αντικαταστήσουν εφόσον το επιθυµούν µε εγγυητική επιστολή ύψους 1.000 ευρώ.
Αντικατάσταση παλιών εγγυητικών
Πιο αναλυτικά, η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις υποχρεώσεις των πιστοποιηµένων φορέων έχει ως εξής:
Σε συνέχεια της αριθµ. 6621/13-1-2016 Συµπληρωµατικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έτος 2016 για την Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020 και στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης, ενηµερώνουµε ότι πιστοποιηµένοι φορείς των ετών 2014 και 2015 :
1. Πρέπει να αντικαταστήσουν τις ήδη υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί και κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει των αριθµ. 8008/22-1-2014 και 331/2-1-2015 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αντίστοιχα, από νέες εγγυητικές ύψους 1.000 ευρώ.
2. ∆ύνανται να απασχολούν στο έργο προσωπικό ∆Ε κατηγορίας σε ποσοστό µέχρι 20% επί του συνόλου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο. Για τις περιπτώσεις που ο πιστοποιηµένος Φορέας έχει δηλώσει αριθµό προσωπικού µικρότερο των 5 ατόµων, τότε δύναται να απασχολεί µέχρι ένα άτοµο βαθµίδας ∆Ε.
3. Πρέπει να καταθέσουν στην αρµόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ (∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης –Τµήµα Προµηθειών) αντίγραφο των υπογεγραµµένων συµβάσεων συνεργασίας µε τον φορέα συντονισµού.
4. Πριν την έναρξη εργασιών της υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης υποχρεούνται κατ’ έτος να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ :
  • φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύ
  • θεωρηµένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας µε τους εργαζόµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας που θα απασχολήσουν για το έργο
  • αντίγραφο κατάστασης των εργαζοµένων µε σύµβαση έργου που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά στην αρµόδια ∆ΟΥ.
  1. Πρέπει να τηρούν το εκάστοτε ισχύον Σ∆ΕΠΥΑΠ, το οποίο θα ελέγχεται µέσω ποιοτικής και ποσοτικής ιχνηλάτισης της επίδοσής τους.
∆ύο ευρώ ανά αίτηση
Με την αρχική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποίηση των φορέων στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε 2014-2020, οριζόταν:
  • Για τους Φορείς Α’ Βαθµού η εγγύηση ορίζεται σε 2 ευρώ επί του αριθµού των αιτήσεων
  • Για τους φορείς Β’ βαθµού σε 2 ευρώ επί του αριθµού των αναµενόµενων αιτήσεων της γεωγραφικής περιοχής
  • Για τον Φορέα Συντονισµού εγγύηση 1.499.390 ευρώ (2 ευρώ επί 749.695 αιτήσεις  στην ελληνική επικράτεια).
Όλες οι ενστάσεις ενιαίας θα πληρωθούν μαζί
Καµία πληρωµή αγροτών που δικαιώθηκαν από ένσταση στην ενιαία ενίσχυση, δεν πρόκειται να γίνει, αν πρώτα δεν ολοκληρωθεί ό έλεγχος όλων των ενστάσεων διαµηνύουν στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, οι αρµόδιοι του οργανισµού εξηγούν ότι «όταν κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος δικαιώνεται µετά από ένσταση, µπορεί να πληρωθεί µόνο όταν πληρωθούν και τα υπόλοιπα ΑΦΜ αγροτών που έχουν προχωρήσει σε ένσταση».
Μάλιστα, απάντηση του υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου σε ερώτηση 33 βουλευτών διευκρινίζει ότι «το αποτέλεσµα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης (ολική/µερική αποδοχή ή απόρριψη) και των ενστάσεων καταχωρείται στην Ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους γεωργούς µέσω της ατοµικής πράξης προσδιορισµού των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, το αργότερο µέχρι την 1η Απριλίου του 2016».
Ο ίδιος διευκρινίζει ότι όσοι γεωργοί δεν συµπεριελήφθησαν στην πληρωµή της βασικής ενίσχυσης λόγω δεσµεύσεων ή δεν τους εκδόθηκε τίτλος προσωρινών δικαιωµάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα συµπεριληφθούν στην χορήγηση των οριστικών δικαιωµάτων. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι µετά την παράταση που δόθηκε στις ενστάσεις ως την 1η Φεβρουαρίου, δεν υπάρχει ανακοίνωση για νέα προθεσµία.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου