ΑGROΚAΡTA και Συμβολαιακή στα σχέδια της Εθνικής Τράπεζας

08/02/2016


Πυκνώνουν οι κινήσεις από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις στον αγροτικό τομέα μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,
σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda.

Αρχής γενοµένης από τη Συµβολαιακή και την ΕΘΝΟCASH PLUS AGROΚΑΡΤΑ στα σχέδια της τράπεζας που ως γνωστόν διαθέτει ευρύ δίκτυο στην περιφέρεια, περιλαµβάνεται και  η έκδοση ειδικής κάρτας που θα υποστηρίζει την προµήθεια αγροτικών εφοδίων. 
Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναµική και τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα, ενός βασικού πυλώνα της οικονοµίας µας, ο οποίος αναµένεται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην έξοδο της χώρας µας από την κρίση, υποστηρίζει κάθε υγιή προσπάθεια που κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει διαµορφώσει ένα ειδικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει ολόκληρο το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα αγοραστών και προµηθευτών αγροτικών / κτηνοτροφικών προϊόντων.
Το εν λόγω πρόγραµµα αφορά στη δυνατότητα χρηµατοδότησης των παραγωγών – προµηθευτών µεγάλων εµπορικών και µεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, για την κάλυψη του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους εντός της καλλιεργητικής/παραγωγικής περιόδου. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και λαµβάνει χώρα µέσω της ειδικής κάρτας ΕΘΝΟCASH PLUS AGROΚΑΡΤΑ, η χρήση της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο σε δίκτυο συνεργαζόµενων µε την Τράπεζα επιχειρήσεων εµπορίας αγροτικών εφοδίων και πρατηρίων καυσίµων. Παράλληλα, υφίσταται αυτοµατοποιηµένη διαδικασία εξόφλησης, µέσω της απόδοσης της αξίας των αγοραζόµενων προϊόντων από τον αγοραστή αυτών (εµπορική και µεταποιητική επιχείρηση) σε καταθετικό λογαριασµό του παραγωγού.  Σηµειώνεται ότι, για τη διευκόλυνση των παραγωγών που εντάσσονται στο πρόγραµµα, η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει εκτεταµένο δίκτυο συνεργαζόµενων επιχειρήσεων εµπορίας αγροεφοδίων και καυσίµων, όπου τοποθετούνται µηχανήµατα POS στα οποία επιτρέπεται η χρήση της ΕΘΝΟCASH PLUS AGROΚΑΡΤΑ.
Σύµφωνα µε την Τράπεζα, τα οφέλη του προγράµµατος για τους παραγωγούς είναι ιδιαίτερα σηµαντικά καθώς µέσω αυτού, εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ρευστότητα εντός της παραγωγικής περιόδου και µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, µειώνεται το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους, ενώ τους παρέχεται και η δυνατότητα αξιοποίησης των ταµειακών διαθεσίµων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους (επέκταση δραστηριότητας, βελτίωση εγκαταστάσεων κ.α.). Από την άλλη, για τις αγοράστριες επιχειρήσεις εξασφαλίζεται η βάσει συµβολαίου προβλεπόµενη παραγωγή, παρέχεται η δυνατότητα καλύτερου προγραµµατισµού των αποθεµάτων και βελτίωσης της ποιότητας των τελικών προϊόντων, ενώ παράλληλα µειώνονται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης κατά τη διάρκεια  της καλλιεργητικής περιόδου.
Στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος χρηµατοδότησης της Τράπεζας, η πιλοτική εφαρµογή του οποίου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014, έχουν ήδη ενταχθεί άνω των 1.000 παραγωγών και υλοποιούνται συµφωνίες µε σηµαντικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα.
Η Εθνική Τράπεζα διαχρονικά αναλαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, στηρίζοντας τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην καινοτοµία και την εξωστρέφεια, και δραστηριοποιούνται τόσο στον πρωτογενή τοµέα όσο και στους λοιπούς τοµείς της οικονοµίας.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου