Ολιγοήμερη παράταση ως 28 Φλεβάρη για αιτήσεις στο Μέτρο της Βιολογικής

 21/02/2017

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.Κοντονής Γιώργος
Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 για το Μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
την ώρα που έχουν μείνει ακόμα ανοιχτά θέματα όπως η περικοπή των κτηνοτροφικών πριμ λόγω χαμηλής βοσκοϊκανότητας, αλλά και το ξεκαθάρισμα μεταξύ παλιών και νέων βιοκαλλιεργητών.
Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκληση άνοιξε με πολλά περισσότερα προϊόντα όπως το επιτραπέζιο σταφύλι και τη δυνατότητα να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι ταυτόχρονα πολλαπλά πριµ από άλλα Μέτρα των Προγραµµάτων, ακόµα και τα Νιτρικά υπό προϋποθέσεις.
Αίτηση στήριξης και δράσεις
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, και µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες από τις παρακάτω προκυρησσόµενες δράσεις:
  • Υποµέτρο 11.1 Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους. Περιέχει τη δράση 11.1.1 που αφορά τη γεωργία και τη δράση 11.1.2 που αφορά την κτηνοτροφία.
  • Υποµέτρο 11.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους Περιέχει τη δράση 11.2.1 που αφορά τη γεωργία και τη δράση 11.2.2 που αφορά την κτηνοτροφία.
Ηλεκτρονικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος  οι αιτήσεις
Ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 Βιολογικές καλλιέργειες, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βρείτε εδώ το σχετικό

Εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 11 για τα Βιολογικά.pdf


Ολόκληρο πριµ ακόµα και σε συγκαλλιέργεια
Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας µόνιµων καλλιεργειών µε µόνιµες καλλιέργειες, ή µόνιµων καλλιεργειών µε αροτραίες καλλιέργειες, ισχύουν τα παρακάτω:
  • Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε µόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια, η έκταση προς ένταξη ενισχύεται στο σύνολό της
  • Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε µόνιµη µη επιλέξιµη, επιδοτείται µόνο η έκταση µε την επιλέξιµη καλλιέργεια
  • Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε αροτραία επιλέξιµη, η έκταση προς ένταξη ενισχύεται στο σύνολό της.
  • Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε αροτραία µη επιλέξιµη, ενισχύεται η έκταση στο σύνολό της υπό την προϋπόθεση ότι η αροτραία θα αλλάξει µε µία επιλέξιµη καλλιέργεια.
Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιµων ή µη, εντάσσεται το σύνολο του αγροτεµαχίου και το αγροτεµάχιο πληρώνεται στο σύνολό του εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσµεύσεων, καλλιεργηθεί µε επιλέξιµη αροτραία καλλιέργεια.
Με βάση το ΟΣΔΕ του 2016 όλες οι αιτήσεις στήριξης
Τα αιτούµενα προς ένταξη αγροτεµάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης µεταξύ άλλων τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:
α) να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016
β) Στην περίπτωση των µόνιµων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 µε επιλέξιµη καλλιέργεια
γ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεµάχια έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 µε συγκαλλιέργεια, τα αγροτεµάχια είναι επιλέξιµα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, υπό προϋποθέσεις.
δ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεµάχια έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 µε ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιµη προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 µόνο για αγροτεµάχια έχουν δηλωθεί µε αροτραίες καλλιέργειες.
ε) στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεµάχιο έχει δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 ως καλλιεργούµενο και µε επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιµες ή µη), το αγροτεµάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, µόνο για την κύρια καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιµη.
ζ) Η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (1 εκτάριο= 10 στρέµµατα).
η) Το ελάχιστο µέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεµαχίου/βοσκοτόπου ανέρχεται σε 1 στρέµµα το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσµευσης. Το ελάχιστο µέγεθος της υπό ένταξη εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέµµατα για τις µόνιµες καλλιέργειες, σε 2 στρέµµατα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέµµατα για τις εκµεταλλεύσεις που απαρτίζονται από µόνιµες και αροτραίες καλλιέργειες
∆εσµεύσεις τριετίας για νεοεισερχόµενους
Οι δεσµεύσεις για τους δικαιούχους του υποµέτρου 11.1 (Μετατροπή) είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσµευσής τους για µετατροπή του συστήµατος καλλιέργειας/εκτροφής σε βιολογική, µπορούν, εφ’ όσον το επιθυµούν και µετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υποµέτρου 11.2 (∆ιατήρηση). Οι δεσµεύσεις για τους δικαιούχους του υποµέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και µετά από σχετική πρόσκληση.
Βρείτε εδώ την Προκήρυξη για το πρόγραμμα της Βιολογικής.pdf


Οι δράσεις Η πρόσκληση θα αφορά τις εξής δράσεις:
· Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
·  Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία


Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 4310/Β’/2016) με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» ορίζονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 5
Πεδίο εφαρμογής
Περιοχές παρέμβασης
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
Παραγωγικοί τομείς παρέμβασης:
1. Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 που αφορούν τη φυτική παραγωγή, εφαρμόζονται σε γεωργική γη με αροτραίες και μόνιμες (δενδρώνες, αμπελώνες) καλλιέργειες.
Οι επιλέξιμες καλλιέργειες και κατηγορίες καλλιεργειών αναφέρονται αναλυτικά στους Πίνακες Α και Β του άρ- θρου 9 της παρούσας. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
2. Στις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 που αφορούν τη ζωι- κή παραγωγή, δύνανται να ενταχθούν οι εκτροφές που αναφέρονται στους πίνακες Γ και Δ του άρθρου 9 της παρούσας, για τις οποίες υπάρχει βοσκότοπος, ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.
Στη βοοτροφία συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 6 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων
Α. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το σημείο 15 του άρθρου 4 της παρούσας.
Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
Γ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύ- σεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της παρούσας
Δ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές.
Ε. Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυμεί.
ΣΤ. Δικαιούχοι των υπ’ αριθμ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, των οποίων οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν έχουν λήξει κατά το χρόνο έκδοσης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11.
Ζ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης - αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Τα ύψη ενίσχυσης που προκύπτουν από το συνδυασμό, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά στήριξης του Παραρτήματος II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Αναλυτικά η ΚΥΑ με θέμα: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου