Ως 25 εκτάρια ενεργοποιούν δικαιώματα

  23/05/2016

Δούσκα Ελένη
Με ανώτατο όριο τα 250 στρέµµατα µπορεί να ενεργοποιήσει δικαιώµατα το 2016 κάθε δικαιούχος που θα ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς «Γεωργών Νεαρής Ηλικίας», το οποίο αφορά όσους είναι έως 40 ετών και υπέβαλαν πρώτη φορά αίτηση ΟΣ∆Ε από το 2011 και µετά,
σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.
Αγρότες νεαρής ηλικίας. Έγινε η πρώτη πίστωση ύψους 14,4 εκατ. ευρώ σε 38.760 δικαιούχους για το 2015.

Το ειδικό αυτό καθεστώς αφορά µόνο τον τρόπο που θα δωθούν οι άµεσες ενισχύσεις στους εν λόγω δικαιούχους, και δεν σχετίζεται µε το πριµ πρώτης εγκατάστασης του Β’ Πυλώνα. Σηµειωτέον ότι την Παρασκευή 20 Μαΐου πιστώθηκαν, σύµφωνα µε ανάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περίπου 14,4 εκατ. ευρώ σε 38.760 δικαιούχους για το 2015.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (άρθρο 50,1307/2013), διευκρινίζεται ότι αν τα ενεργοποιηθέντα/χορηγηθέντα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης του γεωργού υπερβαίνουν τον αριθµό των 25, τα προς πληρωµή δικαιώµατα µειώνονται σε 25 εκτάρια. Σηµειωτέον ότι το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, µε τον πολλαπλασιασµό των ενεργοποιηµένων δικαιωµάτων από το νέο γεωργό, µε αριθµητική τιµή που αντιστοιχεί στο 25% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που αυτός ενεργοποιεί.

Περιορισµός τίθεται και όσον αφορά την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη και µειώνεται κατά τον αριθµό των ετών που µεσολάβησαν µεταξύ της δηµιουργίας της εκµετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης.

Λεπτοµέρειες για τη φετινή δήλωση ΟΣ∆Ε ως 15 Ιουνίου
Η ηµεροµηνία γέννησης του αιτούντα για τα Φυσικά Πρόσωπα δεν πρέπει να είναι προγενέστερη τις 01.01.1976, στα γενικά στοιχεία της φετινής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που καλούνται να συµπληρώσουν µέχρι τις 15 Ιουνίου.
Για τα Νοµικά Πρόσωπα στα Γενικά Στοιχεία της δήλωσης ΟΣ∆Ε στον πίνακα «Κύριος Οικονοµικός ∆ιαχειριστής» πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία του «κύριου» οικονοµικού διαχειριστή, ο οποίος είναι ο «Γεωργός Νεαρής Ηλικίας» και του οποίου η ηµεροµηνία γέννησης δεν µπορεί να είναι προγενέστερη τις 01.01.1976.
Ακόµη θα δηλώνονται τα στοιχεία, «Ηµεροµηνία Έναρξης Καθηκόντων», το πεδίο αυτό συµπληρώνεται µε τιµές από 1990 έως 2016 και γίνονται όλες αποδεκτές και «Χρονικό ∆ιάστηµα Άσκησης Καθηκόντων», το πεδίο αυτό συµπληρώνεται µε τιµές από 1 έως 31 και «Αόριστο» και γίνονται όλες αποδεκτές.

Ακόµη υπάρχει το πεδίο «Ασκεί τον έλεγχο και τη διαχείριση µόνος του», µε επιλογές «ΝΑΙ/ΟΧΙ».
Στην περίπτωση που δηλωθεί «ΟΧΙ» θα συµπληρώνεται και ο δεύτερος πίνακας µε τίτλο, «Από Κοινού Οικονοµικοί ∆ιαχειριστές», όπου σε αυτόν τον πίνακα θα δηλώνονται τα στοιχεία των από κοινού οικονοµικών διαχειριστών.
 • Ο κύριος οικονοµικός διαχειριστής και οι από κοινού οικονοµικοί διαχειριστές είναι φυσικά πρόσωπα.
 • Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Αποδεικτικό της ηλικίας αντίγραφο ταυτότητας ή του διαβατηρίου

Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2016, ο γεωργός που αιτείται χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης οφείλει να προσκοµίσει αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας (ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου), στα οποία θα αναγράφεται η ηλικία του. Πρόκειται για δικαιολογητικά υποχρεωτικά τόσο για Φυσικά Πρόσωπα όσο και για τα Νοµικά Πρόσωπα, αλλά και για το φυσικό πρόσωπο που δηλώνεται ως «Κύριος Οικονοµικός ∆ιαχειριστής» - «Γεωργός Νεαρής Ηλικίας».

Για γεννημένους από 1η Γενάρη 1976 και μετά

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, µε την προϋπόθεση να είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας µέχρι 40 ετών, που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε πριν το έτος 2011.
Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως νέοι γεωργοί νοούνται:
α1. Τα Φυσικά Πρόσωπα µε πρώτη υποβολή αίτησης το έτος 2016, εφόσον:
 • δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως επικεφαλής ή
 • έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και
 • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
Για έτος υποβολής πρώτης δήλωσης ΟΣ∆Ε το 2016, νέοι γεωργοί θεωρούνται όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1976 και µετά και έχουν υποβάλλει πρώτη φορά ΕΑΕ από το έτος 2011 και µετά.
α2. Γεωργοί που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας το 2015 και δεν έχει λήξει η διάρκεια των 5 ετών από την εγκατάστασή τους ως επικεφαλείς εκµετάλλευσης

β. Τα Νοµικά Πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 • Το νοµικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώµατα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιµα εκτάρια.
 • Ο οικονοµικός διαχειριστής της εταιρίας, είναι νέος γεωργός, σύµφωνα µε το στοιχείο α1 ή α2Υπό τους εξής όρους:
 • ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νοµικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
 • ως δηµιουργία εκµετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νοµικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, χρόνος της «δηµιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

Να μην έχει κάνει ΟΣΔΕ πριν το 2011ο αιτών γεωργός

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να κρθούν επιλέξιµα, µόνο εφόσον δεν έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης πριν από το 2011. Σηµειωτέον ότι τα κριτήρια επιλεξιµότητας για τη χορήγηση της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας έχουν ως εξής:
i. Φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 1/1/1976 έως και τις 31/12/2001 (σύµφωνα µε τα άρθρα 127-136 του Αστικού Κώδικα σχετικά µε τη δικαιοπρακτική ικανότητα ορίζεται µεταξύ άλλων ότι όσοι είναι από 15 ετών και άνω µπορούν να συνάψουν σύµβαση εργασίας ως εργαζόµενοι κατόπιν προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος) και
 •  Ο γεωργός δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2015.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2015 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2014.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2014 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2013.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2013 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2012. Σηµειωτέον, για το έτος υποβολής ΕΑΕ 2013 δικαιούχοι κρίνονται εκείνοι που δεν έχουν αυτόµατη πρόσβαση για χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης από τη Βασική Ενίσχυση.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2012 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2011.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2011 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2010.
ii. Νοµικά πρόσωπα που ο ασκών (φυσικό πρόσωπο) αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο επί του νοµικού προσώπου όσο αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους κατά το πρώτο έτος υποβολής από το νοµικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας και συνεχίζει να τον ασκεί και µετά την 31/12/2016, έχει γεννηθεί από 1/1/1976 έως και τις 31/12/1998 (σύµφωνα µε τον Αστικού Κώδικα σχετικά µε τη δικαιοπρακτική ικανότητα, όποιος έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία) και
 • Ο γεωργός δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2015.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2015 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2014.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2014 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2013.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2013 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2012. Σηµειωτέον, για το έτος υποβολής ΕΑΕ 2013 δικαιούχοι κρίνονται εκείνοι που δεν έχουν αυτόµατη πρόσβαση για χορήγηση δικαιωµάτων ενίσχυσης από τη Βασική Ενίσχυση.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2012 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2011.
 • Ο γεωργός υπέβαλε πρώτη φορά αποδεκτή ΕΑΕ το έτος 2011 και δεν έχει υποβάλει αποδεκτή ΕΑΕ τα έτη 2006-2010.
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.