Οδηγός αρχαρίων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

03.04.2015 

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ
Διαδικτυακό οδηγό εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, στις μικρές επιχειρήσεις, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους νέους, τους ερευνητές, τους αγρότες και τους δημόσιους φορείς.
Ο εν λόγω οδηγός παραπέμπει σε ιστότοπους σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, και παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως:
-πώς και πού πρέπει να υποβάλετε αίτηση
-άλλους γενικούς κανόνες (επιλεξιμότητα, κ.λπ.).

Σχετικά, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, Kristalina Georgieva, αναφέρει τα εξής: «Αν σκέφτεστε να υποβάλλετε αίτηση για χρηματοδότηση της ΕΕ, είστε στο σωστό μέρος!

Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε εάν υποβάλλετε αίτηση χρηματοδότησης της ΕΕ για πρώτη φορά, αλλά θα είναι εξίσου χρήσιμος εάν έχετε προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματά μας.

Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ, ή το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, λειτουργεί από το 2014 μέχρι το 2020.  Η νέα γενιά προγραμμάτων της ΕΕ βασίζεται σε προγενέστερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουν όμως βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε βασικούς τομείς για το μέλλον της ΕΕ: έρευνα και καινοτομία, μεταφορές, ενέργεια, ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεότερη γενιά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, για να παραθέσουμε ενδεικτικά μερικούς από αυτούς. Ο στόχος μας είναι σαφής: προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης και δημιουργία καλύτερης ποιότητας ζωής στην Ευρώπη.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Η ΕΕ απλοποίησε τους δημοσιονομικούς κανόνες της για τις επιχειρήσεις, τους δήμους, τις περιφέρειες, τους επιστήμονες και τις ΜΚΟ της Ευρώπης. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να είναι σήμερα ευκολότερη από ποτέ, και καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωσή της. Πρόθεσή μας είναι να δαπανάτε τον χρόνο σας σε παραγωγικό έργο και όχι στη συμπλήρωση εντύπων.

Η παρούσα έκδοση είναι γεμάτη από πληροφορίες στοχοθετημένες σε σας και στις χρηματοδοτικές ανάγκες σας. Παρέχει ζεύξεις σε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με ειδικές δυνατότητες. Περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα και πρακτικές συμβουλές.

Ευελπιστώ ότι ο παρών οδηγός θα σας παράσχει χρήσιμες συμβουλές για να μπορέσετε να προετοιμάσετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση της ΕΕ. Όσο περισσότερες αιτήσεις υπάρχουν, τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα των σχεδίων που θα χρηματοδοτήσει η ΕΕ και τόσο μεγαλύτερη η προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτό ακριβώς επιθυμούμε – έναν προϋπολογισμό που θα παράγει μεγαλύτερα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών μας.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ο καθένας έχει μια ευκαιρία. Θα ήμουν ευτυχής εάν η παρούσα έκδοση σας βοηθήσει να κάνετε το πρώτο βήμα για ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό σχέδιο».

Οι χρηματοδοτήσεις για την γεωργία

Η γεωργία ανέκαθεν υπήρξε κεντρικός πυλώνας των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι γεωργοί είναι επιλέξιμοι για άμεση στήριξη και επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης ποικίλλουν μεταξύ των χωρών ανάλογα με τις προτεραιότητες της εν λόγω χώρας ή περιφέρειας.

Βασικές πηγές χρηματοδότησης

Κοινή γεωργική πολιτική

Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς στο πλαίσιο ορισμένων καθεστώτων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ (EN)).

Κάθε χώρα της ΕΕ καθορίζει τους όρους στήριξης στο πλαίσιο μεμονωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων στο έδαφός της.

Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ (EN)) και εθνικές/περιφερειακές και, ορισμένες φορές, ιδιωτικές πηγές.

Έρευνα και καινοτομία

Οι γεωργοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν από στήριξη στο πλαίσιο του H2020 στους τομείς της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, και της έρευνας στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και της βιοοικονομίας.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης όσον αφορά τα τρόφιμα και τη διατροφή απαριθμούνται στη δικτυακή πύλη συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα COSME

Οι γεωργοί μπορούν να επωφεληθούν από ορισμένες δράσεις του προγράμματος COSME (EN) - για διεξοδικότερες πληροφορίες βλ. το Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020 (EN).

O Εκτελεστικός Οργανισμός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΕΟΜΜΕ) έχει αναλάβει τη διαχείριση του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατίθεται χρηματοδότηση για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης σε αγροτικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες

-Τα υπουργεία γεωργίας (EN) σε κάθε χώρα της ΕΕ και υποψήφια χώρα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση˙
-Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ (EN)) συνδέει τους φορείς της αγροτικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι πληροφορίες που διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του μπορούν να βοηθήσουν και να εμπνεύσουν δυνητικούς αιτούντες.

Το γνωρίζατε;

-Η μείωση της φτώχιας και η οικονομική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές αποτελούν προτεραιότητα, καθώς γύρω στο 14% του πληθυσμού στις κατ’ εξοχήν αγροτικές περιφέρειες της ΕΕ πλήττονται από ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ.
-Σε περίπτωση που η θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι σχετικά αδύναμη, μπορούν να επωφεληθούν από την καλύτερη οργάνωσή τους μέσω τοπικών αγορών και μικρών αλυσίδων εφοδιασμού˙
-Εκατοντάδες χιλιάδες σχέδια στην ΕΕ έχουν επωφεληθεί από χρηματοδότηση της ΕΕ. Πέντε βασικά ταμεία (EN)υποστηρίζουν από κοινού την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για περισσότερα δείτε τον: Οδηγό αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.