Ανακατανομή σε πόρους προγραμμάτων για να «τρέξει» η αγροτική ανάπτυξη

 10/08/2015 

Εκτός από την αύξηση του ορίου μεταφοράς κονδυλίων στο 5%, παρατείνεται κατά ένα μήνα και το χρονικό περιθώριο.
Νέες δυνατότητες ανακατανομής πόρων μεταξύ των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2015 δίνει στα κράτη-μέλη και, επομένως, και στη χώρα μας ο νέος Κανονισμός της Κομισιόν που πέρασε από το στάδιο της διαβούλευσης και τίθεται σε ισχύ από αύριο, Τρίτη 11 Αυγούστου.

Εκτός από την αύξηση του ορίου μεταφοράς κονδυλίων στο 5%, παρατείνεται κατά ένα μήνα και το χρονικό περιθώριο.
Οι χώρες θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν έως και το 5% των αναξιοποίητων πόρων από το Δεύτερο Πυλώνα της ΚΑΠ 2017-2013 που δικαιούνται για το τελευταίο εξάμηνο του έτους από προγράμματα τα οποία έχουν «βαλτώσει» σε άλλα – πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, «από τον ένα άξονα προτεραιότητας στον άλλο». Το προηγούμενο όριο ήταν 3%.
Επίσης τα κράτη- μέλη θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτή την ανακατανομή πόρων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 αντί για τις 31 Αυγούστου 2015 που ίσχυε μέχρι σήμερα.
«Η σημερινή απόφαση παρέχει στα κράτη-μέλη περισσότερη ευελιξία με σκοπό να τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν στο μέγιστα τα κοινοτικά κονδύλια», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος, Φιλ Χόγκαν.
Σύμφωνα με κοινοτικούς παράγοντες, ο αναμορφωμένος κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να μεταφέρουν πόρους από μέτρα και προγράμματα τα οποία, για διάφορους λόγους, υπο-αποδίδουν σε προγράμματα και προτεραιότητες όπου απαιτούνται επιπλέον κονδύλια.
Το ζήτημα είχε τεθεί επί τάπητος από αρκετά κράτη μέλη το προηγούμενο διάστημα και έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή με το σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό να υπογράφεται από τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στις 4 Ιουνίου. Μεσολάβησε η δίμηνη περίοδος διαβούλευσης με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι ο κανονισμός να δημοσιευθεί στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αναλυτικά η απόφαση Γιούνκερ της 4ης Ιουνίου 2015:

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1367 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
της 4ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 89,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)        Με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής (2) καταργήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (3). Ωστόσο, το άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 ορίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 εξακολουθεί να ισχύει σε πράξεις που εφαρμόζονται σύμφωνα με προγράμματα εγκεκριμένα από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (4) πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.
(2)        Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ορίζει ένα ανώτατο όριο για τις μεταφορές από τα κράτη μέλη της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ μεταξύ των αξόνων προτεραιότητας των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και θέτει προθεσμίες για την κοινοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων στην Επιτροπή και για την αξιολόγηση των τροποποιήσεων αυτών από την Επιτροπή.
(3)        Οι συνεχιζόμενες οικονομικές δυσκολίες των κρατών μελών είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των ειδικών αξόνων προτεραιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013.
(4)        Η καθυστερημένη έγκριση της νομικής βάσης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού καθυστέρησε σημαντικά την έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2014-2020, μειώνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες των κρατών μελών να στηρίξουν τις αγροτικές οικονομίες.
(5)        Προκειμένου να επενδυθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στην ανάπτυξη και την απασχόληση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των πόρων που έχουν ήδη αναληφθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση.
(6)        Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αυξηθεί η ευελιξία όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ αξόνων.
(7)        Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 19 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ αξόνων, το ανώτατο όριο του 3 % που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 αυξάνεται σε 5 %.
Όσον αφορά την προθεσμία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων του προγράμματος στην Επιτροπή, η προθεσμία της 31ης Αυγούστου 2015 που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 παρατείνεται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
Όσον αφορά την προθεσμία της Επιτροπής για την αξιολόγηση των ζητούμενων τροποποιήσεων, η τετράμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα μειωθεί σε τρίμηνη περίοδο.».
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.