Το «πρασίνισμα» στέλνει για Φλεβάρη την εξόφληση του τσεκ

 24/11/2015

Τα ποσά της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης που θα πιστωθούν πρέπει να «βγαίνουν» ακριβώς μετά την ολοκλήρωση των ελέγχωνΧωρίς το 30% της ενιαίας ενίσχυσης, που αποτελεί το πρασίνισµα, επειδή απαιτείται η ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, βάσει του Κανονισµού 1306/2013- κάτι που χρονικά δεν είναι εφικτό- αναµένεται τελικά να πιστωθεί η προκαταβολή του τσεκ
, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, που κυκλοφόρησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου.
Τα ποσά της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης που θα πιστωθούν πρέπει να «βγαίνουν» ακριβώς μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων

Άλλωστε, σύµφωνα µε τη δυνατότητα που έχει δώσει η Κοµισιόν, προκειµένου να επισπευθούν οι σχετικές διαδικασίες για την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης από τα κράτη µέλη, µεταφέρεται για αργότερα η ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων. Ωστόσο, υποχρέωσή µας είναι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που θα γίνουν στη συνέχεια να µην έρχονται σε αντίθεση µε τα ποσά που έχουν δοθεί στους δικαιούχους.
Ως εκ τούτου, η προκαταβολή του τσεκ θα αφορά το 70% της βασικής ενίσχυσης, που σηµαίνει ότι επειδή η βασική ενίσχυση είναι το 70% της όλης ενίσχυσης, τα χρήµατα που θα πιστωθούν θα είναι το 70% του 70%, δηλαδή περίπου 50% επί του συνόλου.
Σηµειωτέον ότι, όπως φρόντισε να υπενθυµίσει και από το βήµα της Βουλής ο ίδιος υπουργός Β. Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Μιχάλη Τζελέπη, «στη νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι κατά 10-15% λιγότερα τα ποσά. Υπάρχει το «πρασίνισµα», το 30% που πάει για τον Φλεβάρη».
Την ίδια ώρα, κι ενώ το νοµοσχέδιο για τις βοσκήσιµες γαίες βρίσκεται στις Επιτροπές της Βουλής προς επεξεργασία και δεν έχει ακόµα ψηφιστεί, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, µια δισκέτα µε ονόµατα κτηνοτρόφων µε επιλέξιµα βοσκοτόπια βρίσκεται στα καταστήµατα της Πειραιώς, που σηµαίνει ότι η τράπεζα έχει την «ευχέρεια», χρησιµοποιώντας ως εγγύηση τα σχετικά ποσά, να προχωρήσει τη χρηµατοδότηση ανοιχτών δανείων στους εν λόγω δικαιούχους. 

Κατά παρέκκλιση
Σύµφωνα µε Καν 2015/1748 της 30ης Σεπτεµβρίου που είχε εκδώσει η ΕΕ µετά το έκτακτο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισµού 1306/2013, όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2015, τα κράτη µπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές ως 70% όσον αφορά τις άµεσες ενισχύσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα I του κανονισµού 1307/2013 και έως 85% όσον αφορά τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισµού 1306/2013.

Στα 574 εκατ. ευρώ  υπολογίζονται τα  ποσά που προέρχονται  από ορθές πρακτικές
Περίπου στα 574,3 εκατ. ευρώ (30%) ανέρχεται η πράσινη ενίσχυση, και η βασική φτάνει περί τα 1,148 δις ευρώ (60%), σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εθνικού Φακέλου, από το ανώτατο όριο των άµεσων ενισχύσεων για το 2015 που ανέρχεται περί τα 1,9 δις ευρώ (εφόσον αφαιρεθεί το 5% -ποσό 100,7 εκατ. ευρώ- λόγω µεταφοράς στο Β’ Πυλώνα για ενισχύσεις στις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς). Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε επικαιροποιηµένη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή της ενιαίας ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός για κάθε συγκεκριµένο έτος. Για τη χρηµατοδότηση της παρούσας ενίσχυση χρησιµοποιείται το 30% του ετήσιου ανώτατου ορίου.
Αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των αγροτών, οι δικαιούχοι γεωργοί τηρούν σε όλα τα επιλέξιµα αγροτεµάχιά τους τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον. Οι επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:
-∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών
- Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση
-∆ιατήρηση των υφιστάµενων µόνιµων βοσκοτόπων
Για τους γεωργούς που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, τα αγροτεµάχια που χρησιµοποιούνται για βιολογική παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων των ανωτέρω πρακτικών.

∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών
1. Όταν η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει έκταση µεταξύ 10 και 30 εκταρίων πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιµη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιµης γης.
Όταν η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιµη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιµης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιµης γης.
2. Για τους σκοπούς της διαφοροποίησης, ως «καλλιέργεια» νοείται:
i. η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόµηση των καλλιεργειών
ii. η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae,
iii. η γη υπό αγρανάπαυση
iv. τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.
3. Για τον υπολογισµό των µεριδίων των διαφορετικών καλλιεργειών:
-Η περίοδος που λαµβάνεται υπόψη είναι το πλέον σηµαντικό µέρος της καλλιεργητικής περιόδου.
- Σε έκταση όπου εφαρµόζεται συγκαλλιέργεια µε δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες καλλιέργειες σε διαφορετικές σειρές, κάθε καλλιέργεια υπολογίζεται ως ξεχωριστή όταν καλύπτει τουλάχιστον το 25 % της έκτασης. Η έκταση που καλύπτεται από τις διαφορετικές καλλιέργειες υπολογίζεται διαιρώντας την έκταση όπου εφαρµόζεται η συγκαλλιέργεια µε τον αριθµό των καλλιεργειών που καλύπτουν τουλάχιστον το 25 % της εν λόγω έκτασης, ανεξάρτητα από το πραγµατικό µερίδιο µιας καλλιέργειας στην εν λόγω έκταση.
- Σε έκταση µε κύρια και επίσπορη καλλιέργεια, η έκταση θεωρείται ότι καλύπτεται µόνο µε την κύρια καλλιέργεια.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.