Ακύρωση αποκλεισμού της Ελλάδας από χρηματοδότηση αγροτικών ενισχύσεων

23.11.2015 

Ακύρωση αποκλεισμού της Ελλάδας από χρηματοδότηση αγροτικών ενισχύσεων
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε στις 19 Νοεμβρίου πως ακύρωσε μια παλαιότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποκλεισμό της Ελλάδας από τη χρηματοδότηση ορισμένων αγροτικών δαπανών.
Συγκεκριμένα το 2013, με την εκτελεστική της απόφαση 2013/763/ΕΕ, η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένες δαπάνες, τις οποίες είχε δηλώσει η Ελλάδα, συνολικού ύψους 101.044.605,97 ευρώ, εκ των οποίων 78.813.783,87 ευρώ αφορούσαν την ενιαία ενίσχυση και 22.230.822,10 ευρώ την πολλαπλή συμμόρφωση.

Με την απόφασή του το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής
α) κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ελλάδα κατ’ αποκοπήν διόρθωση σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος και
β) κατά το μέρος που η Επιτροπή εφήρμοσε δημοσιονομική διόρθωση για το έτος 2008 ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση.

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του Γενικού Δικαστηρίου αναφέρει τα εξής:

Απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2015 στην υπόθεση T-107/14, Ελλάδα κατά Επιτροπής
«Μερική ακύρωση απόφασης της Επιτροπής για αποκλεισμό της Ελλάδας από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, ΕΓΤΕ, και ΕΓΤΑΑ»

Κατά τα έτη 2008 και 2009 οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενήργησαν ελέγχους στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και διαπίστωσαν διάφορες πλημμέλειες κατά την εφαρμογή του καθεστώτος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και στον τομέα της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Το 2013, με την εκτελεστική της απόφαση 2013/763/ΕΕ, η Επιτροπή απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένες δαπάνες, τις οποίες είχε δηλώσει η Ελλάδα, συνολικού ύψους 101 044 605,97 ευρώ, εκ των οποίων 78 813 783,87 ευρώ αφορούσαν την ενιαία ενίσχυση και 22 230 822,10 ευρώ την πολλαπλή συμμόρφωση.

Η Ελλάδα ζητά από το ΓΔΕΕ την ακύρωση της απόφασης. Με τη σημερινή του απόφαση το ΓΔΕΕ ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής α) κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ελλάδα κατ’ αποκοπήν διόρθωση σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος και β) κατά το μέρος που η Επιτροπή εφήρμοσε δημοσιονομική διόρθωση για το έτος 2008 ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση.

Πρόσβαση στο εθνικό απόθεμα έχουν οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι έχουν αιτηθεί τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Δικαιώματα εθνικού αποθέματος δίνονται μόνο σε επιλέξιμες εκτάσεις και κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και γεωργούς που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα. Η πολλαπλή συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Οι γεωργοί που λαμβάνουν ενισχύσεις οφείλουν να εφαρμόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το ΓΔΕΕ υπογράμμισε ότι η Επιτροπή, προκειμένου να αποδείξει την ύπαρξη παράβασης των κανόνων της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, δεν οφείλει να αποδείξει διεξοδικώς την ανεπάρκεια των διενεργηθέντων από τις εθνικές διοικητικές αρχές ελέγχων ή το μη σύννομο των αριθμητικών στοιχείων που αυτές διαβίβασαν και ότι στο κράτος μέλος απόκειται, κατά συνέπεια, να προσκομίσει τις πλέον λεπτομερείς και πλήρεις αποδείξεις για το υποστατό των ελέγχων του ή των αριθμητικών στοιχείων του. Για την ανακρίβεια των όσων διατείνεται η Επιτροπή και αφού επισήμανε ότι η Επιτροπή δύναται να μην καταλογίσει στο ΕΓΤΠΕ το συνολικό καταβληθέν ποσό των χρηματοδοτήσεων αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις χορηγήσεως τους, το ΓΔΕΕ εξέτασε τους οκτώ λόγους ακύρωσης που προέβαλε η Ελλάδα και έκανε εν μέρει δεκτούς δύο.

Σχετικά με την ενιαία ενίσχυση η Ελλάδα ισχυρίζεται ότι κακώς έκρινε η Επιτροπή ότι τα κριτήρια που προέβλεψε για την κατανομή των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος στους νέους γεωργούς και τους επενδυτές γεωργούς δεν ήταν σύμφωνα με τον κανονισμό 1782/2003 και τον κανονισμό 795/2004, Το ΓΔΕΕ κρίνει ότι πράγματι κακώς η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κριτήριο της ηλικίας που εφήρμοσε η Ελλάδα, προκειμένου να χορηγήσει, κατά προτεραιότητα, δικαιώματα εκ του εθνικού αποθέματος στους νέους γεωργούς ηλικίας κάτω των 40 ετών, ανεξαρτήτως αν αυτοί έχουν ή μη ενταχθεί σε πρόγραμμα για νεαρούς σε ηλικία γεωργούς, ήταν αντίθετο προς τον κανονισμό 1782/2003. Κατά συνέπεια, το ΓΔΕΕ κάνει δεκτό τον λόγο ακυρώσεως που προβάλλει η Ελλάδα όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων εκ του εθνικού αποθέματος σε νέους γεωργούς. Καθώς όμως εγείρεται το ζήτημα το έννομων συνεπειών που απορρέουν από την κρίση αυτή του ΓΔΕΕ και ειδικότερα από το ζήτημα αν πρέπει να ακυρωθεί εν όλω η κατ’ αποκοπήν διόρθωση 10% του συνόλου των δαπανών της Ελλάδας σχετικά με το εθνικό απόθεμα ή αν είναι δυνατόν να γίνει μερική ακύρωση της διόρθωσης αυτής, το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει ότι κανένα στοιχείο δεν καθιστά δυνατό τον καθορισμό, εκ μέρους του, του ακριβούς ποσού της δημοσιονομικής διόρθωσης. Ως εκ τούτου, λόγω του ότι το ποσό των δαπανών σχετικά με τα δικαιώματα εκ του εθνικού αποθέματος που χορηγηθήκαν στους νέους γεωργούς δεν μπορεί να διαχωριστεί από το συνολικό ποσό, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να αποφασιστεί μια τέτοια μερική ακύρωση.

Ως προς την πολλαπλή συμμόρφωση, η Ελλάδα προσάπτει στην Επιτροπή ότι επέβαλε δημοσιονομική διόρθωση για το έτος 2008, δηλαδή για χρονικό διάστημα προγενέστερο της πρώτης ανακοίνωσης της 27ης Φεβρουαρίου 2009, μολονότι, στην ανακοίνωση αυτή, δεν εξέθετε τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούσαν το εν λόγω έτος. Το ΓΔΕΕ κάνει δεκτό αυτό το λόγο ακύρωσης.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.

Το κείμενο της απόφασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου.

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.