Μέσα στο χωράφι θέλει τον εκκοκκιστή το αξιόμαχο βαμβάκι

 11/04/2016 

Βασιλική Πασχάλη-Τσαντοπούλου
Ανταγωνιστικό και ποιοτικό προϊόν µε υπεραξία, µπορεί να παραχθεί µόνο µέσα από συλλογικά σχήµατα, ώστε να µπορεί κανείς να µιλάει για µέλλον στη βαµβακοκαλλιέργεια,
σύµφωνα µε τον δρ. Μωχάµεντ Νταράουσε, Προϊστάµενο του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος. Χωρίς αυτά, όπως ο ίδιος τόνισε στο πλαίσιο της εισήγησής του στην ηµερίδα για το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργειας που οργάνωσε ο Οίκος Σπύρου στα Φάρσαλα, ο παραγωγός θα παραµείνει ο αδύναµος κρίκος σε ένα στρεβλό σύστηµα παραγωγής αδιέξοδο, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Agrenda.
Ημερίδα στα Φάρσαλα. Το μοντέλο του μεμονωμένου παραγωγού ανήκει στο χθες, η τεχνική υποστήριξη για προϊόν υπεραξίας προϋποθέτει συλλογικά σχήματα.

Και φυσικά το συλλογικό σχήµα παραγωγής πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον δύο µέλη της αλυσίδας (παραγωγός-εκκοκκιστής). Το µοντέλο του µεµονωµένου παραγωγού ανήκει στο χθες, τόνισε ο κ. Νταράουσε, αφού σήµερα χρεοκοπεί, γιατί δεν µπορεί να παράγει την απαιτούµενη ποσότητα- ποιότητα για την αγορά, δεν µπορεί να µειώσει το κόστος, δεν διαθέτει δύναµη διαπραγµάτευσης, ούτε στην αγορά εφοδίων, ούτε στην πώληση του προϊόντος. Μεµονωµένα δεν µπορεί να γίνει η τεχνική υποστήριξη, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση που γίνεται σε Οµάδες Παραγωγών. 
  
Οι βασικές προϋποθέσεις

Οι κατάλληλες γεωργικές εκτάσεις ποσοτικά και ποιοτικά, το σύστηµα παρακολούθησης ή επίβλεψης του προϊόντος µέχρι την τελική χρήση, ο φάκελος ποιότητας (περιλαµβάνει γενετικό υλικό και πορεία της ποιότητας), το αξιόπιστο σύστηµα ταξινόµησης – τυποποίησης (ελέγχου ποιότητας του προϊόντος) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να παραχθεί ένα προϊόν µε υπεραξία.  Η έννοια της ποιότητας συνήθως σχετίζεται µε τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας βάµβακος: Ωριµότητα (micronaire), µήκος, κυτίο χρώµατος, αντοχή, καθαρότητα από ξένες ύλες, ποσοστό κοντών ινών, επιµήκυνση και τα neps κ.ά. τα οποία µετρούνται σε διάφορα εργαστηριακά όργανα όπως είναι τα HVI και το AFIS, που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Βάµβακος.Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
 • Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας είναι γενετικό χαρακτηριστικό και επηρεάζονται από:
 • Τον τύπο - τρόπο - χρόνο συγκοµιδής, τύπο συλλεκτικής (picker, striper).
 • Τη γονιµότητα του εδάφους.
 • Το κλίµα, τη γεωγραφική θέση, τη ζώνη (θερµοκρασία, σχετική υγρασία, βροχές κ.λπ.).
 • Τη διαχείριση της καλλιέργειας, κυρίως της άρδευσης.
 • Την υγειονοµική κατάσταση της καλλιέργειας.
 • Την αποθήκευση του προϊόντος (συνθήκες και χρόνος)
 • Την εκκόκκιση και από τα επόµενα στάδια επεξεργασίας µέχρι το τελικό στάδιο.
 • Το βαθµό µόλυνσης (contamination) και υπολείµµατα φυτοφαρµάκων.
 • Το χωράφι δηλαδή, η συλλογή, η αποθήκευση και τέλος η εκκόκκιση, µπορούν να µεταβάλλουν δραµατικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  µιας ποικιλίας.

Τι είναι η ποιότητα

Ποιότητα σηµαίνει στοχευµένη παραγωγή που ικανοποιεί τις απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης χρήσης, ενώ στην πράξη ο καθένας την εννοεί ανάλογα µε το συµφέρον του. Για τον παραγωγό είναι το προϊόν που παράγεται µε χαµηλότερο κόστος, για τον εκκοκκιστή είναι προϊόν αποδεκτό ποιοτικά, µε χαµηλή τιµή αγοράς και καλή τιµή πώλησης και για τον διακινητή (αγορά) ποιότητα είναι η αποδεκτή τιµή και ο έλεγχός της µε χαµηλό κόστος. Την ουσιαστική όµως έννοια της ποιότητας την ορίζει ο τελικός χρήστης. Έτσι ο παραγωγός για να πληρωθεί για την ποιότητα, θα πρέπει να απευθυνθεί σ’ αυτόν. Όλα τα βαµβάκια έχουν χρήση, αλλά διαφορετική ανάλογα µε την ποιότητά τους.Λιγότερες ποικιλίες και σε επώνυµες οµπρέλες
Λιγότερες ποικιλίες χωρά το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργειας οι οποίες θα διαθέτουν αποδεδειγµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να οµαδοποιηθούν και να µπουν κάτω από επώνυµη «οµπρέλα».  σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Ζέλο
Προϊστάµενο Πωλήσεων του Οίκου Σπύρου. Την ανάγκη αυτή, τόνισε ο ίδιος, ήρθε να καλύψει το Golden Fiber, το οποίο θα απευθυνθεί σε αγορές πέρα από τις υπάρχουσες, µε προστιθέµενη αξία για πιστοποίηση της ποιότητάς του. «Έτσι ώστε το σήµα του να γίνει ταυτόσηµο µε το ελληνικό βαµβάκι και να ζητηθεί επώνυµα από τους εµπόρους του εξωτερικού. Μόνο έτσι το βαµβάκι θα αναπτυχθεί σε περισσότερες αγορές µε υπεραξία. Η Ελπίδα αποτελεί την αρχή µιας νέας οικογένειας ποικιλιών τεχνολογίας αιχµής και είναι η πρώτη εµπορική. Μετά έρχονται οι GW-1409, GW-3679 και GW-2583, οι οποίες θα δοκιµαστούν σε συνθήκες παραγωγού» συµπλήρωσε.

Δεν έχει πλέον μέλλον το μοντέλο του παραγωγού «δεν βγαίνω, ανέβασε τιμή»

Με τις επιδοτήσεις συνεχώς να µειώνονται και το κόστος παραγωγής να αυξάνεται, είναι προφανές ότι το τοπίο της εγχώριας βαµβακοκαλλιέργειας έχει αλλάξει άρδην και σε αυτό θα πρέπει να προσαρµοστεί ο παραγωγός, σύµφωνα µε την τοποθέτηση του Απόστολου ∆οντά, προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και διευθύνοντος συµβούλου της «Επίλεκτος».
«Το µοντέλο του παραγωγού «δεν βγαίνω, ανέβασε την τιµή» που κυκλοφορεί στις µέρες µας, δεν έχει µέλλον. Πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία. Αφού το κράτος βλέπει σαν επιχειρηµατία τον παραγωγό, πρέπει και αυτός να φερθεί ανάλογα και λειτουργώντας για το συµφέρον του να δηµιουργήσει Οµάδες που θα επιτρέψουν την αύξηση του µέσου κλήρου, θα δώσουν πρόσβαση σε αγροεφόδια και γενετικό υλικό υψηλών προδιαγραφών και θα επιτρέψουν την υιοθέτηση τεχνικών της Γεωργίας Ακριβείας. Μέσω των συνεργατικών αυτών σχηµάτων µπορούµε να οδηγηθούµε σε µοντέλα ολοκληρωµένης διαχείρισης, Συµβολαιακή µε δυνατότητα παραγωγής διπλών καλλιεργειών και επίσης προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας στο βαµβάκι. Τα παραπάνω στοχεύουν στην συνεργασία εκκοκκιστή και βαµβακοπαραγωγού για πιστοποιηµένο προϊόν που θα δηµιουργεί υπεραξία για όλη την αλυσίδα», ανέφερε ο ίδιος και συνέχισε: «Η συνεργασία µε την εταιρεία Σπύρου στο πρόγραµµα Armada και η δηµιουργία νέων προϊόντων µε το ανάλογο γενετικό υλικό όπως το Ελπίδα, δείχνει τον δρόµο της συνδυαστικής εξειδίκευσης στην αλυσίδα αξίας στην οποία οι αγρότες της περιοχής και η κλωστοϋφαντουργία µπορούν σε βάθος χρόνου να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα του προϊόντος και να δείξουν τον δρόµο της επιτυχίας και στις άλλες περιοχές αλλά και στην Πολιτεία και στο τραπεζικό Σύστηµα».


Μόνο με πρωιμότητα και ανθεκτικότητες πέφτει το κόστος παραγωγής
Τη νέα γενιά ποικιλιών βαµβακόσπορου «Golden Fiber», οι οποίες συνδυάζουν υψηλό δυναµικό παραγωγής µε κορυφαία ποιότητα και  πρωιµότητα 1-2 εβδοµάδων σε σχέση µε τις υπάρχουσες, παρουσίασε στη εκδήλωση για τη βαµβακοκαλλιέργεια ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου, σε συνεργασία µε την Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία.
Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Βασίλα, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και Marketing Οίκου Σπύρου,  µετά από 20 χρόνια εστιασµένης στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου έρευνας στο βαµβάκι, ο Οίκος κατάφερε το ακατόρθωτο στο τρίπτυχο:
 • Υψηλή και σταθερή παραγωγή, ποικιλίες φιλικές και εύκολες για τον παράγωγο 
 • Πρωιµότητα, που εξασφαλίζει την παραγωγή ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών κατά την  σπορά και τη συγκοµιδή
 • Ανθεκτικότητες α) Σε συνθήκες έλλειψης νερού ( µε όφελος από 1 ή 2 λιγότερα ποτίσµατα ) β) Σε έντοµα και ασθένειες εδάφους  (αδροµυκώσεις), άρα µειωµένο κόστος καλλιέργειας.

Άριστα χαρακτηριστικά ίνας
Από φέτος στα προϊόντα του Οίκου προστίθεται δυναµικά και η νέα γενιά  ποικιλιών Golden Fiber  που επιπροσθέτως έχουν άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας.Οι δυο πρώτες ποικιλίες αυτής της γενιάς είναι η µακρόινη ποικιλία Armada, καθώς και η νέα υπέρπρωιµη ποικιλία Elpida, η οποία θα φέρει, σύµφωνα µε τον κ. Βασίλα,  την επανάσταση στην ελληνική βαµβακοκαλλιέργεια.
Εκτός από την Elpida οι εδραιωµένες και δυναµικές ποικιλίες Fantom, Lider, Babylon, Atlanta και Campo, θα είναι επίσης διαθέσιµες µε την εγγυηµένη ποιότητα σπόρου, που έχουν  εξασφαλίσει οι υπερσύγχρονες βιοµηχανικές  εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Αλµυρό Βόλου.
Το κόστος του σπόρου, σύµφωνα µε τον κ. Βασίλα, έχει τη χαµηλότερη συµµετοχή στο σύνολο των εξόδων της καλλιέργειας και έχει έναν από τους σηµαντικότερους ρόλους στο επιτυχηµένο ή όχι αποτέλεσµα της χρονιάς. «Με την πρωιµότητα και τις ανθεκτικότητες πετύχαµε µείωση του κοστολογίου καλλιέργειας και µέσα από το πρόγραµµα Golden Fiber και την αναβάθµιση της ποιότητας του ελληνικού βαµβακιού, στοχεύουµε να φέρουµε υπεραξία που θα φτάσει και στα χέρια του παραγωγού τα επόµενα χρόνια» συµπλήρωσε.ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.