Δικαιούνται αγροτικό τιμολόγιο από τη ΔΕΗ και όσοι δεν έχουν πάρει ακόμη στα χέρια τους άδεια χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις τους

 1/6/2016

Δικαιούνται αγροτικό τιμολόγιο από τη ΔΕΗ και όσοι δεν έχουν πάρει ακόμη στα χέρια τους άδεια χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις τους Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A) που προγραμματίζουν να προωθήσουν άμεσα ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης και ο αναπληρωτής Υπουργός, Ιωάννης Τσιρώνης, κατόπιν συνεργασίας με το συναρμόδιο ΥπΑΑΤ, καταργείται η προθεσμία της 31ης Μαΐου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων
στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, για τις οποίες έχει λήξει ή δεν υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος. Στην ΚΥΑ για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας υπήρχε η πρόβλεψη να αποσαφηνιστεί η χρήση των ηλεκτροδοτημένων γεωτρήσεων, με στόχο να δικαιούνται οι παραγωγοί να έχουν αγροτικό τιμολόγιο. Προϋπόθεση όμως για αυτό ήταν ο δικαιούχος που είχε την γεώτρηση να έχει άδεια χρήσης. Η ΚΥΑ έρχεται να λύσει το πρόβλημα σε όσους αγρότες δεν διέθεταν αυτή την άδεια και κινδύνευαν να μείνουν χωρίς αγροτικό ρεύμα. Θυμίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ κάνει ελέγχους για το ποιοι χρήστες δικαιούνται και ποιοι όχι αγροτικό τιμολόγιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, επειδή υπήρχαν σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού και φόρτου εργασίας στις κατά τόπους Δ/νσεις Υδάτων, δεν έχουν καταφέρει, μέχρι τις 31 Μαΐου 2016, να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις για άδειες χρήσης νερού σε όλη την χώρα. Επίσης υπήρξε και μειωμένο ενδιαφέρον και από την πλευρά των παραγωγών για την καταγραφή των γεωτρήσεών τους.

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ θα μπορεί ο κάθε χρήστης σταδιακά να παίρνει την άδεια χρήσης, μετά την εξέταση του αιτήματός του από την Δ/νση Υδάτων. Στη συνέχεια θα πηγαίνει στις τοπικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, που είναι αρμόδιες για την ηλεκτροδότηση του έργου, όπου θα καταθέτει αίτημα για να πάρει το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων, το οποίο θα πρέπει να το καταθέσει στη ΔΕΗ για να διασφαλίσει το μειωμένο τιμολόγιο.

Επίσης θα προβλέπεται και ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία. Οι αγρότες (που δεν έχουν στα χέρια τους την άδεια χρήσης) για να συνεχίσουν να έχουν αγροτικό τιμολόγιο θα πρέπει να καταθέτουν βεβαίωση στη ΔΕΗ, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν καταθέσει το αίτημα για άδεια χρήσης ύδατος. Έτσι δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αναφέρει τα εξής:

Η εν λόγω Κ.Υ.Α. η οποία θα αποτελεί τροποποίηση της υπ. αριθ. 146896/2014 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2878 και Β΄ 3142/2014), όπως ισχύει και αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, και της υπ. αριθ. 145026/2014 (Β΄ 31) Κ.Υ.Α. όπως ισχύει και αφορά στην εγγραφή των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους δικαιούχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα.

Οι περιπτώσεις αυτές θα αφορούν:

- Ηλεκτροδότηση νέας εγκαταστάσεις άντλησης ύδατος αγροτικής χρήσης: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1), το οποίο εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού και εφόσον έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο χρήστη η άδεια χρήσης ύδατος από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

- Υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης. Διακρίνονται οι ακόλουθες υποπεριπτώσεις:
        
α) εάν υπάρχει άδεια χρήσης νερού σε ισχύ και τα στοιχεία της ηλεκτροδότησης δεν έχουν μεταβληθεί, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο.1), μέσα σε καθορισμένη προθεσμία,

β) εάν τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλωθεί στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) (όπως ενδεικτικά, μεταβολή στοιχείων του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης νερού αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), επικαιροποιημένου με τις επελθούσες μεταβολές.

- Σε περίπτωση λήξης (εκτός από τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης παράτασης έως το 2022) ή έλλειψης άδειας χρήσης νερού, ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της υπ. αριθ. 146896/2014 ΚΥΑ. Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού)

Περαιτέρω υπάρχει πρόνοια για τους κατόχους εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω οφειλών, και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα και για περιπτώσεις αλλαγής χρήστη, όπως μετά από αγοραπωλησία, θάνατο, κληρονομιά κ.α.

Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα πρέπει να ταυτίζεται με τον χρήστη ύδατος, όπως αυτός αναγράφεται στην άδεια χρήσης ύδατος.

Τέλος, καλούνται όσοι κάνουν χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, φρέαρ, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης, να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο της περιοχής τους προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση δήλωσης του σημείου υδροληψίας τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας και να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή φακέλου αδειοδότησης χρήσης ύδατος.

Η ΚΥΑ αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς αρχές Ιουνίου και να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.