Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα προγράμματα κατάρτισης Νέων Αγροτών

21-12-2016


Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα προγράμματα κατάρτισης Νέων Αγροτών
Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β' 4113) η απόφαση της εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις  Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.
'Οπως είχε ενημερώσει με ρεπορτάζ του ο ΑγροΤύπος μετά την εφαρμογή της απόφασης αναμένεται η προκήρυξη των σεμιναρίων κατάρτισης από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 (90 ώρες) και για τους δικαιούχους του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013 και του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020 (150 ώρες).
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απόφαση αναμενόταν ώστε να «τρέξουν» τα προγράμματα κατάρτισης και να δρομολογηθούν οι φάκελοι για πληρωμή των δικαιούχων Νέων Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013.
Αναλυτικότερα η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 3

Εμπλεκόμενοι φορείς


Αρμόδιοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι:

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) η οποία σύμφωνα με το ν. 4314/2014 είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.

2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020, Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης, που αποτελεί, σύμφωνα με την αριθμ. 24944/20.09.2016 (ΦΕΚ 3066/Β’/26.09.2016) κοινή υπουργική απόφαση, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014 -2020.

3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ 2014-2020.

4. Ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως μοναδικός δικαιούχος της δράσης, ο οποίος:
  • είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, εποπτεύεται και υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)·
  • αποτελεί τον εθνικό φορέα για την οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αλλά και την οργάνωση και λειτουργία της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών των ανέργων ή υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα συνολικά (άρθρο 12 ν.2520/1997 ΦΕΚ 173 Α’/1/9/1997)·
  • παρέχει υπηρεσίες που εξυπηρετούν, κατά κύριο λόγο, τους στόχους του ΥπΑΑΤ για την αγροτική ανάπτυξη·
  • έχει, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης Σύστασής του, την αρμοδιότητα να παρέχει τις περιγραφόμενες στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου, ενέργειες μεταφοράς γνώσης·
  • διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της κατάρτισης και ειδικότερα σε δράσεις κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των αγροτών και ειδικότερα των «νέων γεωργών», δεδομένου ότι ήταν ο πάροχος κατάρτισης, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, των δικαιούχων του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007- 2013
  • διαθέτει ή έχει πρόσβαση σε προσωπικό, που έχει τα κατάλληλα προσόντα στην παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης, στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία·
  • αποδεικνύει τακτική επιμόρφωση του προσωπικού του, με κατάλληλα σεμινάρια που υλοποιούνται είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό είτε από άλλο αρμόδιο φορέα·
  • διαθέτει ή έχει πρόσβαση στην κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, υπό τη μορφή πιστοποιημένων ή μη δομών επαγγελματικής κατάρτισης·
  • ενσωματώνει στον οργανισμό του και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), γεγονός που του παρέχει το πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης στα αποτελέσματα της γεωργικής έρευνας και την ενσωμάτωσή τους στα σχετικά προγράμματα κατάρτισης και λοιπές δράσεις ανάπτυξης των δεξιοτήτων των γεωργών.
Άρθρο 5

Εκπαιδευτικοί Όροι

Η κατάρτιση αφορά στην Φυτική, Ζωική και Μικτή παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των καταρτιζόμενων.

Η διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης είναι 90 ώρες για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 ή 150 ώρες για τους δικαιούχους του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013 και του Υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 5 άτομα ενώ ο ανώτερος δεν θα υπερβαίνει τα 25 άτομα. Εξαιρούνται νησιωτικές περιοχές (πλην της Εύβοιας και Κρήτης) για τις οποίες ο αριθμός μπορεί να μεταβληθεί κατόπιν έγκρισης από τον ΕΦΔ.

Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει το υποχρεωτικό πρόγραμμα κατάρτισης μπορούν να συμμετάσχουν, το μέγιστο, σε άλλο ένα με διαφορετικό πεδίο κατάρτισης, εφόσον αποδειχθεί η συνάφεια του σχετικού προγράμματος με τις ανάγκες του ωφελούμενου και μόνο μετά την παρέλευση διμήνου από την ολοκλήρωση του υποχρεωτικού προγράμματος.

Το θεωρητικό μέρος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο το 60% και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου των ωρών του προγράμματος κατάρτισης και να συναρτάται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης.

Μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και βασικών αρχών λειτουργίας των γεωργικών επιχειρήσεων θα πρέπει να περιληφθούν σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 5% μέχρι 10% στο σύνολο των ωρών του θεωρητικού μέρους.

Η ημερήσια διάρκεια κάθε προγράμματος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 6 ώρες (θεωρία και πρακτική) συμπεριλαμβανομένου των διαλειμμάτων. Η πρακτική άσκηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6 ώρες όταν πραγματοποιείται στις δομές κατάρτισης και αντίστοιχα τις 8 ώρες όταν πραγματοποιείται εκτός δομών κατάρτισης (π.χ. σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε γεωργικές επιχειρήσεις). Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε 45 λεπτά της ώρας. Το ημερήσιο πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα.

Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, των οποίων η ημερήσια διάρκεια ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, χορηγούνται εδέσματα και αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες.

Δεν επιτρέπεται η κατάρτιση τις Κυριακές και επίσημες εθνικές εορτές, αργίες, τοπικές αργίες κ.λπ. Επίσης, κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να διακόπτεται στις περιόδους Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινών διακοπών ή/και σε εξαιρετικές, έκτακτες περιπτώσεις με απαραίτητη ενημέρωση του Δικαιούχου από τον υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση εκείνη όπου ο Δικαιούχος υποχρεούται να διακόψει την υλοποίηση του προγράμματος για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, απαιτείται η υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος προς τον ΕΦΔ του ΠΑΑ.

Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό έως 12% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος, το οποίο αυξάνεται στο 20% για καταρτιζόμενους που έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, όπως επίσης για τις εγκυμονούσες γυναίκες και τις γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον καταρτιζόμενο, ώστε να καλύψει την διδακτική ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος.

Καταρτιζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει απουσίες άνω των ανωτέρω επιτρεπτών ορίων απουσιών δεν δικαιούνται οποιασδήποτε οικονομικής απολαβής (π.χ. δαπάνη μετακινήσεων κ.λπ.) και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης.

Για κάθε εκπαιδευτική ενότητα είναι υποχρεωτική η παροχή στους καταρτιζόμενους, του απαιτούμενου  κατάλληλου και εύχρηστου εκπαιδευτικού υλικού (δακτυλογραφημένες σημειώσεις, απαραίτητα υλικά για πρακτική άσκηση κ.λπ.).

Εδώ ολόκληρη η απόφαση όπως δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.