Στο ΦΕΚ η απόφαση για τις εισφορές ΟΓΑ του 2017

11/01/2017

Οι αγρότες μπορούν να πληρώνουν εισφορές με το μήνα, με βάση την καθαρή πρόσοδο από την αγροτική δραστηριότητα, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, με το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα στα 420,10 ευρώ και το ανώτατο στα 5.860,80 ευρώΜπίκας Αλέξανδρος
Από 87 μέχρι 1.242 ευρώ το μήνα το ασφάλιστρο ΟΓΑ, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε ΦΕΚ.

Οι αγρότες μπορούν να πληρώνουν εισφορές με το μήνα, με βάση την καθαρή πρόσοδο από την αγροτική δραστηριότητα, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, με το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα στα 420,10 ευρώ και το ανώτατο στα 5.860,80 ευρώ

Από τα 87 ευρώ ανά µήνα ξεκινούν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Σύνταξης, Υγείας και Αγροτικής Εστίας, που θα κληθούν να πληρώσουν για το 2017 οι αγρότες, µε καθαρό εισόδηµα το προηγούµενο οικονοµικό έτος από 1 έως 4.923 ευρώ ή ζηµία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρώτη η εφημερίδα Agrenda και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ.
Το πόσο των 87 ευρώ το µήνα ή 1.044 το χρόνο αντιστοιχεί στο  21,20% του κατώτατου εισοδήµατος (4.923 ευρώ), όπως ορίζει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Τάσος Πετρόπουλος.
Όσο ανεβαίνει βέβαια το δηλωτέο καθαρό εισόδηµα, καθότι οι εισφορές συνδέονται µε αυτό βάσει του νόµου 4387/2016, η επιβάρυνση µεγαλώνει. Για να φτάσει έτσι κατ' ανώτατο όριο τα 1.242 ευρώ το µήνα (για τους κλάδους Σύνταξης, περίθαλψης και Αγροτικής Εστίας) όσον αφορά στο 2017, εφόσον πρόκειται για παραγωγούς µε φορολογητέο εισόδηµα της τάξης των 70.330 ευρώ και άνω.
Αυτό προκύπτει από την εν λόγω υπουργική απόφαση που συνυπογράφει η Κατερίνα Παπανάτσιου και στην οποία ορίζεται ότι από 1 Ιανουαρίου 2017 και εφεξής, οι υφιστάµενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται πλέον ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία βάση δηλαδή επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος δια του 12. (πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ. 2).


Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ: Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού εισφορών ΟΓΑ από 1-1-2017.pdf

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που υπεγράφη και δόθηκε στην δηµοσιότητα στην εκπνοή του 2016, αναφέρεται πως:
Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά
Ορίζεται µηνιαία ασφαλιστική εισφορά ύψους 20 % επί της ανωτέρω βάσης υπολογισµού από 1-1-2022. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή υφίσταται µεταβατικό στάδιο ως εξής:
- Από 1-7-2015 έως και 31-12-2016 το ύψος της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται στο 10% επί των υφιστάµενων κατά την δηµοσίευση του νόµου ασφαλιστικών κατηγοριών. (περίπτωση α της παρ. 2)
-Από 1-1-2017 και εφεξής οι υφιστάµενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται πλέον ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήµατος, αναγόµενο σε µηνιαία βάση δηλαδή επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος δια του 12. (πρώτο εδάφιο της περίπτ. β της παρ. 2).
-Από 1-1-2017 έως και 31-12-2017 το ποσοστό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς διαµορφώνεται σε 14 % επί του φορολογητέου εισοδήµατος.
- Από 1-1-2018 έως και 31-12-2018 το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται σε 16 %.
- Από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται σε 18 %.
-Από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται σε 19 %.
- Από 1-1-2021 έως και 31-12-2021 το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται σε 19,5%.
-Από 1-1-2022 και εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται στο τελικό 20%.

Υπολογισµός εισφοράς
α) Βάση υπολογισµού εισφοράς υπαγόµενων στην ασφάλιση του άρθρου 40
Η εισφορά καταβάλλεται επί του εισοδήµατος, όπως αυτό καθορίζεται µε βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα από την ασκούµενη αγροτική δραστηριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος.

Κατώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα
Κατώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα (εδάφιο δεύτερο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40)
Ως κατώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεποµένου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 x70% = 410, 26 ευρώ).

Ανώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα
Ανώτατο µηνιαίο ασφαλιστέο εισόδηµα (εδάφιο τρίτο περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 40).
Ως ανώτατο όριο µηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήµατος για τον υπολογισµό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το 10πλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών (σήµερα 586,08 x 10 = 5.860,80 ευρώ).

Οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση
Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης στην οποία απασχολείται ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, ως φορολογητέο εισόδηµα του καθενός από αυτούς λαµβάνεται υπόψη το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδηµα όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση β του άρθρου 40 του κοινοποιούµενου άρθρου (δηλaδή 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι σήµερα 410,26 ευρώ).
Σε περίπτωση όµως που το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα (δηλαδή το συνολικό εισόδηµα όλων των µελών της εκµετάλλευσης) είναι µεγαλύτερο από το γινόµενο του αριθµού των µελών της εκµετάλλευσης επί την ελάχιστη βάση υπολογισµού, αναγόµενη σε ετήσια βάση (δηλαδή αριθµός µελών x 70% του εκάστοτε προβλεπόµενου κατώτατου βασικού µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών x 12), τότε η εισφορά ισούται για όλα τα µέλη της εκµετάλλευσης µε το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος δια του αριθµού των µελών.

Ασφαλιστικές εισφορές Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (παρ. 10)
Όπως προβλέπεται στην παράγραφο10 του άρθρου 40 του νόµου 4387/2016, οι ασφαλισµένοι του ιδίου άρθρου στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, θα καταβάλλουν από 1-1-2017 εισφορά υπέρ του Λογαριασµού, καταργούµενης της Κρατικής Επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισµένο και συνεισπράττεται µε τις εισφορές για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ. Το ποσοστό της εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 0,25 % επί του ασφαλιστέου εισοδήµατος όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 40 του ανωτέρω νόµου».
Στο Άρθρο 40 δεν εντάσσονται:
-Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του νόµου 2160/1993 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος33/1979 όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κύριων και µη κύριων καταλυµάτων µε σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ, δυναµικότητας έως και 5 δωµατίων, σε όλη την Επικράτεια, καθώς και τουριστικών καταλυµάτων από 6 έως 10 δωµατίων, που είναι παράλληλα εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του νόµου 4144/2013.
-Οι µισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, µετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ από 1-1-2004, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο7 του νόµου 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του νόµου 3518/2006.

Μόνο αυτοτελώς απασχολούμενοι
Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούµενοι, ενώ για τους ετεροεπαγγελµατίες θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες. Ειδικότερα, υπάγονται:
Οι αυτοτελώς απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία, για τους οποίους βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου 4387/2016 προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
Ειδικότερα υπάγονται:
- οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι, αλιείς κ.λ.π.
-όσοι σύµφωνα µε τις γενικές ή ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ µε εισοδηµατικά ή πληθυσµιακά κριτήρια.
- οι κατά κύριο επάγγελµα τουλάχιστον για µια 5ετία αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούµενα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα συνολικής ισχύος µέχρι 100kw.
-οι απασχολούµενοι στην αγροτική οικονοµία, πρώην ασφαλισµένοι του ΟΓΑ που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράµµατα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισµού και της αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο κανονισµών της ΕΕ και χρηµατοδοτούνται για τον σκοπό αυτό.
- οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και µέλη Αγροτικών Συνεταιρισµών καθώς και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές.
-ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκµετάλλευσης. Επίσης, τα µέλη οικογενειών αλιέων, κατόχων αλιευτικού σκάφους.
-οι µοναχοί/ες που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
- οι ασφαλισµένοι οι οποίοι, σύµφωνα µε τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου 4387/2016 υπάγονταν ή θα υπάγονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστηµα µέχρι 150 ηµέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραµατοπονίας, και κάθε είδους εκτροφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούµενοι αγρότες για τη συγκεκριµένη απασχόλησή τους εξαιρούµενοι της ασφάλισής τους ως µισθωτοί.
- όσοι έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού αριθ. 1096/88 του Συµβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά µε την καθιέρωση καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης γεωργικής δραστηριότητας, όπου οι εντασσόµενοι στο µέτρο αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, συνεχίζουν και µετά τη λήξη του µέτρου και µέχρι τη συµπλήρωση και του 67ου έτους της ηλικίας τους, να λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα και την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και αν το µέτρο λήξει πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας των εντασσόµενων σε αυτό.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.