Οι μεταβιβάσεις πιέζουν για ταχύτερη αξιολόγηση αιτήσεων από Νέους Αγρότες

27/03/2017 

Μπίκας Αλέξανδρος 
Το πρόβληµα µε όσους Νέους Αγρότες τελικά απορριφθούν από το Μέτρο µε αποτέλεσµα να εγκλωβιστούν µε γη και δικαιώµατα που δεν θα χρησιµοποιήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν οι αρχές, πριν κλείσει η διαδικασία των µεταβιβάσεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Η παρακράτηση του 20% σε μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης δεν ισχύει για συγγενείς α’ βαθμού και συζύγους

Γι’ αυτό το λόγο η εντολή είναι να τελειώσει γρήγορα η αξιολόγηση των φακέλων εφόσον, όπως υποστηρίζει ο γεν. γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, λύθηκε το θέµα µε το µηχανογραφικό, ώστε να µείνει χρόνος για µεταβιβάσεις (καταληκτική ηµεροµηνία 15 Μαΐου) αµέσως µετά την ανάρτηση του πίνακα δικαιούχων.
Κατευθύνσεις επί της διαδικασίας, ως προς τα βασικά ζητήµατα που ανακύπτουν παρέχει µε αναλυτικές του οδηγίες ο οργανισµός πληρωµών, ως εξής:

1. Χωρίς ποινή και οι σύζυγοι
Σε όλα τα είδη µεταβίβασης χωρίς γη (πώληση ή ενοικίαση) εφαρµόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαίρεση εξακολουθεί να ισχύει σε περιπτώσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων, λόγω κληρονοµιάς και οριστικής µεταβίβασης χωρίς γη, όταν οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ βαθµού, όπως ακριβώς και πέρσι. Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος εξαίρεση από την ποινή  θα έχουν και οι σύζυγοι.
Στις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει η µεταβίβαση συµπεριλαµβάνονται εν τω µεταξύ τα εξής:
  • Ο µεταβιβαστής να είναι κάτοχος δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης
  • Ο αποδέκτης να είναι ενεργός γεωργός το 2017, µόνιµα και νόµιµα εγκατεστηµένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονοµιάς) και να δηλώνει επιλέξιµες εκτάσεις.
2. Αυτόµατη επιστροφή
Στον κάτοχό τους µε τη λήξη της µίσθωσης επιστρέφουν και µάλιστα αυτόµατα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται καµία περαιτέρω ενέργεια από τον παραγωγό, δικαιώµατα που µεταβιβάζονται προσωρινά.
Η ενοικίαση µπορεί να αφορά µεταβίβαση µε επιλέξιµη έκταση ή χωρίς. Το αυτό ισχύει και για  την οριστική µεταβίβαση των δικαιωµάτων, κατά την οποία τα δικαιώµατα µπορούν να µεταβιβαστούν οριστικά, είτε µε πώληση είτε µε οποιασδήποτε µορφής οριστική παραχώρηση, µαζί µε επιλέξιµη έκταση ή χωρίς.

3. Πράξεις µε γη µόνο εντός της ίδιας περιφέρειας
Η µεταβίβαση δικαιωµάτων µε γη είναι δυνατή µόνο εντός της ίδιας περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διευκρινιστικές οδηγίες που εξέδωσε ο αρµόδιος οργανισµός πληρωµών και επιδοτήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Για παράδειγµα, πρέπει να τονιστεί ότι µεταβίβαση δικαιωµάτων περιφέρειας µόνιµων καλλιεργειών (ΠΕ3) είναι δυνατή µόνο µε εκτάσεις, που έχουν «περιφερειοποιηθεί» ως ΠΕ3, κατά το αναφερόµενο ως έτος αναφοράς (2013). Ταυτόχρονα, η ενεργοποίηση είναι δυνατή µόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.
Για παράδειγµα, µεταβίβαση δικαιωµάτων περιφέρειας µόνιµων καλλιεργειών (ΠΕ3) χωρίς γη είναι δυνατή, αλλά τα ∆ικαιώµατα Βασικής Ενίσχυσης  (∆ΒΕ) «ενεργοποιούνται» µόνο µε εκτάσεις, που έχουν «περιφερειοποιηθεί» ως ΠΕ3 (βάσει του έτους 2013).
Αξίζει να σηµειωθεί πως σε περίπτωση µεταβίβασης ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ) σε αποδέκτη ενταγµένο στο καθεστώς των µικροκαλλιεργητών, εάν µε τη µεταβίβαση το ύψος των άµεσων ενισχύσεων του υπερβαίνει τα 1.250 ευρώ, είναι αναγκαία η απένταξή του ούτως ώστε να λάβει ποσό άµεσων ενισχύσεων άνω των 1.250 ευρώ, που δικαιούται.
Τέλος, σε περίπτωση κληρονοµιάς του  συνόλου των ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης από µικρό καλλιεργητή, ο κληρονόµος µπορεί να δηλώσει την επιθυµία ένταξης στο καθεστώς.Συνωστισµός λόγω συντάξεων
Εντωµεταξύ, άρον-άρον σε πράξεις µεταβιβάσεων δικαιωµάτων ωθεί χιλιάδες αγρότες που σκοπεύουν να βγουν στην σύνταξη το 2017 και µετά, ο φόβος περικοπής των αποδοχών τους κατά 60%, στην περίπτωση που επιλέξουν να συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα.
Πάντως οι ενδιαφερόµενοι έχουν την ευχέρεια να µεταβιβάσουν τυχόν δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης (∆ΒΕ) που κατέχει σε συγγενή α’ βαθµού ή σύζυγο, γλιτώνοντας έτσι την ισχύουσα παρακράτηση του 20%.
Υπενθυµίζεται πως το «πέναλτι» 60% στις συντάξεις των ενεργών γεωργών επρόκειτο να επιβληθεί βάσει του νέου ασφαλιστικού νόµου (4387/2016), από την αρχή ισχύος του, ήτοι στις 12 Μαΐου του 2016, σε όσους συνέχιζαν να καλλιεργούν.
Ωστόσο, όπως έχει γράψει ξανά η Agrenda δεν έχει εφαρµοστεί καµιά περικοπή, ενώ σύµφωνα µε όσα τόνισε και στη βουλή, ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Βασίλη Κεγκέρογλου «δεν τίθεται θέµα µείωσης για όσους παραγωγούς βγήκαν στην σύνταξη έως 31 ∆εκεµβρίου του 2016».

Σενάρια για πάγωµα
Τρία σενάρια µεταβατικής περιόδου εξετάζει η κυβέρνηση. Το πρώτο προβλέπει πάγωµα του µέτρου περικοπής για 1-2 έτη, το δεύτερο ως το 2022 και το τρίτο ως το 2025. Ωστόσο, δεν έχει καταλήξει ακόµα, καθώς «άλλοι αγρότες λένε να γίνεται περικοπή, έτσι ώστε να περνάει ο κλήρος στους νέους και άλλοι λένε όχι», όπως εξήγησε επ’ αυτού ο αρµόδιος υφυπουργός Εργασίας, Τάσος Πετρόπουλος στην βουλή.

Λύθηκε το πρόβληµα στο µηχανογραφικό υποστηρίζει ο Κασίµης

Την ερχόµενη εβδοµάδα ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των Νέων Γεωργών µε στόχο να τελειώσουν πριν κλείσει το ΟΣ∆Ε του 2017, σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν από τη συνάντηση του γενικού γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπου Κασίµη µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ). Όπως ειπώθηκε τα προβλήµατα µε το πληροφοριακό σύστηµα λύθηκαν, όσον αφορά τουλάχιστον την αξιολόγηση, οπότε οι περιφερειακές αρχές µπορούν να ξεκινήσουν το έργο τους. Στην ίδια συνάντηση, ο κ. Κασίµης είπε ότι σε 20 ηµέρες βγαίνει η προδηµοσίευση των Σχεδίων Βελτίωσης, ενώ την πρόσκληση στη Μεταποίηση την τοποθέτησε τέλος Μαρτίου. 

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.