Στα αγροτικά εισοδήματα του 2019 η μείωση του αφορολογήτου, αλλά στην ευχέρεια των δανειστών η επιτάχυνση του μέτρου!


22.05.2017 

Στα αγροτικά εισοδήματα του 2019 η μείωση του αφορολογήτου, αλλά στην ευχέρεια των δανειστών η επιτάχυνση του μέτρου!
Στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2019 θα εφαρμοστούν οι περικοπές του αφορολογήτου για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίες περιλαμβάνονται στον εφαρμοστικό νόμο 4472 με τα προαπαιτούμενα των δανειστών για την αξιολόγηση της ελληνική οικονομίας, ο οποίος υπερψηφίστηκε από την Βουλή τα ξημερώματα της Παρασκευής 19 Μαΐου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 74/19.05.2017. Με πιθανή όμως την επιτάχυνση του εν λόγω μέτρου σε περίπτωση μη επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων της κυβέρνησης, καθώς σχετική ρήτρα έχει ενσωματωθεί στον νόμο.
Παράλληλα, ως «καρότο»  στο προαναφερθέν μαστιγωτικό μέτρο, θα εφαρμοστεί η μείωση του χαμηλότερο συντελεστή φορολόγησης από το 22% που ισχύει για εισοδήματα από 0 έως 20.000 ευρώ στο 20%. Επίσης, ορίζεται μηδενικός συντελεστής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από 0 - 30.000 ευρώ.
 
Αναλυτικά η σημαντικότερες μεταβολές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο έχουν ως εξής:

1. Αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από αγροτική ή μισθωτή εργασία και συντάξεις ως εξής:
-σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900) που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
-σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950) που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
-σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από -δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

2. Μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις.

3. Αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

4. Επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής: ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 - 30.000 ευρώ, (σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 - 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 - 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 - 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%), μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 - 40.000 ευρώ και σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 40.000,01 - 65.000 ευρώ. (άρθρα 10,12 και 13)
 
Τα άρθρα
 
Τα σχετικά άρθρα για τα παραπάνω έχουν ως εξής:
 
Άρθρο 10

Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου».
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα)
Εισόδημα από(ευρώ)
Εισόδημα
Φορ. Συντελεστής

έως(ευρώ)

0
20000
20%
20.000,01
30000
29%
30.000,01
40000
37%
>=40000,01
45%

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παρ. 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα από(ευρώ)
Εισόδημα
Συντελεστής

έως(ευρώ)

0
30000
0%
30.000,01
40000
2,00%
40.000,01
65000
5,00%
65.000,01
220000
9,00%
>220.000
10,00%
 
Η ρήτρα επιτάχυνσης στην μείωση του αφορολογήτου
 
Η ρήτρα εμπροσθοβαρούς εφαρμογής των μέτρων έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 15 στον νέο νόμο και αναφέρει πως τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από το 2019 για το ασφαλιστικό και το 2020 για το φορολογικό πεδίο υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που σύμφωνα με την εκτίμηση των Θεσμών δεν προκαλείται στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρόγραμμα.
 
Δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων και από τη δέσμη των κοινωνικών μέτρων θα προσαρμόζεται κατά τα ειδικώς οριζόμενα, στον επιτρεπόμενο βαθμό λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα περί μη αποποίησης μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, αναφέρεται.
 
Επίσης ορίζεται ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με τους αναφερόμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης διαπιστώσει ότι στη βάση μιας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων σχετικά με την περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης η εμπροσθοβαρής (το 2019 αντί για το 2020) εφαρμογή του άρθρου για τη μείωση της έκπτωσης φόρου στο φορολογητέο εισόδημα είναι αναγκαία για να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, τότε οι διατάξεις του άρθρου για τη μείωση της έκπτωσης του φόρου στο φορολογητέο εισόδημα θα εφαρμοστούν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την πρώτη πρώτου 2019 και εφεξής αντί για το 2020.
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος σε συμφωνία με τους θεσμούς, ορίζει ο νόμος.
 
Αναλυτικά το άρθρο έχει ως εξής:
 
Άρθρο 15
 
1.α Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 14 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται κατά το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2019 και εφεξής και θα δηλώνονται το επόμενο φορολογικό έτος υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραμμα.
Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.
 
β. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 3 έως 9 αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περίπτωση α΄.
 
γ. Οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 εφαρμόζονται αναπροσαρμοζόμενες στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περίπτωση α΄. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαπιστώνεται η ακριβής αντιστοιχία προς το δημοσιονομικό στόχο και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 11 έως 14.
 
2. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.
 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.