Ο «ενεργός» δε μετρά για κληρονόμους σε μεταβιβάσεις

  23/05/2017

Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισάριθμο ή μεγαλύτερο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων από τον αριθμό των δικαιωμάτων.Γιουρουκέλη Μαρία
Ο αποδέκτης της μεταβίβασης δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος 2017, αλλιώς η αίτηση μεταβίβασης δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων με γη, η γη θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ισάριθμο ή μεγαλύτερο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων από τον αριθμό των δικαιωμάτων.
Από το κριτήριο του ενεργού γεωργού εξαιρούνται οι κληρονόμοι, στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς. Όμως, ο κληρονόμος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, προκειμένου να λάβει τη βασική ενίσχυση ή άλλες άμεσες ενισχύσεις το έτος ενίσχυσης, που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση.


Τα παραπάνω διευκρινίζει ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 2017.
Επιπλέον, εφιστάται η προσοχή των παραγωγών στο ότι «Οι αντισυμβαλλόμενοι μίας αίτησης μεταβίβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και σε περίπτωση έγκρισης αίτησης μεταβίβασης, αν σε μέλλοντα χρόνο διαπιστωθεί αχρεωστήτως χορήγηση δικαιωμάτων στον μεταβιβαστή ή στον αποδέκτη, τα σχετικά ποσά   θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ισχύουσες διατάξεις από τον γεωργό, που εκείνη τη χρονική στιγμή κατέχει τα δικαιώματα».
Όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία για τις μεταβιβάσεις, τονίζεται ότι «Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1194/45925/2017 ΥΑ (Β'  1607/2017)και την υπ' αριθμ.  41171/15.05.2017 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνονται υπόψη ως εμπρόθεσμες οι αιτήσεις μεταβίβασης που υποβάλλονται στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία 09/06/2017».

Bρείτε εδώ το σχετικό Ενημερωτικό φυλλάδιο για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 2017.pdf


Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Υπάρχει διαθήκη του θανόντα αλλά η κληρονομιά των δικαιωμάτων ακολουθεί τις διατάξεις της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Πώς υποβάλλω την αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς;
Όταν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη, στην οποία όμως δε γίνεται αναφορά στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ή εν γένει στην κινητή περιουσία του θανόντα, τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης κληρονομούνται βάσει των διατάξεων της εξ' αδιαθέτου διαδοχής. Σε μία τέτοια περίπτωση επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης  λόγω κληρονομιάς το πεδίο «μικτή», υποβάλλεται η διαθήκη  προκειμένου να επιβεβαιωθεί από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης ότι δεν γίνεται αναφορά στα παραπάνω) καθώς και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της εξ ́ αδιαθέτου διαδοχής (πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και η Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης).

Βάσει διαθήκης, τα δικαιώματα κληρονομούνται από δύο κληρονόμους, οι οποίοι συμφωνούν να τα κληρονομήσει ο ένας εκ των δύο. Πώς υποβάλλεται η αίτηση μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς;
Σε μία τέτοια περίπτωση υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς ο κληρονόμος εκ διαθήκης, που επιθυμεί να κληρονομήσει το σύνολο των δικαιωμάτων, επιλέγεται στην αίτηση μεταβίβασης  λόγω κληρονομιάς το πεδίο «διαθήκη»,   υποβάλλονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά στην περίπτωση της κληρονομιάς εκ διαθήκης μαζί με την  Υ/Δ κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, συμπληρωμένη από τους κληρονόμους εκ διαθήκης.

Ο θανών έπρεπε να  έχει δηλώσει στην ΕΑΕ του 2016 τα αγροτεμάχια του, έτσι ώστε αυτά μεταβιβαστούν στον κληρονόμο ή αρκεί να υπήρχαν στο Ε9 του; Ο κληρονόμος, για τον οποίο εγκρίθηκε μεταβίβαση λόγω  κληρονομιάς,  πρέπει να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 αυτά τα αγροτεμάχια  που κληρονόμησε (πιθανόν και άλλα που έχει) ή μπορεί να δηλώσει εντελώς άλλα αγροτεμάχια;
Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων το έτος 2017,  τα δικαιώματα διαχωρίζονται από τη γη, για την οποία χορηγήθηκαν. Η μεταβίβαση   δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5) αποτελεί μία μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, στην οποία δεν εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων και ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει στην ΕΑΕ 2017 είτε τις κληρονομηθείσες είτε όποιες άλλες εκτάσεις επιθυμεί, αρκεί να είναι επιλέξιμες και να ανήκουν στην ίδια περιφέρεια με τα δικαιώματα, που κληρονομεί, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης. Μόνο στην περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβίβασης (Υπόδειγμα   11) και όταν   ο κληρονόμος επιθυμεί να μεταβιβάσει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μαζί με γη και δεν έχει δηλώσει άλλη γη πέρα από την κληρονομηθείσα χρειάζεται η απόδειξη ότι η επιλέξιμη έκταση του θανόντα έχει περιέλθει στον κληρονόμο, προκειμένου εκείνος να μπορεί να την μεταβιβάσει. Αλλιώς μπορεί να επιλέξει ως ταυτόχρονη μεταβίβαση τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2) ή τη μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9).

πηγη:www.agronews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.