Με διπλάσιο μπάτζετ και ευρεία δεξαμενή δικαιούχων η Απονιτροποίηση

 28/06/2017 

Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρμογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και εαρινές καλλιέργειες του 2018.Με µεγάλο ενδιαφέρον αναµένεται τον ερχόµενο Σεπτέµβρη η πρόσκληση της Απονιτροποίησης µε χαρακτηριστικά που όµως δείχνουν ότι το πράγµα είναι πολύ πιθανό να ξεφύγει από πλευράς εισροής αιτήσεων την ώρα που κύρια φίλτρα σε ενδεχόµενο υπέρβασης µπάτζετ θα είναι η εικόνα για την κατάσταση των υπόγειων υδάτων, όπως και η επαφή µε τα Natura.

Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρμογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και εαρινές καλλιέργειες του 2018.
Με µεγάλο ενδιαφέρον αναµένεται τον ερχόµενο Σεπτέµβρη η πρόσκληση της Απονιτροποίησης µε χαρακτηριστικά που όµως δείχνουν ότι το πράγµα είναι πολύ πιθανό να ξεφύγει από πλευράς εισροής αιτήσεων την ώρα που κύρια φίλτρα σε ενδεχόµενο υπέρβασης µπάτζετ θα είναι η εικόνα για την κατάσταση των υπόγειων υδάτων, όπως και η επαφή µε τα Natura.
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι: Πρώτον η αύξηση των ζωνών από τις 8 στις 38, όπου εντάσσονται µεταξύ άλλων περιοχές όπως ο Αλµυρός Μαγνησίας, η Αιτωλοακαρνανία, ο Έβρος, εκτάσεις γύρω από το ∆έλτα Νέστου και τον Σπερχειός Φθιώτιδας και η Κοζάνη (Χάρτης δεξιά). ∆εύτερον, εκτός από την πριµοδότηση νέων καλλιέργειων όπως ο ηλίανθος και τα χειµερινά σιτηρά (αρκεί να είναι σε αρδευόµενα αγροτεµάχια), η στήριξη στο βαµβάκι επανέρχεται στα επίπεδα της περιόδου 2000-2006, δηλαδή στα 60 ευρώ ανά στρέµµα. Τρίτον, εντάσσονται στο Μέτρο και οι δενδροκαλλιέργειες.
Όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας που θα ενεργοποιηθούν εφόσον ξεπεραστεί το µπάτζετ των 170 εκατ. ευρώ, θα είναι η κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση στα υπόγεια υδατικά συστήµατα µε µέγιστο τους 100 πόντους. ∆εύτερο φίλτρο θα είναι το κριτήριο Natura που δίνει µέχρι 20 πόντους, σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν από την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων.

Αναλυτικά, το Μέτρο Απονιτροποίησης θα προκηρυχθεί µε τέσσερις επί µέρους ειδικές δράσεις.
Πρώτη δράση είναι η Αγράπαυση: Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης.
Εάν η δέσµευση της αγρανάπαυσης πρόκειται να εφαρµοστεί σε ενταγµένα στη δράση αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, τότε ο δικαιούχος αναλαµβάνει επιπλέον να εγκαθιστά φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειµερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και µείγµατα αυτών) στα αγροτεµάχια αυτά. Ύψος ενίσχυσης: Καλαµπόκι: 43,5 έως 50,2 ευρώ , Ζαχαρότευτλα: 50,2 έως 60 ευρώ, Φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά: 60 ευρώ, Βαµβάκι: 60 ευρώ.
Η δεύτερη ∆ράση είναι η Αµειψισπορά: Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ετησίως να θέτουν σε αµειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης. Ως καλλιέργειες αµειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειµερινά σιτηρά και ψυχανθή). Ύψος ενίσχυσης: Καλαµπόκι: 29,1 έως 38,9 ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 35,7 έως 46,4 ευρώ, Φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 ευρώ, Βαµβάκι 51,3 έως 60 ευρώ, Ηλίανθος 32 ευρώ.
Οι δενδροκαλλιέργειες, εντάσσονται στην τρίτη δράση, και αφορά τη χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν: Να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγµένης έκτασης. ii) Να πραγµατοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στην ενταγµένη στη δέσµευση εκµετάλλευση (εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού) κατά το πρώτο, το τρίτο και το πέµπτο έτος εφαρµογής. iii) Να διαθέτουν «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε).
Η δέσµευση αυτή εφαρµόζεται στις δενδρώδεις καλλιέργειες στις εξής ζώνες:
Αργολικό πεδίο: εσπεριδοειδή, ελιά, βερικοκιά
Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: ελιά
Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας: ροδακινιά, µηλιά, αχλαδιά
Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: εσπεριδοειδή, ελιά. Η ενίσχυση ορίζεται για: εσπεριδοειδή 28,6 ευρώ ανά στρέµµα, ελιά 46,6 ευρώ, ροδακινιά και βερικοκιά 33,1 ευρώ, µηλιά-αχλαδιά 20,2 ευρώ.

Η τελευταία ∆ράση αφορά τη ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεµάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Εδώ οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, κατά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέσµευση αγροτεµάχια που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.). Στην παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας. Η δέσµευση αφορά τις εξής αροτραίες καλλιέργειες: Χειµερινά σιτηρά, Βαµβάκι, Ηλίανθος, Φρέσκα λαχανικά, Ζαχαρότευτλα, Πατάτες, Καλαµπόκι, Ψυχανθή.
Το ύψος των ενισχύσεων ενδέχεται να µειώνεται για τους υπόχρεους πρασινίσµατος, σε όλες τις δράσεις. Υπενθυµίζεται ότι το πριµ µειώθηκε 5% στους δικαιούχους Απονιτροποίησης για αυτό το λόγο την περασµένη περίοδο.

Έτος εφαρμογής

Η πρόσκληση για το πρώτο έτος εφαρμογής θα καλύπτει τις φθινοπωρινές σπορές του 2017 και τις εαρινές καλλιέργειες του 2018. Δικαιούχοι θα είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης, πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ έτους 2017, που θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ του ενδιαφερομένου με επιλέξιμη για τη δέσμευση δενδρώδη καλλιέργεια να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας).
Για τις ελιές, η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεμαχίων είναι τουλάχιστον 8 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

πηγη:www.agronews.gr