Αναδιανομή ή περικοπές και επανεθνικοποίση των ενισχύσεων επιφυλάσσει το μέλον της ΚΑΠ


19.07.2017

Αναδιανομή ή περικοπές και επανεθνικοποίση των ενισχύσεων επιφυλάσσει το μέλον της ΚΑΠ
Με πρωτοβουλία της ισπανικής αντιπροσωπίας τέθηκε επί τάπητος το μέλλον των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στο Συμβούλιο Υπουργών γεωργίας της Ε.Ε., που συνεδρίασε στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Αφορμή για την συζήτηση υπήρξε από ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, το οποίο εξετάζει διάφορα σενάρια η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων συνεπάγεται σοβαρή μείωση της χρηματοδότησης από τοβ προϋπολογισμό της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ έως το 2025, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά επιλογών και σεναρίων όσον αφορά τη μελλοντική κατεύθυνση του προϋπολογισμού της και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (δείτε σχετικά 11006/17  + ADD1 ).

Για το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων τα επίμαχα σημεία συνοψίζονται στα εξής: «Η κοινή γεωργική πολιτική προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους Ευρωπαίους και πληροί τους στόχους που θέτει η Συνθήκη. Η ΚΓΠ ήταν η πρώτη κοινή πολιτική της ΕΕ, ενώ έχει εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου μέσω πολλών μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης, εξετάζονται διάφορες εναλλακτικές επιλογές για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η δικαιοσύνη της εν λόγω πολιτικής και παράλληλα να υλοποιηθούν οι αμετάβλητοι στόχοι της για τη διασφάλιση ασφαλούς και υγιεινής διατροφής, ενός ανταγωνιστικού τομέα, δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό και προστασίας των φυσικών μας πόρων, των τοπίων μας, του περιβάλλοντος, καθώς και για τη δράση για το κλίμα. Ο αντίκτυπος της πολιτικής βαίνει πέραν της σταθεροποίησης του γεωργικού εισοδήματος. Ωστόσο, πολλές αγροτικές περιοχές αισθάνονται παραμελημένες. Αυξάνονται συνεχώς οι εκκλήσεις να επικεντρωθεί η πολιτική περισσότερο στην παροχή δημόσιων αγαθών, όπως είναι τα ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, η διαχείριση των θρεπτικών συστατικών, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η συνεισφορά του στην κυκλική οικονομία.

Οι εργασίες όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται, συγκαταλέγεται η πρόταση να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των άμεσων ενισχύσεων ως προς τη στόχευσή τους, ώστε να εξασφαλιστεί εισόδημα για όλους τους αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις απομακρυσμένες περιοχές και τις φτωχότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να μειώσει τις άμεσες ενισχύσεις για τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Μία επιλογή προς διερεύνηση είναι η δυνατότητα να καθιερωθεί κάποιος βαθμός εθνικής συγχρηματοδότησης για άμεσες ενισχύσεις ώστε να διατηρηθούν τα συνολικά επίπεδα της τρέχουσας στήριξης. Θα μπορούσαν να προβλεφθούν μέσα διαχείρισης του κινδύνου για την αντιμετώπιση κρίσεων. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να διαφυλάττει ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της πολιτικής: την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς σε ολόκληρη την ΕΕ».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, πολλές αντιπροσωπείες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το αίτημα της Ισπανίας για περισσότερες πληροφορίες και συμφώνησαν σχετικά με την ανάγκη για μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ στο μέλλον.

Το γεγονός όμως είναι πως ο προϋπολογισμός της Ε.Ε., ως ποσοστό του εισοδήματός της,  βαίνει μειούμενος διαρκώς, Από το 2000 με την άφιξη 13 νέων κρατών μελών οι πιέσεις αυξήθηκαν και πλέον, με την έξοδο της Βρετανίας, αναμένονται περαιτέρω πιέσεις και αναδιανομή κονδυλίων για κάλυψη πολιτικών όπως για την ανεργία ή για το προσφυγικό

Συνεπώς αν δεν αυξηθεί ο προϋπολογισμός είναι βέβαιη τουλάχιστον η μερική επανεθνικοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων.

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

πηγη: www.paseges.gr