Νερό στο ντεπόζιτο τα 40 εκατ. για το πετρέλαιο του 2015

 06/11/2017 

Η τελευταία χρονιά επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπολογίζεται με συντελεστή 0,096 και αφορά 9 µήνες, δεδοµένου ότι από 1η Οκτωβρίου 2016 και µετά καταργήθηκε.Μετά την «κρυάδα» µε την πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ και τις παρακρατήσεις που ανέρχονται στο 8,5% υπέρ Αποθέµατος, συνδεδεµένων και δηµοσιονοµικής προσαρµογής, νέα δυσάρεστη έκπληξη για τον αγροτικό κόσµο
κοµίζουν οι αποκλειστικές πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda από το υπουργείο Οικονοµικών σχετικά µε την πίστωση του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο για το έτος 2015.
Η τελευταία χρονιά επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης υπολογίζεται με συντελεστή 0,096 και αφορά 9 µήνες, δεδοµένου ότι από 1η Οκτωβρίου 2016 και µετά καταργήθηκε.
Καταρχήν η πληρωµή των δικαιούχων παραµένει στον αέρα, καθώς δεν έχει ακόµα υπογραφεί η σχετική απόφαση µε την έγκριση πίστωσης από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Χουλιαράκη.

Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι το ποσό το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασµούς των παραγωγών. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες από τους αρµόδιους του υπουργείου Οικονοµικών, µόλις 40 εκατ. ευρώ αναλογούν για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου του 2015, αφενός γιατί ο συντελεστής -βάσει σχετικής απόφασης- έχει µειωθεί στο 0,097 για το εν λόγω έτος (ήταν στο 0,264 για το 2014 και στο 0,230 για το 2015) και αφετέρου η επιστροφή του ειδικού φόρου αφορά 9 µήνες και όχι ολόκληρο το έτος, δεδοµένου ότι από 1η Οκτωβρίου 2016 και µετά καταργήθηκε µε το νόµο 4336/2015.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Οικονοµικών σε αυτή τη φάση έχουν στείλει εσωτερικό έγγραφο και περιµένουν «άνωθεν» απάντηση για το πώς θα κινηθούν, καθώς όπως λένε ο όγκος της γραφειοκρατίας είναι υψηλός. Εν τω µεταξύ, µεγάλη εκκρεµότητα αποτελεί και µια λίστα µε 13.000 δικαιούχους παραγωγούς, που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δεύτερη φάση, οι οποίοι «ξέµειναν» από την πληρωµή του ΕΦΚ για τα έτη 2014 και 2015. Όπως δηλώνουν από το Οικονοµικών, η σχετική απόφαση που απαιτεί µια «άπαξ πληρωµή» τους κρατά µε δεµένα χέρια και δεν µπορούν να προχωρήσουν την πίστωση των εν λόγω δικαιούχων, αν δεν υπάρξει νέα τροποποιητική απόφαση.


Σε κάθε περίπτωση, για να τρέξει όποια πληρωµή, πρέπει να ενηµερωθούν εγγράφως οι υπηρεσιακοί του υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία ελέγχων ώστε να κλείσουν οι λίστες µε τα ποσά που αντιστοιχούν στους παραγωγούς. Με τις µέχρι σήµερα πληροφορίες δεν προβλέπεται πληρωµή µέσα στον Νοέµβριο, δεν αποκλείεται η πίστωση να γίνει πριν τις γιορτές, αν και πιο πιθανή πρέπει να θεωρείται µια πληρωµή από το νέο έτος.

∆εν προβλέπεται ενδιάµεση πληρωµή, πριν
τα Χριστούγεννα η εξόφληση της ενιαίας
Μέχρι τέλη ∆εκεµβρίου, έχει προγραµµατιστεί, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης (του 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), του πρασινίσµατος (562.899.000 ευρώ) και της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ). Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό περί το 1 δις ευρώ, το οποίο αναµένεται να περιλαµβάνει και όσους έχουν λαµβάνειν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, όσους αθροιστικά το συνολικό τους ποσό είναι µεγαλύτερο από τα 250 ευρώ, αλλά και όσες από τις εκκρεµότητες της προκαταβολής διευθετηθούν αφενός από τους παραγωγούς µε υποβολή διοικητικών πράξεων και αφετέρου από τους αρµοδίους µε ολοκλήρωση των ελέγχων.

Υπενθυµίζεται ότι προς πληρωµή για τον ∆εκέµβριο παραπέµπονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρακάτω ειδικά ευρήµατα που αφορούν τα εξής:

1. Γεωργούς (51.459) µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ.
2. Γεωργούς (56) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύµφωνα µε το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου χρησιµοποιούνται τα δικαιούµενα ποσά των άµεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2016 και τα οικονοµικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2016.
3. Γεωργούς (2.016) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το ΥΠΟΙΚ.
4. Γεωργούς (126) που τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2017, δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα στοιχεία από την AA∆Ε.
5. Γεωργούς (542) για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων από κληρονοµιά. Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης ανήλθε στις 64.370.
6. Γεωργούς (1.815) για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων δεδοµένου ότι έχουν ζητηθεί συµπληρωµατικά δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν ακόµα προσκοµισθεί από τους παραγωγούς.
7. Γεωργούς (606) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε το τραπεζικό ίδρυµα.
8. Γεωργούς (685) που κρίθηκαν µη δικαιούχοι µετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω απόκλισης µεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.

Με ίδια περσινά ποσά στα μέσα Δεκεμβρίου η εξισωτική 2017
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προγραμματίζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2017, που αναμένεται να περιλαμβάνει ίδιους δικαιούχους και ποσά με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι στις 23 Δεκεμβρίου πιστώθηκαν συνολικά 223,7 εκατ. ευρώ σε 328.021 δικαιούχους, εκ των οποίων τα 143,9 εκατ. ευρώ αφορούν 206.812 παραγωγούς στα ορεινά και 79,8 εκατ. ευρώ 166.921 παραγωγούς σε μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειωτέον ότι για τις εν λόγω Δράσεις είχαν εγκριθεί 156,5 εκατ. ευρώ στα ορεινά και 87 εκατ. στα μειονεκτικά.
Όσον αφορά τη νέα προκήρυξη της Βιολογικής, τελική ημερομηνία για την προκαταβολή της έχει δοθεί για τα τέλη Νοεμβρίου, αλλιώς αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες θα πάει με το νέο έτος, όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών Γιώργος Κέντρος. Οι συνδεδεμένες δεν αναμένεται να πληρωθούν πριν τον Φεβρουάριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Νιτρορύπανση κλπ, με στόχο να κλείσει ο κύκλος των παλιών πληρωμών και ενστάσεων μέχρι τέλος του έτους, το 90%, με μικροεκκρεμότητες που θα μείνουν για το νέο έτος να μπορούν να τρέξουν με τους ελέγχους.

πηγη:www.agronews.gr