Τα κριτήρια των επιλέξιμων βοσκοτόπων για εξισωτική και τσεκ του 2014 α εξισωτική και τσεκ του 2014

22/12/2014 
Σύμφωνα με την απόφαση η κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων αφορά το σύνολο των κτηνοτρόφων των 2 γεωγραφικών ζωνών.Γιουρουκέλη Μαρία
Δύο γεωγραφικές ζώνες και τέσσερα κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζει σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τη κατανομή των δημόσιων εκτάσεων βοσκοτόπων για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης του 2014.

Σύμφωνα με την απόφαση η κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων αφορά το σύνολο των κτηνοτρόφων των 2 γεωγραφικών ζωνών.
Πιο συγκεκριμένα, στα κριτήρια που τίθενται, για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση λαμβάνονται υπόψιν ο αριθμός των εκτατικών του δικαιωμάτων, η έκταση για βοσκότοπο που έχει δηλωθεί στη βιολογική κτηνοτροφία σύμφωνα με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ ), η έκταση για βοσκότοπο που έχει δηλωθεί στις σπάνιες φυλές σύμφωνα με το ΣΠΔ, και για την εξισωτική αποζημίωση τα 330 στρέμματα ως μέγιστη έκταση κατανομής επιλέξιμου βοσκοτόπου, προκειμένου να διανεμηθεί η επιλέξιμη βοσκοτοπική έκταση.

Οι δύο γεωγραφικές ζώνες, που θεσπίζονται είναι:
- Περιφερειακές ενότητες: Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Καρδίτσης, Τρικάλων Λάρισης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Αττικής και Εύβοιας.
- Περιφερειακές ενότητες: Αργολίδας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.
Να σημειωθεί ότι στην πρώτη γεωγραφική ζώνη εφαρμόζεται ενιαία αναλογική μείωση στο σύνολο των δικαιούχων κτηνοτρόφων, προκειμένου να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των κτηνοτρόφων σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Στη δεύτερη γεωγραφική ζώνη εφαρμόζεται μέγιστος συντελεστής προσαρμογής 9 %. Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τα εκτατικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 2014 είναι μεγαλύτερα των 40.000 ευρώ η προσαρμογή των τελικά επιλέξιμων εκτάσεων των βοσκοτόπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα τους.
Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες κατανομής των επιλέξιμων εκτάσεων των δημόσιων βοσκοτόπων στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας που δηλώθηκαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχων (ΟΣΔΕ) για το έτος 2014.
Άρθρο 2
Επιλέξιμες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση που δηλώθηκε στο ΟΣΔΕ και δεν διαθέτει ιδιωτικούς επιλέξιμους βοσκότοπους για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της
Άρθρο 3
Κριτήρια και κανόνες κατανομής επιλέξιμων δημοσίων εκτάσεων βοσκοτόπων
Κάθε επιλέξιμη κτηνοτροφική εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης, έχει δικαίωμα στην διανομή επιλέξιμων εκτάσεων δημοσίων βοσκοτόπων.
Η διανομή γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων που διανέμεται σε κάθε εκμετάλλευση είναι συνεχόμενη και ενιαία όπου αυτό είναι εφικτό.
2. Δημιουργούνται δύο γεωγραφικές ζώνες.
- Η πρώτη γεωγραφική ζώνη περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλης, Ημαθίας, Πιερίας, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Καρδίτσης, Τρικάλων Λάρισης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Αττικής και Εύβοιας.
- Η δεύτερη γεωγραφική ζώνη περιλαμβάνει τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας και Μεσσηνίας.
3. Για τις βοσκοτοπικές ενότητες των πιο πάνω γεωγραφικών ζωνών λαμβάνεται υπόψη η επιλέξιμη βοσκοτοπική έκταση, ενώ οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι μπορούν να λάβουν διανομή εκτάσεων σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες.
4. Για κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση λαμβάνονται υπόψη:
- ο αριθμός των εκτατικών του δικαιωμάτων,
- η έκταση για βοσκότοπο που έχει δηλωθεί στην βιολογική κτηνοτροφία σύμφωνα με το Σχέδιο Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ ),
- η έκταση για βοσκότοπο που έχει δηλωθεί στις σπάνιες φυλές σύμφωνα με το ΣΠΔ, και
- για την εξισωτική αποζημίωση τα 330 στρέμματα ως μέγιστη έκταση κατανομής επιλέξιμου βοσκοτόπου, προκειμένου να διανεμηθεί η επιλέξιμη βοσκοτοπική έκταση.
5. Ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση συσχετίζεται η επιλέξιμη βοσκοτοπική έκταση με τους στάβλους ή τα σημεία ελέγχου που δηλώνονται στην αίτησης ενιαίας ενίσχυσης
6. Στην πρώτη γεωγραφική ζώνη εφαρμόζεται ενιαία αναλογική μείωση στο σύνολο των δικαιούχων κτηνοτρόφων, προκειμένου να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι ανάγκες των κτηνοτρόφων σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Στην δεύτερη γεωγραφική ζώνη εφαρμόζεται μέγιστος συντελεστής προσαρμογής 9 %. Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τα εκτατικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 2014 είναι μεγαλύτερα των 40.000 € η προσαρμογή των τελικά επιλέξιμων εκτάσεων των βοσκοτόπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη οικονομική δραστηριότητα τους.

Άρθρο 4
Διανομή επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων έτους 2014
Κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 3 πραγματοποιείται κατανομή των επιλέξιμων εκτάσεων βοσκοτόπων στο σύνολο των κτηνοτρόφων των ανωτέρω γεωγραφικών ζωνών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο τηρούνται οι αναλυτικές καταστάσεις κατανομής για όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις .

Άρθρο 5
Η παρούσα κατανομή ισχύει για το έτος ολοκλήρωσης του προγράμματος δράσης για τους ελληνικούς βοσκότοπους (action plan) ήτοι μόνο για το έτος 2014.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση: Εφαρμογή κατανομής επιλέξιμων εκτάσεων δημόσιων βοσκοτόπων σε αγρότες για το 2014.pdf


πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.