«Κλειδώνει» την Τετάρτη ο νέος προϋπολογισμός της Ε.Ε. – χωρίς αγροτικές περικοπές

12.12.2014 

«Κλειδώνει» την Τετάρτη ο νέος προϋπολογισμός της Ε.Ε. – χωρίς αγροτικές περικοπές
Ξεκινά την επόμενη Τρίτη, στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η συζήτηση επί του προϋπολογισμού για το 2015 και του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2014, η ψήφιση των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου.
Πριν από την ψηφοφορία στην ολομέλεια, η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, και στη συνέχεια από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα θα συζητηθεί το πακέτο της συμφωνίας, που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015 - χωρίς περικοπές αγροτικών κονδυλίων - και σχέδιο τροπολογίας για την κάλυψη των εκκρεμών πληρωμών του 2014, κυρίως, το οποίο ήδη εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εκκρεμεί πλέον η οριστική υπογραφή της συμφωνίας από το Ευρωκοινοβούλιο και κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν είχαν συμφωνήσει στην αρχική πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω περικοπών ύψους 448.500.000 ευρώ από τα γεωργικά κονδύλια προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη ελλειμμάτων άλλων πολιτικών της Ε.Ε. (όπως η καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα, η Αναπτυξιακή συνεργασία, το Πρόγραμμα Life +, το Πρόγραμμα Horizon 2020, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, κ.ά.), και η Commission υποχρεώθηκε έτσι να καταθέσει δεύτερη πρόταση η οποία και εγκρίθηκε.

Οι προθέσεις των ευρωβουλευτών

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προτεραιότητα του Ευρωκοινοβουλίου ήταν να εξασφαλίσει ότι οι λογαριασμοί από διάφορες εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα στα κράτη μέλη θα εξοφληθούν.

Από το 2010 και μετά στο τέλος κάθε έτους η πληρωμή όλο και περισσότερων τιμολογίων μεταφερόταν στο επόμενο έτος, προκαλώντας έτσι δυσκολίες στους εκάστοτε ανάδοχους των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εξαντλώντας του διαθέσιμους πόρους για το εκάστοτε έτος. Οι διαπραγματευτές του Ευρωκοινοβουλίου διασφάλισαν ότι θα διατεθούν επιπλέον 4 δισ. ευρώ για την εξόφληση των πιο επειγόντων προγραμμάτων για το 2014 μέσω ενός διορθωτικού/συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Το Ευρωκοινοβούλιο επέμεινε ότι πρέπει να υπάρξει σχέδιο πληρωμής που να ορίζει με σαφήνεια ένα βιώσιμο επίπεδο για τα ανεξόφλητα χρέη και πρότεινε βήματα για την τακτοποίηση των ανεξόφλητων εκκρεμοτήτων.

Για το 2015, οι διαπραγματευτές του εξασφάλισαν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως το Erasmus +, την έρευνα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το συνολικό πακέτο του προϋπολογισμού για το 2014-2015 περιλαμβάνει επίσης την αντιμετώπιση των καταστροφών για τα θύματα πλημμυρών, καταιγίδων και σεισμών για το 2013-2014.

Η συμφωνία σε αριθμούς

Αναλυτικότερα, Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2015, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε περιλαμβάνει συνολικές πληρωμές σε 141,2 δις € και συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων σε 145,3 δις €. Αυτό αφήνει επαρκή περιθώρια κάτω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 για να μπορέσει η ΕΕ να αντιδράσει σε μελλοντικά απρόβλεπτα γεγονότα.

Οι πληρωμές για δραστηριότητες όπως η έρευνα, η καινοτομία και η αύξηση της εκπαίδευσης είναι αυξημένες  περισσότερο από 38% ή κατά 4.4 δισεκατομμύρια € σε σύγκριση με τον προϋπολογισμού της ΕΕ που εγκρίθηκε το περασμένο έτος.

Τα μέτρα στήριξης για τους γεωργούς που πλήττονται από την ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών τροφίμων θα χρηματοδοτηθούν μέσω υψηλότερων από τα αναμενόμενα οικονομικών πλεονασμάτων και διορθώσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και όχι από το γεωργικό αποθεματικό κρίσης.

Για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές αντιστοιχούν πληρωμές συνολικού ποσού των126.700.000.000  € στο πλαίσιο του ταμείου αλληλεγγύης της ΕΕ προς όφελος της Σερβίας (€ 60.200.000), της Σλοβενίας (€ 18.400.000), της Κροατίας(€ 17.600.000), της Ιταλίας (€ 16.300.000), της Βουλγαρίας (€ 10.500.000) και της Ελλάδας (€ 3.700.000).

Οι κατηγορίες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015 (σε εκατ ευρώ)

                                                                                          Αναλήψεις υποχρεώσεων      Πληρωμές

1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη                        66.782                       66.923
- 1α. Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση        17.552                       15.798
- 1β. Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή                49.230                       51.125
2. Αειφόρος ανάπτυξη                                                                 58.809                       55.999
3. Ασφάλεια και ιθαγένεια                                                              2.147                         1.860
4. Η Ευρώπη                                                                                 8.408                          7.422
5. Διοίκηση                                                                                      8660                          8659
Ειδικά μέσα                                                                                       515                            352
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                    145.322                     141.214

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2014, ο συμβιβασμός προβλέπει αύξηση των πληρωμών κατά 3,5 δισεκατομμύρια € για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κλίμακας απλήρωτων λογαριασμών. Αυτό φέρνει τις συνολικές πληρωμές στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους σε 139,0 δις €. Το επιπλέον ποσό αυτό χρηματοδοτείται από την κινητοποίηση του περιθωρίου έκτακτης ανάγκης για το ποσό των 3.200.000.000€ και χρησιμοποιώντας 361.000.000€  κάτω από το ανώτατο όριο του ΠΔΠ.

Η αύξηση των πληρωμών αντισταθμίζεται από πρόσθετα έσοδα από επιβολή προστίμων, το οικονομικό πλεόνασμα από το 2013 και την αναθεωρημένη πρόβλεψη των ιδίων πόρων. Επιπλέον, η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων έχει βελτιστοποιηθεί με την ανακατανομή 30.000.000€  από τις γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες το ποσοστό εκτέλεσης είναι σήμερα ιδιαίτερα χαμηλό.

Για να αποφευχθεί μια παρόμοια έκταση εκκρεμών πληρωμών στο μέλλον έχει ληφθεί μέριμνα για τον περιορισμό όσο το δυνατόν περισσότερο της διαφοράς μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, η οποία το 2015 ανέρχεται σε  4.100.000.000€ (σε σύγκριση με πάνω από 18,0 δισεκατομμύρια €, σε ορισμένα προηγούμενα έτη).

Το πακέτο της συμφωνίας περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράσχει τη γνώμη του για τον αναθεωρημένο κανονισμό ιδίων πόρων κατά την σύνοδο της ολομέλειας του Δεκεμβρίου, γεγονός που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να εκδώσει τον κανονισμό σε εύθετο χρόνο. Ο τροποποιημένος κανονισμός θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναβάλουν τις πληρωμές τους, οι οποίες οφείλονται σε αναθεωρημένη πρόβλεψη των ιδίων πόρων από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Σημειώνεται πως οι δεσμεύσεις είναι νομικές υποσχέσεις να δαπανηθούν χρήματα για δραστηριότητες των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα οικονομικά έτη. Οι πληρωμές κάλυψης των δαπανών προκύπτουν από υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και των προηγούμενων οικονομικών ετών.

Ικανοποίηση από ΠΑΣΕΓΕΣ και Copa – Cogeca

Θυμίζουμε πως η ΠΑΣΕΓΕΣ που, όπως και οι πανευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις Copa – Cogeca, ήταν από τους πρώτους που είχαν αντιδράσει στην πρόταση για μείωση των δαπανών της ΚΑΠ κατά 448,5 εκατ. ευρώ, και εξέφρασαν αμέσως την ικανοποίησή τους για την κατ΄ αρχήν συμφωνία, με την οποία διατηρείται ο αγροτικός προϋπολογισμός στα ίδια επίπεδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης όπου θα αναρτηθούν τα κείμενα που θα τεθούν προς ψήφιση:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr
πηγη: www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.