Νέοι κανόνες για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης


22.12.2014 

Νέοι κανόνες για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
Σειρά ρυθμίσεων στην διαχείριση και τον έλεγχο που θα εφαρμόζονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , καθώς και στα αντίστοιχα του προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Το σχετικό σχέδιο νόμου εγκρίθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου από την Ολομέλεια της Βουλής, και αναλυτικά στα σχετικά άρθρα του αναφέρονται τα εξής:
 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ ΚΑΙ ΕΤΘΑ [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ]
 
Άρθρο 61
 
Ορισμοί
 
Για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους II νοούνται ως εξής:
1. «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΠΑΑ: έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι μονοταμειακό (με τη συνδρομή του ΕΓΤΑΑ) και πολυτομεακό, καλύπτει όλη την επικράτεια για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020 και εγκρίνεται από την Επιτροπή.
2. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας»: έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο περιέχει μία συγκροτημένη δέσμη προτεραιοτήτων που θα επιτευχθούν με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας.
3. «Προτεραιότητες» για το ΠΑΑ «η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία επιδιώκεται μέσω των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους θεματικούς στόχους του ΚΣΠ, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμ. 1305/2013 Κανονισμό. Επίσης, οι προτεραιότητες του ΠΑΑ που υλοποιούνται από Ομάδες Τοπικής Δράσης εφεξής «ΟΤΔ» και πληρούν τους όρους έτσι όπως περιγράφονται στα άρθρα 42 του Κανονισμού 1305/2013 και άρθρο 34 του Κανονισμού 1303/2013,
4. «Προτεραιότητες» για το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας: οι προτεραιότητες της Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του Κανονισμού 1303/2013.
5. «Μέτρο» για το ΠΑΑ: δέσμη πράξεων που συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την Αγροτική Ανάπτυξη, και «Μέτρο» για το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας: σύνολο δράσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας.
6. «Πράξη» για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ: έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων. Στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα.
7. «Δικαιούχος»: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας και, για τους σκοπούς του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΘΑ μόνο, φυσικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή και για την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής ή το ταμείο χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση.
8. «Ενδιάμεσος Φορέας»: Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη μιας διαχειριστικής αρχής ή εκτελεί καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής σε σχέση με δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις.
9 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης» εφεξής ΟΠΣΑΑ: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020.
10. «Κανονισμός Αγροτικής Ανάπτυξης» ο υπ’ αριθμ. 1305/2013 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 17.12.2014 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου» που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. «Κανονισμός ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας»: ο υπ’ αριθμ. 508/2014 Κανονισμός (Ε.Κ.) του Συμβουλίου της 15.5.2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) αριθμ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
12. «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΠΑΑ»: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της Διαχείρισης και του Ελέγχου του ΠΑΑ.
13. «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΠΑλΘ»: Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της Διαχείρισης και του Ελέγχου του ΕΠΑλΘ.
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 
Άρθρο 62
 
Ορισμός Αρχών
 
1. Για το ΠΑΑ ορίζονται οι ακόλουθες αρχές:
Α. Η Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ):
1) Για το ΠΑΑ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΠΑΑ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Η διαχειριστική αρχή του ΠΑΑ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο, και ιδίως για τα ακόλουθα:
α) να διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα για την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή του, τα οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες·
β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, έως τις 31 Ιανουαρίου και τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους του προγράμματος, τα σχετικά δεδομένα-δείκτες για τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δείκτες επιδόσεων και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες·
γ) να εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων:
i) ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη χορηγούμενη ενίσχυση και τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε τον κατάλληλο λογιστικό κωδικό για όλες τις δοσοληψίες που σχετίζονται με τη δράση,
ii) είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή στοιχείων στη Διαχειριστική Αρχή και την καταγραφή των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων·
δ) να διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 55 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 είναι σύμφωνη με το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης, την αποδέχεται και την υποβάλλει στην Επιτροπή·
ε) να διασφαλίζει ότι το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 έχει εκπονηθεί, ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω αξιολογήσεις συμμορφώνονται προς το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, και να τις υποβάλλει στην επιτροπή παρακολούθησης και στην Επιτροπή·
στ) να παρέχει στην επιτροπή παρακολούθησης τα αναγκαία στοιχεία και έγγραφα για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος με γνώμονα τους ειδικούς στόχους και προτεραιότητές του·
ζ) να συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου συμπεριλαμβάνοντας συγκεντρωτικούς πίνακες παρακολούθησης και, μετά την έγκριση από την επιτροπή παρακολούθησης, να την υποβάλλει στην Επιτροπή·
η) να εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός πληρωμών λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και οιποιουδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, πριν εγκριθούν οι πληρωμές·
θ) να εξασφαλίζει δημοσιότητα στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων και μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου, ενημερώνοντας τους δυνητικούς δικαιούχους, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και τις συμμετέχουσες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, για τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα και τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς και ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τη συνεισφορά της Ένωσης και το ευρύ κοινό για το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση στο πρόγραμμα.
ι) διασφαλίζει τη διεπαφή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όταν η αρμοδιότητα για την άσκηση ενός μέρους των καθηκόντων της ανατίθεται σε άλλο φορέα, η διαχειριστική αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την αποδοτικότητα και την αρτιότητα της διαχείρισης και εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών. Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν θεσπισθεί οι σχετικές διατάξεις που επιτρέπουν στον άλλο φορέα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων.
Οι αρμοδιότητες που έχουν οι Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 μεταβιβάζονται στις Διαχειριστικές Αρχές και στις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής, όπως ορίζονται με τις παρούσες διατάξεις.
Β. Οργανισμός Πληρωμών και Οργανισμός Πιστοποίησης για το ΠΑΑ
1. Ο Οργανισμός Πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2014, είναι υπηρεσία ή φορέας του κράτους - μέλους υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 και στο άρθρο 5 του εν λόγω Κανονισμού. Με εξαίρεση τις πληρωμές, η εκτέλεση των ανωτέρω καθηκόντων μπορεί να ανατεθεί σε άλλους φορείς.
Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ορίζεται ως Οργανισμός Πληρωμών ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3508/2006 (Α΄249) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
2. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2014, είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός ελέγχου που ορίζεται από το κράτος - μέλος. Όταν ο οργανισμός είναι ιδιωτικός επιλέγεται μέσω ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις εν ισχύ ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Ο Οργανισμός Πιστοποίησης παρέχει γνωμοδότηση, η οποία συντάσσεται, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών, την ορθή λειτουργία του εσωτερικού του συστήματος ελέγχου, καθώς και τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.
2. Για το ΕΠΑλΘ ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που συστήθηκε με την αριθμ. 263857/ 21.12.2000 κοινή υπουργική απόφαση, μετονομάστηκε με το ν. 3614/2007 και αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ. 341509/26.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται, σύμφωνα και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014. Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠΑλΘ 2014-2020, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και με το άρθρο 125 του Κανονισμού (Ε.Ε) 1303/2013 και το άρθρο 97 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 508/2014.
Ειδικά για το ΕΠΑλΘ 2014-2020, ως Αρχή Πιστοποίησης δυνάμει του άρθρου 126 του Κανονισμού 1303/2013 ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (O.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του υπ’ αριθμ. 3508/2006 νόμου (Α΄ 249/16.11.2006).
Υπεύθυνος Φορέας για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους, για το ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ο οποίος, για το σκοπό αυτόν θα προβεί στην αναγκαία προσαρμογή των δομών και διαδικασιών του είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ..
 
Άρθρο 63
 
Ειδικές Υπηρεσίες
 
α. Για το ΠΑΑ ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 και στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης.
β. Για το ΕΠΑλΘ 2014-2020 ως Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ, στην οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες με σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορισθεί Επιτελική Δομή.
δ. Οι ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα ως απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του ν. 3614/2007.
ε. Τα θέματα προσωπικού ρυθμίζονται από τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Θ΄ του παρόντος νόμου.
 
Άρθρο 64
 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
 
1. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ).
2. Το ΟΠΣΑΑ θα επιτρέπει τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή δεδομένων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ.
3. Η ανταλλαγή των δεδομένων , σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 85 Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, δύναται να πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣΑΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή των δεδομένων αυτών.
4. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΑΑ, καθώς και την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠΣΑΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού υποδομής αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ..
5. Για τις ανάγκες του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, τη συγκέντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευσή τους, αναφορικά με το ΟΠΣΑΑ, αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ..
6. Την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αντίστοιχα, συνεπικουρούμενες από τις Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής.
7. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ, μεριμνά από κοινού με τον Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠΕ. για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ, τον έλεγχο και αξιολόγηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση και τον προγραμματισμό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθμίσεων.
 
Άρθρο 65
 
Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ
 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης μέρους του ΠΑΑ βάσει του άρθρου 66 παράγραφος 2 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση δύναται να ορίζονται Ενδιάμεσοι Φορείς στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ, βάσει του άρθρου 123, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
 
Άρθρο 66
 
Ένταξη πράξεων
 
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος εκδίδεται Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.
2. Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στον οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος γίνεται η ένταξη των πράξεων στο πρόγραμμα και η ανάκληση αυτής.
Οι αποφάσεις και ο κατάλογος των δικαιούχων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα των οικείων προγραμμάτων ή/και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.
4. Σε περίπτωση που μία ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής της, τίθεται σε καθεστώς επιτήρησης, κατά το οποίο η Διαχειριστική Αρχή καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης, η απόφαση ένταξης της πράξης ανακαλείται αυτοδίκαια και η πράξη διαγράφεται από τη ΣΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
 
Άρθρο 67
 
Επαλήθευση πράξεων
 
1. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για το ΕΠΑλΘ, πραγματοποιεί η ίδια, ή άλλος φορέας υπό την εποπτεία της, τις επαληθεύσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 125 του Κανονισμού και τηρεί αρχεία για τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Ειδικά για το ΠΑΑ οι επαληθεύεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών 640/ 2014, 809/2014 και 1306/2013.
2. Ειδικά για το ΠΑΑ, υπεύθυνος φορέας για την επαλήθευση των Πράξεων, την επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών δαπανών, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Τίτλο V-Συστήματα Ελέγχου και κυρώσεις του Κανονισμού 1306/2013 και εξειδικεύονται στις διατάξεις των Κανονισμών 640/2014 και 809/2014.
3. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠΑλΘ ή το ΠΑΑ. Όπου απαιτείται τα στοιχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές.
4. Οι Διαχειριστικές Αρχές διενεργούν ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων αυτών, που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους.
5. Με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ή άλλη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εξειδικεύονται οι διαδικασίες του ελέγχου, τα κριτήρια επιλογής των συμβάσεων προς έλεγχο, τυχόν μέθοδοι δειγματοληψίας, τα όργανα ελέγχου, περιπτώσεις απαλλαγής από τον έλεγχο, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης του ελέγχου, τα δικαιώματα αντιρρήσεων, λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των ελέγχων αυτών, καθώς και μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμησης της απάτης. Για τις συμβάσεις που ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, η θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής ως προς το διενεργούμενο από αυτήν έλεγχο νομιμότητας, αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ και του ΠΑΑ.
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
 
Άρθρο 68
 
Επιτροπές Παρακολούθησης
 
1. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, συνιστώνται εντός τριών (3) μηνών το πολύ από την απόφαση για την έγκριση του κάθε προγράμματος και έχουν ως αποστολή την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος.
2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εκδίδει γνώμη εντός τεσσάρων μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες πράξεις,
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις επιδόσεις που σχετίζονται με την πρόοδο εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης του προγράμματος,
γ) εξετάζει, ειδικότερα, δράσεις που αφορούν την τήρηση των εκ των προτέρων όρων, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της αρχής διαχείρισης, και τηρείται ενήμερη σχετικά με τις δράσεις που αφορούν την τήρηση άλλων εκ των προτέρων όρων,
δ) συμμετέχει στο εθνικό αγροτικό δίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και
ε) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης πριν αποσταλούν στην Επιτροπή.
στ) προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε προσαρμογή ή αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη των στόχων του ΕΓΤΑΑ που ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 ή στη βελτίωση της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής διαχείρισης,
ζ) εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της Επι- τροπής σχετικά με τη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ.
3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας βεβαιώνεται για τις επιδόσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του. Προς τούτο, εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013, η Επιτροπή Παρακολούθησης:
α) γνωμοδοτεί και εγκρίνει εντός έξι μηνών από την απόφαση έγκρισης του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις. Τα κριτήρια επιλογής αναθεωρούνται ανάλογα με τις ανάγκες του προγραμματισμού·
β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματαν που σχετίζονται με το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος·
γ) εξετάζει τις δράσεις του προγράμματος σχετικά με την τήρηση ειδικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων·
δ) εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις εκτέλεσης, πριν αυτές διαβιβαστούν στην Επιτροπή·
ε) εξετάζει δράσεις για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες.
4. Την Προεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ, των Εταίρων Αγροτικής Ανάπτυξης (όπως αυτοί ορίζονται στο ΠΑΑ), της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, του Οργανισμού Πληρωμών, του Φορέα και της Αρχής Πιστοποίησης, επιτελικών δομών ΕΣΠΑ, εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή του ΠΑΑ, καθώς και εκπροσώπους περιφερειακών αρχών, άλλων αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων κρατικών αρχών ή δημοσίων αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα κρατικών ενισχύσεων, απασχόλησης, περιβάλλοντος, τουρισμού, πολιτισμού, υγείας, έρευνας και καινοτομίας, δημόσιας διοίκησης κ.λπ., εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ Α.Ε. και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Επιτροπής, εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της.
6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑλΘ αποτελείται από τους εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του ΕΠΑλΘ, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των επιτελικών δομών του τομέα πολιτικής του οικείου Προγράμματος, εκπροσώπους των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος, εκπροσώπους δημοσίων αρχών και αρμόδιων φορέων για θέματα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων, του περιβάλλοντος, κρατικών ενισχύσεων, έρευνας και καινοτομίας, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτισμού, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ Α.Ε., των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.
7. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ θεσπίζουν τον εσωτερικό τους κανονισμό με τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες της εθνικής αρχής συντονισμού. Συνεδριάζουν μία φορά ετησίως ή και τακτικότερα κατά την κρίση του προέδρου, με πρόσκλησή του. Στις συνεδριάσεις τους, μπορεί να προσκληθούν εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα.
8. Οι Διαχειριστικές Αρχές του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ είναι αρμόδιες για την προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων, καθώς και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων.
9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτούνταιι οι Επιτροπές Παρακολούθησης του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ και ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και οι αναπληρωτές τους.
 
Άρθρο 69
 
Εφαρμογή ενίσχυσης στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ
 
1. Για τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων στο ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι ειδικότεροι όροι και ρυθμίσεις που αφορούν στη διαχείριση, στον έλεγχο και στην υλοποίηση του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ και κυρίως θέματα
που αφορούν:
- στις υπαγόμενες κατηγορίες ενισχύσεων και δικαιούχων,
- στις επιλέξιμες δαπάνες,
- στις διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής και επιλογής αίτησης ενίσχυσης, παρακολούθησης, ελέγχου και πληρωμής,
- στη σύσταση και λειτουργία επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδοτικών επιτροπών,
- στα δικαιολογητικά βάσει των οποίων παρέχονται οι ενισχύσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής,
- στις διαδικασίες επιλογής στο έργο και στις υποχρεώσεις φορέων οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ ή μέρος αυτών.
 
Άρθρο 70
 
Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΠΑλΘ
 
1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι ανωτέρω ενέργειες χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους μέσω του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.
2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων της παραγράφου 1.
3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας αποτελούν οι ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΥΔ ΕΠΑλΘ δια των αρμοδίων Μονάδων τους και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενεργειών, οι κατηγορίες δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το σκέλος που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Η εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας γίνεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002, αναλόγως εφαρμοζόμενες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.
6. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να ορίζονται εμπειρογνώμονες ή/ και αξιολογητές στο πλαίσιο ενεργειών τεχνικής βοήθειας του παρόντος άρθρου, για την υποβοήθηση του έργου των Ειδικών Υπηρεσιών ή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ή της Αρχής Πιστοποίησης.
 
Άρθρο 71
 
Δημοσιονομικές Διορθώσεις και ανακτήσεις
 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών προσδιορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου, επαλήθευσης και επιθεωρήσεων, τα αντίστοιχα όργανα, οι διαδικασίες έγκρισης των σχετικών εκθέσεων, οι διαδικασίες και προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης των δημοσιονομικών διορθώσεων, τα κριτήρια και οι κλίμακες εφαρμογής των κατ’ αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ή όμοιά της καθορίζεται η διαδικασία ανάκτησης των ποσών των δη-μοσιονομικών διορθώσεων και κάθε σχετικό θέμα.
 
Άρθρο 72
 
Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
 
Οι δράσεις των προγραμμάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ, που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ θα χρηματοδοτηθούν με μεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασμό (ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών των έργων των προγραμμάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω ειδικό λογαριασμό. Ειδικότερα για το ΠΑΑ οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ ή και τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ.
 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.