Δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων αγρότες που δεν είχαν δικαιώματα το 2013

26/01/2015

Δημοιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων από το 2015 και μετά στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.Κοντονής Γιώργος 
Την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε αγρότες που είχαν μείνει έξω από το σύστημα των δικαιωμάτων από το 2013 και μετά, ενώ αποδεδειγμένα επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, προβλέπει μεταξύ άλλων η απόφαση που καθορίζει το «τρέξιμο» των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ για τη νέα περίοδο.

Δημοιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων από το 2015 και μετά στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.
Σύμφωνα με την απόφαση δικαίωμα για πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το 2015 έχουν όσοι:
(α) υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 2015, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και
(β) είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση, πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό, που προβλέπονται στον Τίτλο ΙΙ, Κεφάλαιο 4 του Καν(ΕΚ)73/2009, σε ό,τι αφορά αίτηση ενίσχυσης για άμεσες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 για το 2013.
2. Επιπρόσθετα, δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, στοιχείο α, και οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστον σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
(α) Γεωργοί, οι οποίοι για το 2013 δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση με ενιαία αίτηση ενίσχυσης και οι οποίοι το έτος αιτήσεων 2013 παρήγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά και το έπραξαν σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αμπελώνες. Για την επαλήθευση του παραπάνω λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτησης ενίσχυσης 2013.
(β) Γεωργοί, οι οποίοι κατά το 2014 έλαβαν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.
(γ) Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως την 15.05.2013, επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013. ή (β) εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, με τα εισοδήματα έτους 2013 μαζί με (γ) παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκμετάλλευση.
Αναφορικά με το ποσό των συνδεδεμένων ενισχύσεων, εκτός από τις κατηγορίες, η απόφαση δεν δίνει επιπλέον στοιχεί, ορίζοντας απλά ότι θα καθοριστούν βάσει άλλων ΚΥΑ.
Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής:
Συνδεδεμένες Ενισχύσεις
1. Σε εφαρμογή των άρθρων 52−53 του κανονισμού, χορηγείται συνδεδεμένη στήριξη για τα παρακάτω προϊόντα:
1. Ρύζι
2. Σκληρό Σίτο
3. Θηλυκά Βοοειδή
4. Βιομηχανική τομάτα
5. Πορτοκάλια χυμοποίησης
6. Αίγες και Πρόβατα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
7. Αίγες και Πρόβατα πεδινών περιοχών
8. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
10. Σπόροι σποράς
11. Σπαράγγια
12. Μεταξοσκώληκες
13. Ζαχαρότευτλα
14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
15. Ροδάκινα προς χυμοποίηση
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων αυτών περιγράφονται σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 34
Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι
1. Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56−60 του κανονισμού.
2. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο.
3. Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής περιγράφονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

Καθεστώς μικροκαλλιεργητών
Στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών εντάσσονται αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι:
α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης,
β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης και
γ) το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, που λαμβάνουν δυνάμει των Τίτλων ΙΙΙ και ΙV του Κανονισμού είναι ποσό χαμηλότερο των 1.250 ευρώ. Εκτίμηση του ύψους της ενίσχυσης, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ένταξης στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, κοινοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έγκαιρα, και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, στους γεωργούς.
3. Γεωργοί, που δεν επιθυμούν την αυτόματη ένταξή τους στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015, υποβάλλουν σχετικό αίτημα το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 ή σε μεταγενέστερο έτος. Γεωργοί, οι οποίοι επιλέγουν να αποσυρθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.
4. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63.2.α. του κανονισμού το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για κάθε γεωργό που συμμετέχει στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών ορίζεται ίσο προς τη συνολική αξία των ενισχύσεων που πρέπει να χορηγούνται ετησίως στο γεωργό, σύμφωνα με τους Τίτλους ΙΙΙ και IV του κανονισμού. Όσον αφορά στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, τα εν λόγω ποσά καθορίζονται βάσει των ενδεικτικών τιμών ανά συνδεδεμένη στήριξη.
5. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχουν γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών υπόκεινται στους κανόνες της μεταβίβασης δικαιωμάτων.
6. Οι γεωργοί, που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες, που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική απόφαση: Διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων.pdf


πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.