Γκάζι για να μην χαθεί η σεζόν στα τεύτλα

  06/04/2015

Λιάμης Λεωνίδας
Με το βλέµµα στον ουρανό και το πόδι πατηµένο στο γκάζι, βρίσκονται τις τελευταίες τρεις µέρες οι τευτλοπαραγωγοί από τη ζώνη της µονάδας του Πλατέος, οι οποίοι αναθάρρησαν από τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο χρηµατοδοτικό, µε την εξασφάλιση 30 εκατ. ευρώ από τα διαθέσιµα της υπό εκκαθάρισης ΑΤΕ και την εξόφληση του υπολοίπου της εσοδείας του 2014.

Έτσι,  έχουν… πέσει µε τα µούτρα στη σπορά, µπας και καλύψουν ένα µέρος, από το έδαφος, που χάθηκε. Οι ρεαλιστικές προσδοκίες ωστόσο, βάζουν τον πήχη σε χαµηλά επίπεδα, αφού έως και την ώρα που γραφόταν αυτές οι γραµµές, οι καλλιεργηµένες εκτάσεις ήταν κάτω από τα 10.000 στρέµµατα, µε συνέπεια, λόγω και της πίεσης του χρόνου, ακόµη κι ο στόχος των 50.000-55.000 στρεµµάτων, που έχει τεθεί από τη νέα διοίκηση για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, να φαντάζει αµφίβολο, ελέω καιρού, ότι θα πιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση όσοι έχουν σπείρει θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση δεδοµένου ότι όσο λιγότερα στρέµµατα καλλιεργηθούν, τόσο υψηλότερη θα είναι η συνδεδεµένη που θα λάβουν.
Η αισιοδοξία κι η ευφορία πάντως, στις ειδικά στις τάξεις των παραγωγών της ζώνης του Πλατέως φαίνεται να έχει επιστρέψει και αυτό διαφάνηκε και στην συνάντηση της 2ας Απριλίου, στο τοπικό εργοστάσιο. Εκεί, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΒΖ, βρέθηκαν αντιµέτωποι µε περισσότερους από 150 αγρότες, στους οποίους τόνισαν ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να στηριχθεί η βιοµηχανία και η τευτλοκαλλιέργεια και πώς σύντοµα δοθεί λύση και στο ιδιοκτησιακό της ΕΒΖ.

Όπως ειπώθηκε στους παραγωγούς, στο ποσό των 30 εκατ. που εξασφαλίστηκαν την περασµένη Παρασκευή µέσω της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου, πρέπει να προστεθεί σαν «κερασάκι» η διατήρηση του περσινού τιµολογίου, µε αφετηρία τα 31 ευρώ, τον τόνο, για τα χαµηλά pol, το δέλεαρ της συνδεδεµένης, που µπορεί, υπό όρους, να φτάσει στον… ουρανό, αλλά κι η αποζηµίωση, πιθανότατα εντός της Μεγάλης Εβδοµάδας, του ποσού που εκκρεµεί για τα ασυγκόµιστα της περυσινής σεζόν. «Από την Πέµπτη και µετά έχουµε µπει στα χωράφια και σπέρνουµε», µας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου τευτλοπαραγωγών Πλατέος, κ. Παύλος Μπογιαννίδης, τονίζοντας ότι «αν δεν βρέξει άλλο, στη Θεσσαλία, τη ∆. Μακεδονία και σε Πέλλα, Ηµαθία, Θεσσαλονίκη, θα πιάσουµε το στόχο, γιατί το περιθώριο είναι µέχρι τις 20 Απριλίου.  Στην Λάρισα η εικόνα είναι καλύτερη αφού ως τις 3 Απριλίου είχαν σπαρεί περί τα 8.000 στρέµµατα ευελπιστώντας να φθάσουν τα17.000 στρµ.
Όπως και να ‘χει η προσπάθεια διασφάλισης της βιωσιµότητας βρίσκεται στην αρχή  και θα πρέπει άµεσα να γίνουν ουσιώδη βήµατα. ∆ιότι κακά τα ψέµατα, µε ένα εργοστάσιο και µε αξιοποίηση µόνο µέρους των δυνατοτήτων που διαθέτει, τα 30 εκατ. έκτακτης βοήθειας, θα τελειώσουν γρήγορα.

«Λίµνες» τα τευτλοχώραφα
Στις Σέρρες και στον Έβρο, όµως, όπου οι πληµµύρες έχουν µετατρέψει σε λίµνες χιλιάδες στρέµµατα γης, τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα. Όπως µας είπε ο κ. Χρ. Βαρούτης από τον σύλλογο τευτλοεξαγωγέων Σερρών, «έχουµε σπείρει το πολύ 1.500 στρέµµατα εκ των οποίων τα µισά πληµµύρισαν. ∆ιάθεση δεν υπάρχει στους παραγωγούς και εκτιµώ ότι δεν θα ξεπεράσουµε τα 3-3.500 στρέµµατα, έναντι 13.000 στρεµµάτων πέρυσι». Ανάλογη κατάσταση και στον Έβρο, µε πληµµυρισµένα περί τα 220.000 στρέµµατα.  Εώς σήµερα έχουν σπαρθεί περί τα 2.000 στρέµµατα κι αν βοηθήσει ο καιρός θα φθάσουν τα 10.000.

Τα 30 εκατ. με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ΑΕ και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές 
Άρθρο Πρώτο
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Κανονισµού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το µέτρο που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά επί ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων, ποσό τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ εκ των µη διανεµηθέντων εισέτι διαθεσίµων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» καταβάλλεται άµεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόµενη από το πιστωτικό ίδρυµα επιχείρηση µε την επωνυµία «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» έναντι µελλοντικής αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συµµετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος στην παραπάνω βιοµηχανική επιχείρηση.
Άρθρο ∆εύτερο
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Κ.Φ.∆.), τον Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθµίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής ∆ιοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, µε απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦ∆) που έχουν συµβεβαιωθεί µε την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που ως επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
Άρθρο Τρίτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
 
πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.