Θα κλείσει σπίτια η φορολογία των αγροτών

 28/07/2015

Νίκος Δασκαλάκης, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Λασιθίου, Πρόεδρος ΕΑΣ ΙεράπετραςΜε ποσό ύψους άνω των 2 δις ευρώ ετησίως θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός αγροτικός τομέας αν ισχύσουν τα οικονομικά μέτρα που προβλέπονται για τη δανειακή σύμβαση με τον ESM, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του περιφερειακού συμβούλου Κρήτης και προέδρου της ΕΑΣ Ιεράπετρας Νίκου Δασκαλάκη.

Νίκος Δασκαλάκης, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Λασιθίου, Πρόεδρος ΕΑΣ
Προτείνει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας καθίσταται αναγκαίο πριν η φορολογία κλείσει σπίτια, ενώ τονίζει ότι στο βαθμό που οριστικοποιηθούν ως έχουν τα μέτρα για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ESM, οι επιβαρύνσεις για τον αγροτικό τομέα θα είναι δυσβάστακτες.
Ο κ. Δασκαλάκης αξιοποίησε στοιχεία  της Ε.Ε., της EUROSTAT και της ΠΑΣΕΓΕΣ, προχώρησε σε  συνυπολογισμό των μέτρων που αφορούν άμεσα στον αγροτικό τομέα και με την επιφύλαξη τυχόν παρανοήσεων αλλά και τελικών τροποποιήσεων κατέληξε στις καταρχήν  επιβαρύνσεις σε ετήσια βάση ( πλήρης κατάργηση φοροαπαλλαγών και ειδικών καθεστώτων από το 2017) για τους αγρότες της χώρας μας, οι οποίες είναι:
Φορολόγηση των αγροτικών άμεσων ενισχύσεων από το πρώτο ευρώ (κατάργηση του αφορολόγητου των 12000 ευρώ).
Σύνολο άμεσων ενισχύσεων κατά το 2013 2.282 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ενισχύσεων μέχρι 10.000 ευρώ είναι ίσο με 87%, που αντιστοιχεί σε ποσό 1.415.εκατ.  ευρώ.
Το ποσό αυτό φορολογείται πλέον με 26% που αντιστοιχεί σε 0,26 * 1.415.000.000 =367.εκατ. ευρώ φόρο.
Η ετήσια συνολική φορολογική επιβάρυνση των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών ανέρχεται στο ποσό των 506 εκατ. ευρώ.
Φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων με συντελεστή που σταδιακά θα αυξηθεί από το 13% στο 26%.
Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του ΕΚΠΑ (2015) το φορολογητέο αγροτικό εισόδημα μαζί με τις επιδοτήσεις ανήλθε σε 3838 εκατ. ευρώ κατά το 2012 δηλαδή σε περίπου 1,6 δις. Ευρώ χωρίς τις άμεσες ενισχύσεις. Με την παραδοχή της φορολόγησης του παραπάνω ποσού με συντελεστή 26% αντί 13% προκύπτει επιβάρυνση ίση με 200 εκατ. ευρώ.
Κατάργηση της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου για τους αγρότες.
Σημειώνεται ότι κατά το 2013 επιστράφηκε στους αγρότες (3 δόσεις ) συνολικό ποσό ύψους 184,3 εκατ. ευρώ .
Αύξηση προκαταβολής φόρου από το 2017 στο 100%
Πρόκειται για γεγονός που δυσχεραίνει υπερβολικά την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας και επιβαρύνει σημαντικά τη ρευστότητα των αγροτικών επιχειρήσεων .
Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών λόγω εναρμόνισης του καθεστώτος του ΟΓΑ με εκείνο του ΙΚΑ.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ το σύνολο των καταβληθεισών εισφορών στον ΟΓΑ ανήλθαν σε 585 εκατ. ευρώ από τις οποίες  ποσό 431 εκατ. ευρώ αφορούσε την 1η κατηγορία.
Βάσιμα λοιπόν εκτιμάται ότι η συνολική επιβάρυνση θα είναι της τάξης του 1 δις. Ευρώ.
Επιβάρυνση των αγροτικών εφοδίων με συντελεστή ΦΠΑ 23% αντί του 13% , που ισχύει σήμερα
Η συνολική αξία των εισροών (πλην ενέργειας) κατά το έτος 2014 ανήλθε σε 3.835 εκατ. ευρώ , σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT και της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Κατά συνέπεια προκύπτει επιβάρυνση ίση με 3835*(0,23-0,13)= 383, 5 εκατ. ευρώ.
Βέβαια προκύπτει, λόγω εγγραφής των παραπάνω δαπανών στα έξοδα μια ελάφρυνση φόρου ίση με 383,5 *0,26 = 100 εκατ. ευρώ.
Άρα η συνολική επιβάρυνση ανέρχεται σε 283,5 εκατ. ευρώ.
 Με βάση τα παραπάνω προκύπτει καταρχήν ετήσια επιβάρυνση του αγροτικού τομέα που υπερβαίνει τα 2 δις. ευρώ.
Τέλος προκύπτουν έμμεσες επιβαρύνσεις , οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, όπως π.χ. η μείωση της κατανάλωσης των μη νωπών τροφίμων λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε αυτά από 13% σε 23%, όπως και η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης διότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός αγροτών, που θα υποχρεωθούν να την καταβάλλουν.

Ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργίας καθίσταται αναγκαίο πριν η φορολογία κλείσει σπίτια
Είναι ανάγκη να αναζητηθεί το επόμενο διάστημα από την Κυβέρνηση σε στενή συνεργασία με τους συντελεστές του γεωργικού χώρου ένα μείγµα πολιτικής για µια άλλη γεωργία που θα αντιπαρέρχεται το βαρύ πακέτο των επικείμενων µέτρων της συµφωνίας, που θα καθιστά τον πρωτογενή τομέα ικανό να συμβάλλει αποφασιστικά στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έξοδο από τη σημερινή κρίση.
Πρέπει άμεσα να οικοδομηθεί αυτό το νέο υγιές παραγωγικό μοντέλο με πυρήνα την πραγματική οικονομία, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τόσο σε φυσικό πλούτο, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.
Είναι ανάγκη να κινηθούν γρήγορα και δραστήρια οι διαδικασίες για αναζήτηση λύσεων που θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα με ένα ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο τρόπο και που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
Το πρώτο που επιβάλλεται είναι µια καταγραφή µε τη µορφή «ακτινογραφίας», που θα δίνει πραγµατική εικόνα των συντελεστών. Άλλωστε η αποσαφήνιση του όρου του επαγγελµατία αγρότη είναι κάτι που επιβάλλεται και από τη συµφωνία. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να ειδωθεί ο διαχωρισµός των αγροτών σε τρεις κατηγορίες, έτσι ώστε να υπάρξει και ανάλογη διαχείριση της κατάστασης.

∆υναµική, οικογενειακή και κοινωνική γεωργία
-Στην πρώτη κατηγορία θα περιλαµβάνονται οι µεγάλες και σύγχρονες για τα ελληνικά δεδοµένα εκµεταλλεύσεις, που αντιστοιχούν στο 5-7% των δραστηριοποιούµενων στο χώρο. Εδώ τα πράγµατα είναι κάπως εύκολα, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό ανάπτυξης, καθώς έχουν αξιοποιήσει τόσο τις κοινοτικές ενισχύσεις (άµεσες και διαρθρωτικές) των τελευταίων ετών, ενώ έχουν εκµεταλλευτεί σε κάποιο βαθµό και τις αδυναµίες των υπολοίπων εµπλεκοµένων σε κάθε περιοχή αγοράζοντας κτήµατα και δικαιώµατα.
-Στη δεύτερη κατηγορία θα ενταχθούν οι µικρότερες µονάδες που αποτελούν και τα ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας (περί το 70% των εκµεταλλεύσεων), που αυτό τον καιρό βρίσκονται σε τελείως οριακό σηµείο από πλευράς βιωσιµότητας, που έχουν πληγεί καίρια από τις ασφυκτικές χρηµατοπιστωτικές συνθήκες των τελευταίων ετών και χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας προκειµένου να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγροτική παραγωγή.
-Στην τρίτη κατηγορία θα συµπεριληφθούν, αγρότες µε πολύ µικρό κλήρο και ανάλογα αδύναµες εκµεταλλεύσεις, συνταξιούχοι που συνεχίζουν την παραγωγική προσπάθεια, ετεροεπαγγελµατίες µε εξωγεωργικά εισοδήµατα και γενικά άνθρωποι που δεν χαρακτηρίζονται για την αυστηρά επαγγελµατική τους σχέση µε τη γεωργία. Εδώ, η προσέγγιση θα είναι κυρίως κοινωνική και οι όποιες παρεµβάσεις θα έχουν στόχο την βοήθεια αυτών των ανθρώπων να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, να παραµείνουν στην ύπαιθρο και η όποια ενασχόλησή τους µε τη παραγωγική διαδικασία να είναι συµπληρωµατική του εισοδήµατός τους.
Με βάση τα παραπάνω, το µεγάλο βάρος της Πολιτείας πρέπει να πέσει στη διαµόρφωση όρων πραγµατικής ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων της δεύτερης κατηγορίας.
Φυσικά και οι πρώτες θα πρέπει να διευκολυνθούν, ειδικά σε ότι αφορά την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισµό και στα αναπτυξιακά προγράµµατα, εκτιµάται όµως ότι δεν έχουν την ανάγκη ειδικότερης φροντίδας.
Αντίθετα, οι «µάχιµοι» της δεύτερης κατηγορίας, θα µπορούσαν να διευκολυνθούν από ένα µοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που θα κάνει το µικρό µέγεθος πλεονέκτηµα, θα αξιοποιεί όλα τα καλά της οικογενειακής εκµετάλλευσης, θα δίνει βάση στην παραγωγή νέων ή παραδοσιακών προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, θα ανοίγει δρόµο σε χαλαρές έστω συνεργασίες που θα δίνουν πρόσβαση στην αλυσίδα υπεραξίας και στις ξένες αγορές.

Οριοθέτηση καλλιεργειών και εκτροφών με ζητούμενο τη συνεργασία
Ανοίγει ο δρόµος για τη δηµιουργία ζωνών καλλιέργειας ή εκτροφής που θα οριοθετούν όχι µε αυστηρό τρόπο αλλά µε κίνητρα και αντικίνητρα την ανάπτυξη συγκεκριµένων δράσεων.
Έτσι για παράδειγµα, µια περιοχή που φηµίζεται για τα όσπρια, θα χαρακτηρίζεται ζώνη για αντίστοιχη καλλιέργεια, µια άλλη που φηµίζεται για τα αµύγδαλα το ίδιο και κάποια άλλη που µπορεί να φιλοξενεί πρόβατα ελεύθερης βοσκής θα κερδίζει ανάλογο χαρακτήρα ζώνης.
Κάπως έτσι, αφενός θα υπάρχει ένας προσανατολισµός των επαγγελµατιών του χώρου, αφετέρου θα διευκολύνονται να «βρεθούν» µεταξύ τους και να αναπτύσσουν έστω και σταδιακά κάποιες συνεργασίες µε κοινό όφελος.

Συλλογική δράση
Με βάση αυτή την φιλοσοφία θα µπορούσε να µπει µε φυσικό τρόπο και χωρίς βίαιες παρεµβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας (δηλαδή χωρίς να υπάρχει ανάγκη θέσπισης αυστηρού θεσµικού πλαισίου για τους συνεταιρισµούς που κάποιοι ακόµα ονειρεύονται)  ο «σπόρος» της συνεργασίας και της συλλογικής δράσης, ο οποίος θα καθίσταται ανάγκη των καιρών και των συνθηκών της αγοράς και όχι επιταγή της κεντρικής διοίκησης και του πελατειακού συστήµατος, όπως στο παρελθόν.

Ιεράπετρα, 24-07-2015
Νίκος Δασκαλάκης,
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πρωτογενή Τομέα στην Π.Ε. Λασιθίου, Πρόεδρος ΕΑΣ Ιεράπετρας

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.