Παράθυρο αγρανάπαυσης για να σωθούν δικαιώματα

10/07/2015

Μπίκας Αλέξανδρος
Μόνον δηλώνοντας ότι στις πληµµυρισµένες εκτάσεις µε χωράφια που καλλιεργούν στη δήλωση ΟΣ∆Ε εφαρµόζουν το καθεστώς της «Αγρανάπαυσης» και όχι µε την επίκληση «Ανωτέρας Βίας», όπως αρχικά είχε ειπωθεί από το αρµόδιο υπουργείο διασφαλίζουν τα δικαιώµατα που λαµβάνουν οι βαµβακοπαραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που χτυπήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις,
όπως οι Σέρρες, ο Έβρος κ.λπ.
Σολομώντειος λύση για βαμβακοκαλλιεργητές με πλημμυρισμένα
Για να ισχύσουν όλα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σπορά να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι τις 31Μαΐου. Παράλληλα, µε βάση τις ίδιες ρυθµίσεις εφόσον κάποιος αγρότης µε πάνω από 100 στρέµµατα αρόσιµων δηλώσει ότι κάνει Αγρανάπαυση σε ποσοστό άνω του 75% των εκτάσεων που καλλιεργεί, δεν χρειάζεται να εφαρµόσει τη «∆ιαφοροποίηση», δηλαδή να καλλιεργήσει δυο είδη, προκειµένου να µη χάσει τα δικαιώµατά του. Σύµφωνα µε σχετικές οδηγίες του αρµόδιου υπουργείου, σε γη που έχει δηλωθεί καλλιέργεια ως «Αγρανάπαυση», δεν υπάρχει δυνατότητα δήλωσης επίσπορης καλλιέργειας, καλλιεργειών ή συγκαλλιέργειας, ενώ αγρότες που δηλώνουν εκτάσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από πληµµύρες, µετά την εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων τους, θα συµµετέχουν κανονικά στη διαδικασία χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, µε εξαίρεση τις συνδεδεµένες ενισχύσεις.
Για να µπορέσουν να ισχύσουν οι διευκολύνσεις, η σπορά πρέπει να χει γίνει ως τις 31 Μαΐου, ωστόσο εκπρόθεσµη ηµεροµηνία µπορεί να γίνει δεκτή µόνο για περιπτώσεις που έχει γίνει εµπρόθεσµα αλλά για λόγους ανωτέρας βίας απαιτείται επανασπορά. Για να ελεγχθεί, µάλιστα, η ηµεροµηνία σποράς, λαµβάνεται υπόψη και η ηµεροµηνία των παραστατικών αγοράς σπόρου βάµβακος (τιµολόγιο αγοράς ή τιµολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής).
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποδεχτεί τις αιτήσεις ενίσχυσης των παραγωγών όπως αυτές αποστέλλονται στην Κεντρική Βάση ∆εδοµένων του και στη συνέχεια να διενεργήσει τους προβλεπόµενους ελέγχους -διασταυρωτικούς, µηχανογραφικούς, διοικητικούς, επιτόπιους, µεταξύ των οποίων και  τηλεπισκόπηση.
Βάσει δορυφορικών εικόνων πραγµατοποιήθηκαν για τις αιτήσεις 2014 και οι απαιτούµενοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η επιλεξιµότητα αγροτεµαχίων για την ενιαία και στη συνέχεια η ορθότητα της δηλωθείσας καλλιέργειας για τα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, δηλαδή το σκληρό σιτάρι, τις ελιές και το βαµβάκι.
Νέοι έλεγχοι από ένσταση
Σε περίπτωση διαφωνίας µε τα αποτελέσµατα της τηλεπισκόπησης, οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του Οργανισµού. Κατόπιν πραγµατοποιούνται επιπλέον έλεγχοι (επί της οθόνης αλλά και επιτόπιοι) από εξειδικευµένα κλιµάκια και τα αποτελέσµατα καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστηµα. Αν τα νέα δεδοµένα δικαιώνουν τις ενστάσεις, λαµβάνονται υπόψη σε επόµενες πληρωµές.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.