Τροποποιήσεις στην απόφαση για την εξισωτική αποζημίωση, χωρίς το πλαφόν των 30 εκταρίων οι βοσκότοποι

 4/7/2016

Τροποποιήσεις στην απόφαση για την εξισωτική αποζημίωση, χωρίς το πλαφόν των 30 εκταρίων οι βοσκότοποι Τροποποιήσεις στην από 26/4/2016 απόφαση «Περί εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020»
περιλαμβάνονται σε απόφαση που πήρε ΦΕΚ (Β' 1938) και υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Β. Αποστόλου. Η τροποποίητική απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διευκρινίσεις της ΥΑ σχετικά με τον ορισμό των ενεργών γεωργών ενώ καταργείται και το ανώτατο όριο των 30 εκταρίων για τους βοσκοτόπους, που όριζε η προηγούμενη απόφαση.
Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει τα εξής:
1. Η περίπτ. α) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ' αυτής.»

 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία».

 3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 7, καταργείται το υπάρχον και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
  • Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha,θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».
5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί νέο ύψος ενίσχυσης, με βάση τις περιοχές που θα προκύψουν και θα εκφρασθεί ως το άθροισμα της πρόσθετης δαπάνης και της απώλειας εισοδήματος, που σχετίζεται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή».

 6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7 «Ο ορισμός οριακού εμβαδού …………, για τους βοσκό- τοπους μέχρι 30ha», διαγράφεται.

 7. Μετά το εδάφιο 4 της υποπαρ. Ε.II. της παρ. Ε του άρθρου 14, προστίθεται εδάφιο 5, ως εξής:

«5. Εάν από την εφαρμογή των παραγράφων Ε.ΙΙ.α., Ε.ΙΙ.β και Ε.ΙΙ.γ. προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν ανακτηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας, στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται».
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το σχετικό ΦΕΚ
Δείτε εδώ το ΦΕΚ της προηγούμενης απόφασης σχετικά με την Εξισωτική

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.