Μέχρι 300 στρέμματα επιδοτεί η εξισωτική αποζημίωση

04/07/2016

Κοντονής Γιώργος 
∆εν χάνουν την εξισωτική αποζηµίωση όσοι διατηρούν εκτάσεις άνω των 300 στρεµµάτων, σπεύδει να διευκρυνήσει µε σχετική τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 1938/Β’/2016) το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Αgrenda από το Σάββατο 2 Ιουλίου.

Αλλά θα πάρουν τα χρήµατα που αναλογούν έως τα 300 στρέµµατα και τίποτα για πάνω από αυτά, σύµφωνα µε την τροποποίηση του σχετικού εδαφίου στο άρθρο 7 της απόφασης που διευκρινίζει την παραπάνω διαδικασία. Εκτός από την αλλαγή αυτή, επιπλέον τροποποιείται ο τρόπος µε τον οποίο θα υπολογιστούν οι ενισχύσεις για τις µειονεκτικές περιοχές, µετά την εκ νέου οριοθέτησής τους ως εξής: Το τρίτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί νέο ύψος ενίσχυσης, µε βάση τις περιοχές που θα προκύψουν και θα εκφρασθεί ως το άθροισµα της πρόσθετης δαπάνης και της απώλειας εισοδήµατος, που σχετίζεται µε τα µειονεκτήµατα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή».

Μετά το εδάφιο 4 της υποπαρ. Ε.II. της παρ. Ε του άρθρου 14, προστίθεται εδάφιο 5, ως εξής:
«5. Εάν από την εφαρµογή των παραγράφων Ε.ΙΙ.α.,Ε.ΙΙ.β και Ε.ΙΙ.γ. προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν ανακτηθούν στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των τριών ηµερολογιακών ετών που έπονται του ηµερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται».
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Πρώτη τροποποίηση περί εφαρμογής του Μέτρου 13 της νέας εξισωτικής.pdf

Η σχετική τροποποιητική απόφαση αναφέρει τα εξής:
Αναλυτικότερα, η 1η τροποποίηση της ΥΑ 1847/51107/26-04-2016 «Περί εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» (Β΄ 1275) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1938/2016 και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
1. Η περίπτωση α) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ' αυτής.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία».
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 7, καταργείται το υπάρχον και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής
«Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
-Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:.
-Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  -Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
- Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
-Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».
5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί νέο ύψος ενίσχυσης, με βάση τις περιοχές που θα προκύψουν και θα εκφρασθεί ως το άθροισμα της πρόσθετης δαπάνης και της απώλειας εισοδήματος, που σχετίζεται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη σχετική περιοχή».
6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7 «Ο ορισμός οριακού εμβαδού …………, για τους βοσκότοπους μέχρι 30ha», διαγράφεται.
7. Μετά το εδάφιο 4 της υποπαρ. Ε.II. της παρ. Ε του άρθρου 14, προστίθεται εδάφιο 5, ως εξής:
«5. Εάν από την εφαρμογή των παραγράφων Ε.ΙΙ.α., Ε.ΙΙ.β και Ε.ΙΙ.γ. προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά τα οποία δεν ανακτηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας, στο σύνολό τους κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται».

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.