Λιγότεροι του 50% των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες

10.08.2016 

Λιγότεροι του 50% των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες
Σε 296.174 ανέρχεται ο αριθμός των επαγγελματιών αγροτών, σε σύνολο 751.509 αγροτών που αιτήθηκαν ενιαία ενίσχυση το 2014, σύμφωνα με την αριθμόν 1081/5.5.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται, μεταξύ άλλων, σε έγγραφη απάντηση του υπουργείου σε ερώτηση της Ν.Δ. σχετικά με το πως ακριβώς ορίζεται ο κατ' επάγγελμα αγρότης.


Σύμφωνα με το έγγραφο και σε ό,τι αφορά αφορά στον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σημειώνεται ότι ο αγρότης που ενδιαφέρεται να χαρακτηριστεί ως επαγγελματίας, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του νόμου 4389/2016.

Μεταξύ άλλων πρέπει:

α) να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και

β) να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

Αναλυτικότερα, αναφέρονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

Στις περιπτώσεις όπου ο αγρότης ασκεί και άλλη εξωαγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει, κάθε έτος, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης να ικανοποιεί το κριτήριο του ποσοστού αγροτικού εισοδήματος. Δηλαδή, το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι, τουλάχιστον, 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας που προκύπτει από τον λογιστικό προσδιορισμό σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος από λογιστικό προσδιορισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 360/26071/1.3.2016 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Εάν η εν λόγω προϋπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε ο ενδιαφερόμενος αγρότης θα χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για ένα ή και περισσότερα έτη, έως ότου από την υποβολή νέας φορολογικής δήλωσης προκύψει το απαιτητό ποσοστό αγροτικού εισοδήματος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 382/Β'/14-3-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος», «η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει συγκεκριμένα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.».

Σύμφωνα με την αριθμ. 1081/5.5.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, ο αριθμός των επαγγελματιών αγροτών το 2014 ανέρχεται σε 296.174 σε σύνολο 751.509 αγροτών που αιτήθηκαν ενιαία ενίσχυση.

Εάν ένας αγρότης χάσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη μία χρονιά, έχει την δυνατότητα την επόμενη και εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις, να χαρακτηριστεί, εκ νέου, επαγγελματίας αγρότης.

Ο προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος
 
Όσον αφορά τον ακριβή προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος η υπ' αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 382/Β'/14-3-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρει τα εξής:
 
Άρθρο 1
 
Για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου στα εδάφια (αγ) της περίπτωσης α΄ και (βα) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ποσοστού εισοδήματος, συγκρίνεται το αγροτικό με το συνολικό εισόδημα.
 
Η σύγκριση αγροτικού και συνολικού εισοδήματος γίνεται σε ατομικό επίπεδο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους εισοδήματα, όπως αυτά δηλώνονται στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 
Άρθρο 2
 
1. Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3874/2010 αποτελείται από:
 
α) Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
 
β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη θηραματοπονία. γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100 KW.
 
δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
 
ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
 
στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.
 
2. Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).
 
Άρθρο 3
 
Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:
 
(α) Εισόδημα από ακίνητα.
 
(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, χρεόγραφα κ.α.
 
(γ) Τόκοι καταθέσεων.
 
(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
 
(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.
 
Η ερώτηση
 
Σύμφωνα πάντως με την ερώτηση που κατατέθηκε από δεκαπέντε Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του Βουλευτή Ρέθυμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, δεν απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα και ειδικά αυτά που αφορούν την μέριμνα των αρμόδιων υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, προκειμένου να μην απεμπολήσουν την ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη, οι μικροί σε κλήρο και εισοδήματα αγρότες των χωριών και των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.
 
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
 
«Στο άρθρο 65 του προσφάτως ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», γίνεται αυστηροποίηση του ορισμού του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παραγρ. 1 υποπαραγρ. αγ, ως «κατ’ επάγγελμα» αγρότης ορίζεται σωρευτικά και αυτός που «λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του».
Ανακύπτει λοιπόν μία σειρά ζητημάτων, που σχετίζονται με το ενδεχόμενο αλλά και τις συνέπειες της απώλειας του ορισμού του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη, ιδίως για τους μικρούς σε κλήρο και εισοδήματα αγρότες των χωριών, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, από την απαίτηση, που βάζει η υποπαράγραφος αγ του άρθρου 65.
 
Καλείστε ως εκ τούτου να αποσαφηνίσετε τα παρακάτω:
  1. Τί θα γίνει με τους μικρούς επαγγελματίες αγρότες των χωριών, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, που αναγκάζονται να κάνουν και μία δεύτερη δουλειά (εποχιακό μεροκάματο, μικρομάγαζο) για την επιβίωσή τους, και τύχει μία χρονιά το εξωγεωργικό τους εισόδημα να υπερβαίνει το αγροτικό; Θα χάσουν την ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη;
  2. Τί μέλλει γενέσθαι αν ένας επαγγελματίας αγρότης με δεύτερη μικρή εξωγεωργική δραστηριότητα, που παγίως υπολείπεται της αγροτικής σε εισόδημα, και μία χρονιά υποστεί ανεσοδεία, ακαρπία, καταστροφή από καιρικά φαινόμενα θα χάσει την εν λόγω ιδιότητα;
  3. Σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες αγρότες, που καλλιεργούν ελαιόδεντρα ή άλλα οπωροφόρα δένδρα, τα οποία παρουσιάζουν το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας και ταυτόχρονα ασκούν και εξωγεωργική δραστηριότητα, τως γνωστόν, το γεωργικό τους εισόδημα τη μια χρονιά είναι υψηλό, ενώ την άλλη αρκετά χαμηλό. Υπάρχει το ενδεχόμενο τη μια χρονιά να θεωρείται επαγγελματίας και την άλλη όχι; Πως θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση;
  4. Ως αγροτικό εισόδημα λογίζεται το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα; Διότι αν στην κοινή φορολογική δήλωση το εισόδημα του/της συζύγου υπερβεί αυτό του/της αγρότη συζύγου, ο αγρότης χάνει την επαγγελματική του ιδιότητα;
  5. Τί μέλλει γενέσθαι με τους αγρότες και κτηνοτρόφους, που δεν έχουν εισόδημα από δικαιώματα, έχουν λοιπόν χαμηλό αγροτικό εισόδημα και αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά με περισσότερη πρόσοδο; Θα χάσουν την ιδιότητά τους ως επαγγελματίες;
  6. Αληθεύουν οι εκτιμήσεις των στοιχείων πρόσφατου δημοσιεύματος της Αυγής (20/5/2016), ότι οι «κατ’ επάγγελμα» αγρότες ανέρχονται στους 275.000 επί συνόλου 750.000 περίπου, που υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης; Εάν ναι, πώς θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του νέου φαραωνικού Ταμείου – ύστερα από την κατάργηση του ήδη ελλειμματικού ΟΓΑ; Και μάλιστα όταν ένας ευάριθμος όγκος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών μέχρι σήμερα, μείνει εκτός επαγγελματικής ιδιότητας; Θα υποχρεώσετε και αυτούς σε καταβολές αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών;
  7. Ένας ενεργός αγρότης που δεν θα είναι πλέον επαγγελματίας, τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώνει; Θα χάνει τα προνόμια, που είχε μέχρι σήμερα, για παράδειγμα τις επιδοτήσεις του 1ου Πυλώνα ή θα καλύπτεται από τον ορισμό του ενεργού αγρότη; Τί θα γίνει ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής του στα προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, της χρήσης νερού, την ασφάλιση και το βιβλιάριο υγείας του ΟΓΑ, το ΛΑΕ κλπ;
  8. Θα χάνει ο αγρότης, ο οποίος δεν θα είναι πλέον επαγγελματίας, από το 2016 και μετά, το αφορολόγητο όριο, όπως αναφέρεται στο προσφάτως ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα το άρθρο 44 παρ. 3β; Αφορολόγητο βεβαίως, που στην πράξη εξανεμίζεται για όλους με την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών, τη νέα υπερφορολόγηση και τη φορολόγηση των ενισχύσεων από το 1ο Ευρώ;
  9. Εάν ένας ενεργός αγρότης ο οποίος δεν θα είναι πλέον επαγγελματίας, από το 2016 και μετά, αποκτά εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, θα ισχύουν οι μειώσεις φόρου του Νόμου 4172/2013 άρθρο 16;
  10. Αν ένας αγρότης χάσει, για τους προαναφερόμενους λόγους την ιδιότητα του «κατ’ επάγγελμα» αγρότη, την επόμενη χρονιά μπορεί, αν έχει τις προϋποθέσεις, να επανενταχθεί;»
πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.