Κάθε 7ετία νέο τρακτέρ με κίνητρο φορολογικό

 24/01/2017 

Μειωμένες φορολογικές υποχρεώσεις και λύση στην τακτική ανανέωση του στόλου αγροτικών μηχανημάτων υπόσχεται η λειτουργική μίσθωση, πρακτική που έχει αρχίσει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των αγροτών.Κοντονής Γιώργος
Φορολογικό κίνητρο και έναν πιο εύκολο τρόπο ανανέωσης του µηχανολογικού στόλου, µοιάζει να αποτελεί η λειτουργική µίσθωση τρακτέρ, η οποία εδώ και λίγους µήνες δείχνει να προτιµάται από κάποιους αντί της αγοράς αγροτικών µηχανηµάτων,
σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda που κυκλοφορεί στα περίπτερα.
Μειωμένες φορολογικές υποχρεώσεις και λύση στην τακτική ανανέωση του στόλου αγροτικών μηχανημάτων υπόσχεται η λειτουργική μίσθωση, πρακτική που έχει αρχίσει να κεντρίζει το ενδιαφέρον των αγροτών.
Συγκεκριµένα, µέσω της λειτουργικής µίσθωσης του µηχανήµατος µπορεί ο αγρότης να αυξήσει τα έξοδά του, και έτσι να µειώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα µετά τη λήξη της µίσθωσης µπορεί να ζητήσει αντικατάσταση µε ένα µηχάνηµα πιο σύγχρονης τεχνολογίας.
Μικρότερης διάρκειας
«Εφόσον εντάσσονται στα βιβλία οι αγρότες, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην αύξηση των δαπανών. Την αγορά ενός µηχανήµατος αξίας 50.000 ευρώ θα την απόσβεναν στη δεκαετία µε µία έκπτωση των εξόδων 5.000 ευρώ, που είναι το 10% της αξίας του τρακτέρ. Όµως, το κίνητρό τους είναι να καταχωρούν δαπάνες µεγαλύτερες στη χρήση. Προβαίνοντας σε µισθώσεις αντί για αγορά τα καταβαλλόµενα µισθώµατα είναι υψηλότερα, για λιγότερα έτη, οπότε στη χρήση τους καταχωρούν µεγαλύτερα έξοδα. Επιπλέον πλεονέκτηµα είναι ότι µε τη λήξη µπορούν να συνεχίσουν µισθώνοντας ένα καινούργιο µηχάνηµα, αντί να µπουν στην διαδικασία πώλησης και επαναγοράς», εξηγεί παράγοντας της αγοράς στην Agrenda. Φυσικά αυτή η διαδικασία δεν ταιριάζει σε όλους και έχει να κάνει µε τηρευστότητα της εκάστοτε αγροτικής επιχείρησης.
∆ιαφορά µε το leasing
Η λειτουργική µίσθωση ξεχωρίζει από τη χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) καθώς στην τελευταία η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή του τρακτέρ. Το leasing σαφώς έχει τα πλεονεκτήµατά του (πχ απόκτηση αναγκαίου εξοπλισµού χωρίς δέσµευση κεφαλαίων), και φορολογικά από το 2014 αντιµετωπίζεται σαν ο αγοραστής να λαµβάνει δάνειο για το µηχάνηµα, σύµφωνα µε τους φοροτεχνικούς. Αναφορικά µε το leasing, τα πλήρη οφέλη µίας τέτοιας κίνησης µπορεί να τα αξιοποιήσει καλύτερα µία µεγάλη αγροτική επιχείρηση (π.χ. συνεταιρισµός).
Operating Leasing
Λειτουργική (ή διαφορετικά χρονοµίσθωση - operating leasing) είναι η παραχώρηση της χρήσης εξοπλισµού και η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται µε την λειτουργία του εξοπλισµού για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι καταβολής µισθωµάτων, µε δικαίωµα εξαγοράς/αντικατάστασης ή όχι στη λήξη της µίσθωσης.

Απευθύνεται σε:
-Εταιρείες κάθε νοµικής µορφής
- Ελεύθερους επαγγελµατίες
-Φυσικά πρόσωπα.
Λείπει το θεσμικό πλαίσιο για μίσθωση στα Σχέδια
Στις νέες προσκλήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης αναµένεται να χρηµατοδοτείται µόνο η αγορά των αγροτικών µηχανηµάτων, καθώς δεν υφίσταται το κατάλληλο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο ώστε µε κονδύλια των Προγραµµάτων να καλύπτονται δαπάνες leasing και λειτουργικής µίσθωσης.
Πάντως γενικότερα το θέµα µίσθωσης και ενοικιάσεων τρακτέρ όπως και η απουσία γενικότερου πλαισίου που να οργανώνει καλύτερη αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που απασχολεί αυτό τον καιρό τους ιθύνοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Agrenda, ο υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου. Από την άλλη στα δασοκοµικά Μέτρα των Προγραµµάτων, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να ενισχυθούν για την αγορά ακινήτων µέσω Leasing.
Η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται σε ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήµονες, δασοκαλλιεργητές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) δήµους και τις ενώσεις τους, καθώς και σε ΜΜΕ µε σκοπό επενδύσεις για τους ανωτέρω σκοπούς.
Παράλληλα, ενισχύονται για τη χρηµατοδοτική µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού. Ενδεικτικά:
-Εργαλεία υλοτοµίας, αποφλοίωσης, τεµαχισµού, αποκοµιδής και µεταφοράς.
-Λοιπά εργαλεία
-Ειδικού τύπου οχήµατα
-Ζώα σύρσης και φόρτου, για την κινητοποίηση ξύλου από δυσπρόσιτες περιοχές
-Εξοπλισµός για αξιοποίηση υπολειµµάτων ξυλείας
-Βιολογικός καθαρισµός
Εξαμηνιαίο μίσθωμα και επιτόκιο 7% στο Leasing Πειραιώς
Ειδικά διαµορφωµένο πρόγραµµα leasing για τις ανάγκες των αγροτών, έχει βγάλει ανακοινώσει εδώ και περίπου 3 µήνες η Τράπεζα Πειραιώς. Το µίσθωµα σε αυτή την περίπτωση είναι εξαµηνιαίο και όχι µηνιαίο, καθώς οι αγρότες δεν πληρώνονται κάθε µήνα αλλά περίπου δύο φορές το χρόνο, ενώ το επιτόκιο µοιάζει ανταγωνιστικό, ανάλογο του αγροτικού και όχι των υπόλοιπων προγραµµάτων leasing, καθώς θα κινείται γύρω στο 7%.
Τι είναι η Χρηµατοδοτική Μίσθωση
Tο leasing είναι µια σύµβαση ανάµεσα στην Πειραιώς Leasing και το µισθωτή:
-Με την υπογραφή της σύµβασης,  ο µισθωτής έχει άµεσα στη διάθεσή του το ακίνητο, το µεταφορικό µέσο ή τον κινητό εξοπλισµό που χρειάζεται.
- Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ο µισθωτής καταβάλλει µισθώµατα στην Πειραιώς Leasing.
- Στη λήξη της σύµβασης, καταβάλλοντας το προκαθορισµένο τίµηµα εξαγοράς, το περιουσιακό στοιχείο που µισθώνεται περνάει στη κυριότητα του µισθωτή.
Το µίσθωµα που καταβάλλει ο µισθωτής στην Πειραιώς Leasing για την ενοικίαση του ακινήτου, του µεταφορικού µέσου ή του εξοπλισµού, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµά του. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα πρόωρης λύσης της σύµβασης. ∆ηλαδή, οποιαδήποτε στιγµή µπορεί ο συµβαλλόµενος να λύσει τη σύµβασή µε την Πειραιώς Leasing πριν τη λήξη της, όπως προβλέπεται στην ίδια τη σύµβαση.
-Κυριότητα: Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η πλήρης κυριότητα ανήκει στην Πειραιώς Leasing. Μετά τη λήξη της σύµβασης, καταβάλλοντας το προκαθορισµένο τίµηµα εξαγοράς, η κυριότητα µεταβιβάζεται στο µισθωτή.
-Εξαγορά: Με τη λήξη της σύµβασης, το προκαθορισµένο τίµηµα εξαγοράς είναι: Για κινητά περιουσιακά στοιχεία, 10 ευρώ ως συµβολικό ποσό. Για ακίνητα, συνήθως η αξία του οικοπέδου, όπως καθορίζεται στη σύµβαση.
-Ασφάλιση: Σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης το περιουσιακό στοιχείο του µισθωτή πρέπει να είναι ασφαλισµένο, µε δικαιούχο της ασφάλισης την Πειραιώς Leasing.
Το «Πρόγραµµα χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού και επαγγελµατικών οχηµάτων για αγρότες» καλύπτει ανάγκες παγίων όπως αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, συλλεκτικές µηχανές, αµελκτικές µηχανές, κ.τ.λ. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί µια εξειδικευµένη πρόταση µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ευελιξίες, αλλά και ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους.
Ενίσχυση µέσω Αναπτυξιακού Νόµου
Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου, για την αγορά εξοπλισµού (εκτός τρακτέρ και παρελκόµενων που δεν επιδοτούνται) καλύπτονται τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, µε τον όρο ότι στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισµός θα περιέλθει στην κυριότητα του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµβασης. Σηµειώνεται ότι για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», οι αιτήσεις ενίσχυσης λήγουν στις 28 Απριλίου, ενώ για τα καθεστώτα Γενικής Επιχειρηµατικότητας και Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ δόθηκε νέα παράταση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.