Μείωση 30% στον ΕΝΦΙΑ για ποσά φόρου ως 700 ευρώ

 15/05/2017

Τη μείωση κατά 30% του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), μόνον όμως για ποσά φόρου έως 700 ευρώ η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα 70 ευρώ προβλέπει
το κείμενο του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση το Σάββατο 13 Μάη στη βουλή, μετά τη συμφωνία με τους δανειστές.
Πιο αναλυτικά, για τον ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται πως η μείωση του φόρου, από το 2020 και μόνο αν πιαστούν οι στόχοι για τα πλεονάσματα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70 ευρώ ενώ το όριο των 700 ευρώ διπλασιάζεται για όσους δικαιούνται σήμερα έκπτωση φόρου.


Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων  Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013), προκειμένου να επέλθει ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών.
Μείωση ΕΝΦΙΑ
Θα τροποποιηθούν οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013), προκειμένου να επέλθει ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών. Από τη δράση αυτή εκτιμάται απώλεια εσόδων ύψους 209 εκατ. ευρώ, αρχής γενομένης από το 2020.
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α'287) μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται».
β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθμείται σε 5.
Προσοχή !!  Από τις παραπάνω διατάξεις, Οι διατάξεις των άρθρων 11-14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2020 αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω
Πρόγραμμα. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω  εκτίμησης.
Οι διατάξεις των άρθρων 11-14 εφαρμόζονται αναπροσαρμοζόμενες στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. α'. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαπιστώνεται η ακριβής αντιστοιχία προς το δημοσιονομικό στόχο και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 11-14.
Αλέξανδρος Μπίκας


πηγη:www.agronews.gr