Νέα παράταση για παραστατικά στο Κομφούζιο ως 20/11

 09/11/2017

Παρατείνεται εκ νέου - αυτή τη φορά μέχρι τις 20 Νοεμβρίου- η υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής για τη Δράση Κομφούζιο.Στην εγκύκλιο, που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιος Καπρέλης αναφέρονται τα εξής: «Κατ' εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής των δικαιούχων της πρόσκλησης με αριθμ. 6769/26-6-2017 η Δευτέρα, 20-11-2017».
Υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των παραστατικών που υποβάλλονται και αφορούν στον επιβλέποντα γεωπόνο θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τη Νέα παράταση παραστατικών για το Κομφούζιο.pdf


Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στην Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ότι έχει δοθεί παράταση καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό 112346/9.11.2017 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Α.Δ.Α.: 6ΜΝΛ46ΨΧΞΧ-ΧΥΑ http://www.opekepe.gr/metro10_komfousio.asp). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018) με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής για το πρώτο έτος εφαρμογής είναι μέχρι και τη Δευτέρα 20-11-2017.

Ενεργή η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών
Ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στην Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη Δράση η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό 104587/25.10.2017 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Α.Δ.Α.: 7ΑΧ246ΨΧΞΧ-ΥΛ9 http://www.opekepe.gr/metro10_komfousio.asp). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018) με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών τα παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων

Τα παραστατικά
Σύμφωνα με το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 της Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018) και εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων :
- παραστατικά του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) για την αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της εφαρμογής της ενισχυόμενης μεθόδου και
- τα παραστατικά του ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα γεωπόνου.
Το σύνολο των παραστατικών για την αγορά των ατμιστήρων - διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων θα πρέπει, για το πρώτο έτος εφαρμογής, να έχουν εκδοθεί στο διάστημα από 1/2/2017 (έναρξη δεσμεύσεων 1ου έτους εφαρμογής) έως 31/8/2017 (λήξη καλλιεργητικής περιόδου στα πυρηνόκαρπα).
Το σύνολο των παραστατικών που υποβάλλονται και αφορούν στον επιβλέποντα γεωπόνο θα πρέπει να είναι εξοφλημένα προκειμένου να ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού για τον επιβλέποντα γεωπόνο είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/α πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.
Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τις Λεπτομέρειες υποβολής παραστατικών συμμόρφωσης για το Κομφούζιο.pdf


Υπενθυμίζεται ότι οι 1.876 δικαιούχοι του Κομφούζιου θα μοιραστούν το ποσό των 9.474.270,72 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που περιγράφει αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής τους. Οι δικαιούχοι παραγωγοί θα λάβουν 387 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής θα λάβουν οι δικαιούχοι.  
Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε η απόφαση ένταξης στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, των χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι (1876) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (9.474.270,72 ευρώ).
Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2017 και λήγουν την 1η Φεβρουαρίου 2022.
Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Κατάλογο δικαιούχων για το Κομφούζιο.pdf

Bρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση ένταξης δικαιούχων για το Κομφούζιο.pdfΎψος ενίσχυσης
Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση με τη διαδικασία της παραγράφου «Διαδικασία Πληρωμής» και το ύψος της υπολογίζεται κάθε φορά από την επιλέξιμη έκταση και το ύψος ενίσχυσης το οποίο ορίζεται στα 387 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 ευρώ ανά Ha ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 ευρώ/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
Για την κατ' έτος λήψη της ενίσχυσης της δράσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)-της οποίας η αίτηση πληρωμής της δράσης αποτελεί παράρτημα-μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.
Επιπλέον της κατ' έτος υποβολής της ΕΑΕ/αίτησης πληρωμής της δράσης, για τη λήψη της κατ' έτος ενίσχυσης της δράσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν κατ' έτος ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ τα παραστατικά συμμόρφωσης.
Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής ή/και στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παράγραφος Γ της υπ’  αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν υποβάλλει ή μέρος αυτής, εγγράφως ή μέσω του ΠΣ, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παράγραφος Δ της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό του τελικού ποσού πληρωμής.
Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Καν. (ΕΕ) 1306/2014, δύναται να καταβληθεί προκαταβολή της ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πριν την 1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν τη 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
Οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων πληρωμών, αναρτώνται στο ΠΣ και η ανάρτησή τους ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.
Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999.
Οι προσφυγές υποβάλλονται μέσω του ΠΣ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αναγραφόμενη στους πίνακες αποτελεσμάτων ημερομηνία, απευθείας στις Περιφερειακές Ενότητες. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.
Οι προσφυγές των δικαιούχων επί του πίνακα αποτελεσμάτων εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 9 της υπ' αριθμ. 4197/20- 4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

πηγη:www.agronews.gr