Ποιοι αιγοπροβατοτρόφοι και αγελαδοτρόφοι θα πάρουν τις ενισχύσεις του 2015

30-01-2015

Τις λεπτομέρειες για την ένταξη των κτηνοτρόφων ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών και των μετακινούμενων σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή στις ενισχύσεις του άρθρου 68 (Μέτρα 3, 4 & 5 της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68), ανακοίνωσε με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με αυτή, δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του κτηνοτρόφου. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ' έτος, ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
Τέλος, δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (εφόσον στην ΑΕΕ2014 δηλώνεται έκταση). Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ’ έτος, ανά εκμετάλλευση.
Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Οδηγίες εφαρμογής των Μέτρων 3, 4 & 5 της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009».
Στα πλαίσια των Μέτρων Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009, κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια αναλυτικού διοικητικού ελέγχου των φυσικών φακέλων των ΑΕΕ 2014 του συνόλου των παραγωγών που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μέτρα ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση. Η τυχόν υποβολή των επιπρόσθετων δικαιολογητικών πραγματοποιείται στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή /και τα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ή/και στους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής αίτησης (Φορέας Α' βαθμού ή Φορέας Β' Βαθμού) έως και 31/01/2015.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που συγκεντρώνονται στους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής της αίτησης, θα πρέπει ανά διήμερο να διαβιβάζονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις ή/και τα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Ο διοικητικός έλεγχος που θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσθετα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν (σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 267050 ΥΑ, ΦΕΚ 754/1-6-10) περιλαμβάνει τα εξής :
ΜΕΤΡΟ 3 - Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής.
Α. Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης, καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή προερχόμενες από την πρώτη διασταύρωση με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μια φορά στη ζωή του ζώου για τους γεωργούς που εκτρέφουν τουλάχιστον 2 μοσνίδες και για αριθμό 2 έως 30 επιλέξιμων μοσχίδων που πληρούν το προαναφερθέν ηλικιακό κριτήριο κατ' έτος, συνολικά ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιογών της γώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή
* η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα βοοειδή τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιο/ές της /ώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ. όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% αυτών, βόσκει επί 90 τουλάχιστον συναπτές ημέρες στις περιοχές όπου μετακινούνται (παρ. 5, άρθρο 66 του Καν (ΕΚ) 1122/2009).
Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: i. να έχουν κλείσει τους 16 μήνες ζωής κατά τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης, να μην έχουν υπερβεί τους 24 μήνες στις 31 Δεκεμβρίου του έτους ενίσχυσης και να παραμένουν στην εκμετάλλευση στις 31/12/2014. Οι όροι αυτοί διαπιστώνονται από την ηλεκτρονική βάση των βοοειδών.
*να ανήκουν σε εκτροφή κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρείται η εκτροφή η οποία δεν διαθέτει ατομική ποσότητα αναφοράς γάλακτος (ποσόστωση γάλακτος), πράγμα που διαπιστώνεται από τα αρχεία του ΕΛ.Γ.Ο.
* να ανήκουν σε καθαρή κρεοπαραγωγική ή να είναι προϊόν 1ης διασταύρωσης με καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή.
Αποκλείονται της εν λόγω πρόσθετης ενίσχυσης:
•   οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 3.1 Διατήρηση απειλούμενων αυτάνθονων φυλών αγροτικών ζώων, του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
•   οι μοσχίδες γαλακτοπαραγωγικών φυλών καθώς και
•   οι μοσχίδες που έχουν γεννηθεί σε μονάδες γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που:
*   έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2014 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης του μέτρου 3.
*   η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας ή
*   η έδρα τους βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα βοοειδή τους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
*   δηλώνουν στην ΑΕΕ2014 ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον 2 επιλέξιμες μοσχίδες αναπαραγωγής.
διενεργείται διοικητικός έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά
1.   Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση.
2.   Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.
Για όλες τις μοσχίδες αναπαραγωγής ηλικίας 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης που γεννήθηκαν στην εκμετάλλευση του γεωργού υποβάλλεται:
1.   στην περίπτωση που ανήκουν σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και αυτό δεν αποτυπώνεται στην ΚΒΔ λόγω λανθασμένης καταχώρησης, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών της ίδιας της μοσχίδας ή και των δύο γονέων της μοσχίδας.
2.   στην περίπτωση που προέρχονται από πρώτη διασταύρωση με μητέρα που ανήκει σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή και το τελευταίο δεν αποτυπώνεται στην ΚΒΔ λόγω λανθασμένης καταχώρησης, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών της μητέρας ανά μοσχίδα.
3.   στην περίπτωση που προέρχονται από πρώτη διασταύρωση με πατέρα που ανήκει σε καθαρή κρεοπαραγωγική φυλή, δεδομένου ότι η εν λόγω πληροφορία δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΚΒΔ, βεβαίωση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή υποβολή των γενεαλογικών πιστοποιητικών του πατέρα ή το διαβατήριο του πατέρα της κάθε μοσχίδας.
4.   στην περίπτωση τεχνητής σπερματέγχυσης, δεδομένου ότι η εν λόγω πληροφορία δεν αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΚΒΔ, αποδεικτικό σπερματέγχυσης με σπέρμα ταύρου καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής. Το αποδεικτικό σπερματέγχυσης πρέπει να συσχετίζεται με τη γέννηση και την ηλικία της συγκεκριμένης μοσχίδας.
Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής.
Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης μοσχίδων αναπαραγωγής καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.
Για να είναι επιλέξιμες οι μοσχίδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: ί. Να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση.
ii.   Να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής.
iii.   Να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2014.
Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που:
*   Έχουν αιτηθεί χορήγηση συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 3.
*   Είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής, ζητείται:
*   κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή - αρχείο excel) από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή των μοσχίδων που είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο καθαρόαιμης φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2014.
3. Μέτρο 4 - Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βόειου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες
Α. Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.
Δκαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων είναι οι γεωργοί οι οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης ανά εκμετάλλευση. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ' έτος, ανά εκμετάλλευση κρεοπαραγωγικης κατεύθυνσης.
Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, η οικισμού των ορεινών η μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ή
Β) η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα βοοειδή τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% αυτών, βόσκει επί 90 τουλάχιστον συναπτές ημέρες στις περιοχές όπου μετακινούνται (παρ. 5, άρθρο 66 του Καν (ΕΚ) 1122/2009).
Για να είναι επιλέξιμες οι αγελάδες ως θηλάζουσες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
i.   να έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά. Διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών.
ii.   να παραμένουν στην εκμετάλλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων των βοοειδών.
iii.   να ανήκουν σε εκτροφή βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Εκτροφή βοοειδών
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, για τις ανάγκες της παρούσας, θεωρείται η εκτροφή η
οποία δεν διαθέτει ατομική ποσότητα αναφοράς γάλακτος (ποσόστωση γάλακτος) το έτος
ενίσχυσης για την συγκεκριμένη εκτροφή βάσει των αρχείων του ΕΛ.Γ.Ο.
ίν. να είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.
ν. να μην έχουν δηλωθεί το ίδιο έτος και ως μοσχίδες αναπαραγωγής.
Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που :
*   έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2014 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του μέτρου 4.
*   η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας ή
*   η έδρα τους βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα βοοειδή τους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας.
*   δηλώνουν στην ΑΕΕ2014 ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον 6 επιλέξιμες θηλάζουσες αγελάδες.
διενεργείται διοικητικός έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά
1.   Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση.
2.   Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.
Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων.
Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης θηλαζουσών αγελάδων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση.
Για να είναι επιλέξιμες οι θηλάζουσες αγελάδες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
i.   να είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση.
ii.   να είναι καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής.
iii.   να είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2014.
Αποκλείονται της εν λόγω συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 3.1 - Διατήρηση απειλούμενων αυτό/θονων Φυλών αγροτικών ζώων, του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Για το σύνολο των βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που:
*   Έχουν αιτηθεί χορήγηση συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 4.
*   Είναι επιλέξιμες για την πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων, ζητείται:
*   κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή - αρχείο excel) από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή των θηλαζουσών που είναι εγγεγραμμένες στο γενεαλογικό βιβλίο καθαρόαιμης φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2014.
4. Μέτρο 5 - Αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπροβείου κρέατος
Α. Πρόσθετη ενίσχυση.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί οι οποίοι διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών και
διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (εφόσον στην ΑΕΕ2014 δηλώνεται έκταση). Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται κατ' έτος, ανά εκμετάλλευση.
Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζονται αυτοί των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Ως επιλέξιμα ζώα για την εν λόγω ενίσχυση θεωρούνται όλα τα θηλυκά αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών των ως άνω επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων.
Το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που:
* έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2014 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του μέτρου 5.
*   η έδρα τους βρίσκεται εντός του Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας.
*   διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (εφόσον δηλώνουν έκταση).
*   δηλώνουν στην ΑΕΕ2014 ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 12 μηνών.
θα πρέπει να προσκομίσουν:
*   αντίγραφο του παλαιού και του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
Τόσο το παλαιού όσο και το νέου τύπου μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων θα πρέπει να είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 263493 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16-8-2004), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει της υπ'αριθμ. 134167 τροποποιητικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 823/12-5-11) καθώς και με τα όσα αναφέρονται στα υπ. αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Β. Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση
Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού.
Για το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που:
*   Έχουν αιτηθεί χορήγηση συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 5.
*   είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης, ζητείται:
*   κατάσταση (σε ηλεκτρονική μορφή - αρχείο excel) από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή των αιγοπροβάτων που είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο αυτόχθονης φυλής ή στο παράρτημα αυτού στις 31/12/2014.
Γ. Πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων
Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση μετακινούμενων αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση.
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης μετακινούμενων αιγοπροβάτων είναι οι γεωργοί των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιογών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται ιιε την οδηγία 85/148/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει κάθε Φορά και υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 90% αυτών βόσκει επί 90 τουλάχιστον συναπτές ημέρες στις περιοχές όπου μετακινούνται (παρ. 5, άρθρο 66 του Καν (ΕΚ) 1122/2009).
Το σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων που:
*   έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ2014 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης του μέτρου 5.
*   η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών της χώρας, αλλά μετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές της χώρας,
διενεργείται διοικητικός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχεται:
1.   αν έχει υποβληθεί άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση.
2.   αν έχει υποβληθεί άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί.
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά :
* αντίγραφο του παλαιού και του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
Τόσο το παλαιού όσο και το νέου τύπου μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων θα πρέπει να είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 263493 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1253/16-8-2004), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει βάσει της υπ' αριθμ. 134167 τροποποιητικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 823/12-5-11) καθώς και με τα όσα αναφέρονται στα υπ. αριθμ. 2714/100947/01-10-2012 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Αποκλείονται της ενίσχυσης του μέτρου 5 οι παραγωγοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 3.1 - Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
5. Ανωτέρα Βία και Φυσικά Περιστατικά
Όσον αφορά στις αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων ή/και φυσικών περιστατικών ισχύει ό,τι ήδη αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 32314/18.03.2014 Εγκύκλιο - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ολοκληρωμένου Συστήματος 2014, του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτική ημερομηνία διατήρησης των ζώων για τις ανάγκες χορήγησης των ενισχύσεων του άρθρου 68 είναι η 31-12-2014, η οποία έχει παρέλθει, τα όποια τυχόν δικαιολογητικά στοιχειοθέτησης των λόγων ανωτέρας βίας ή φυσικών περιστατικών, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως 20/2/2015 και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών κατά περίπτωση.

πηγη:www.dikaiologitika.gr

2 σχόλια:

  1. https://docs.google.com/forms/d/1bD0noyRkk3lEbi64uYz6JdJHva75aaK8e1UGeJkgI-s/viewform?usp=send_form

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. μικρό ερωτηματολόγιο για το ενδιαφέρον των νέων για την γαλακτοκομία (ειδικά των κτηνοτρόφων)

    ΑπάντησηΔιαγραφή