Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

19.12.2014 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Δεκτό κατά πλειοψηφία, επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο του, έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο συζητήθηκε σε μία συνεδρίαση, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
Υπέρ της αρχής και στο σύνολο του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ενώ ορισμένα άρθρα του υπερψηφίστηκαν και από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η πλήρης διαφάνεια και η απλούστευση των διαδικασιών απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, που αναμένεται να φθάσουν μέσα στα επόμενα επτά χρόνια τα 27 δισ. και να το χαρακτηρίζει «μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι είναι μη ρεαλιστικοί οι στόχοι, εστιάζοντας κυρίως την κριτική της στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και στους περιορισμούς που ακυρώνουν το αναπτυξιακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σχολιάζοντας τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε το νομοσχέδιο, τον κατηγόρησε ότι στην ουσία αρνείται τα 27 δισ. ευρώ που θα έρθουν στη χώρα.

Χωρίς συμψηφισμούς οι άμεσες ενισχύσεις

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νομοσχεδίου, απαλλάσσονται από την προσκόμιση, κατά την πληρωμή, αποδεικτικών φορολογικής ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι άμεσων ενισχύσεων στους οποίους καταβάλλονται βάση έκτασης, ζώων, ή παραγωγής, και ειδικών ενισχύσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) οι οποίες χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, τα ίδια ισχύουν και για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) οι οποίες καταβάλλονται στους δικαιούχους βάση έκτασης, ζώων, ή παραγωγής. Καθώς και για τις ενισχύσεις στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) οι οποίες καταβάλλονται σε μη επιτηδευματίες.

Με ενημερότητα οι ενισχύσεις προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Αντίθετα, όσον αφορά τις πληρωμές δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μόνο οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των θα προστατεύονται από κατασχέσεις και συμψηφισμούς λόγω οφειλών στο δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύναται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

Ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , το οποίο κατατέθηκε από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και ήδη η συζήτησή του ξεκινησε στην Βουλή.

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, στόχος του είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων, ο περιορισμός της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού καθώς η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με τη λήψη σειράς μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, προσαρμόζεται προς την Κοινοτική Οδηγία 2012/17 η νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκσυγχρονίζεται η επιμελητηριακή νομοθεσία και θεσπίζονται επιμέρους ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές, την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ.α. Ειδικότερα:

ΕΣΠΑ 2014-2020

-Θεσπίζεται το σύστημα διαχείρισης των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου με γνώμονα την απλούστευση των διαδικασιών ή / και την κατάργηση βημάτων όπου αυτό ήταν εφικτό, προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος. Εισάγεται ο θεσμός των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ σε κάθε Υπουργείο, ορίζονται οι αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Αρχών Ελέγχου, των Επιτροπών Παρακολούθησης και αναβαθμίζεται ο ρόλος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
-Επιταχύνεται η εγγραφή πράξεων του ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η έναρξη χρηματοδότησής τους από αυτό. Τίθενται, παράλληλα, αυστηρά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών (όπως μελέτες, έρευνες, απαλλοτριώσεις) η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται αυτόματη απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ.
-Ορίζονται διαδικασίες επιτήρησης και επιβολής διορθωτικών μέτρων για περιπτώσεις καθυστέρησης υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Προβλέπεται ρητά ότι σε διάστημα το πολύ δύο ετών από την απόφαση ένταξης, αν δεν έχει αναληφθεί νομική δέσμευση  το έργο θα απεντάσσεται.
-Τίθεται όριο στον προϋπολογισμό των πράξεων που μπορεί να εντάξει κάθε Διαχειριστική Αρχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διαχειρίζεται, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση του ΠΔΕ.
-Θεσπίζονται μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης με τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν περισσότερη διαφάνεια και προστασία από περιπτώσεις απάτης.

ΓΕΜΗ

Ρυθμίζονται θέματα διασύνδεσης του ελληνικού μητρώου με τα μητρώα των λοιπών κρατών μελών σε εφαρμογή της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το Γ.Ε.ΜΗ. θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα των κρατών μελών, θα λαμβάνει πληροφορίες για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χορηγεί πληροφορίες για εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα και θα απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων.

Επιμελητηριακή νομοθεσία

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Κάθε μέλος μπορεί να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.

Λαϊκές αγορές

Ρυθμίζονται οι εκκρεμότητες που σχετίζονται με την κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Συστήνονται Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών στις δύο Περιφέρειες με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, την τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας των αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών, την εποπτεία των αγορών και την εξυπηρέτηση- παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπών Λαϊκών Αγορών σε Αττική και Θεσσαλονίκη οι οποίες θα αποφασίζουν για την τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές αγορές, την έκδοση αδειών παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, τη μεταβίβαση των παραγωγικών και επαγγελματικών αδειών, κ.α. Παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αλλά ανά τριετία και όχι ετησίως.

Θέματα καταναλωτών

Για τη ζύγιση του ψωμιού προβλέπονται τα εξής:
«Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Τα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται ανά τεμάχιο προζυγίζονται και αναγράφεται εμφανώς το βάρος και η τιμή ανά τεμάχιο. Εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή, τα προϊόντα ζυγίζονται εκ νέου ενώπιον του.
Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων οφείλουν να αναρτήσουν πινακίδα, σε εμφανές σημείο του καταστήματος, στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: «Το κατάστημα υποχρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον καταναλωτή.»

Για περισσότερα δείτε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου και τα πρακτικά των συζητήσεων όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής: 

πηγη:www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.