Όλη η εγκύκλιος για την Εξισωτική Αποζημίωση 2015

11-05-2015

Την εγκύκλιο για την Εξισωτική Αποζημίωση 2015 και συγκεκριμένα τις ενισχύσεις στους γεωργούς Ορεινών περιοχών για φυσικά Μειονεκτήματα του ΜΕΤΡΟΥ 212 αλλά και τις ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με Μειονεκτήματα, εκτός των Ορεινών εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής του ΥΠΑΠΕΝ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στις ΕΑΣ και στους πιστοποιημένους φορείς και μέχρι τις 15 Μαίου 2015. Στόχος των Μέτρων 211 και 212 του προγράμματος της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2015 είναι: - Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω: - της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του - της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων - Η διατήρηση σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας. - Την εξασφάλιση ενός επιπέδου εισοδήματος συγκρινόμενο με το εισόδημα των λοιπών περιοχών Πιστώσεις - Χρηματοδότηση Η Δημόσια Δαπάνη για τα Μέτρα 211 και 212 ανέρχεται μέχρι το ποσό των 120.000.000,00 Ευρώ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο και κατανέμεται ως εξής: Για το Μέτρο 211 το ποσό ανέρχεται μέχρι 90.000.000,00 Ευρώ και για το μέτρο 212 το ποσό ανέρχεται μέχρι 30.000.000,00 Ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( Π.Δ.Ε.), Σ.Α.Ε. 082/8. Σε περίπτωση εξασφάλισης επιπλέον συγχρηματοδότησης από ΕΓΤΑΑ αυτή θα κατανεμηθεί στα μέτρα 211 και 212 με αναλογία 3 προς 1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Μέτρο μπορούν να μεταφερθούν στο άλλο Μέτρο. Σε περίπτωση χρήσης Κοινοτικών Πόρων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020 θα ισχύουν τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 παρ.1 και 2 του Καν .(ΕΕ) 1310/2013 Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές και στις Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιημένη ισχύει. Δικαιούχοι (Παλαιοί και Νέοι) Στα Μέτρα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, που κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Είναι γεωργοί και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης που κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή Οικισμούς των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές). Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν μόνιμα στις λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5 Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών . - Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα. - Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των Ορεινών ή των Μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις Μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις Ορεινές αντίστοιχα. - Το συνολικό οικογενειακό εξωαγροτικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το 150% του Εισοδήματος Αναφοράς. - Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ. - Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος) για να μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 211 και 212. Οι δικαιούχοι του Μέτρου των Νέων Γεωργών για την πρώτη τριετία μετά την ένταξή τους, δεν υποχρεούνται να πληρούν την προϋπόθεση του 25% γεωργικού εισοδήματος επί του συνολικού. - Λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εφαρμοστικές αποφάσεις του προγράμματος. Δεσμεύσεις Οι δικαιούχοι με την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναλαμβάνουν για ένα έτος τις ακόλουθες δεσμεύσεις: α. Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον με τους όρους που εντάχθηκαν στο Μέτρο. β. Να κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα ή Οικισμούς εντός των ορίων των περιοχών παρέμβασης γ. Να παραμείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 2 Ha εντός των ορίων των περιοχών παρέμβασης (Ορεινές περιοχές και περιοχές με φυσικά ή άλλα ειδικά Μειονεκτήματα εκτός των Ορεινών) δ. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή μετακινούμενοι σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέμβασης μετακινώντας τουλάχιστον 5 Μ.Μ.Ζ. για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών , ε. Να εφαρμόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς: - περιβάλλον, - αναγνώριση και καταγραφή των ζώων, - δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών, - κοινοποίηση των ασθενειών, - συνθήκες διαβίωσης των ζώων, καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής Πρακτικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης. Οι αιγοπροβατοτρόφοι να προβαίνουν στην απαιτούμενη ηλεκτρονική απογραφή στη Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων στ. Να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. Να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης/πληρωμής, εφόσον επιθυμούν την ένταξη τους στα Μέτρα . Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., φορολογική δήλωση τουλάχιστον από το έτος ένταξής τους. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.Για τους δικαιούχους της περιόδου 2007 - 2013 η μονοετής δέσμευση θα ισχύσει εφόσον λήξουν οι πενταετείς τους υποχρεώσεις. Εφόσον οι δεσμεύσεις με το νέο Πρόγραμμα 2014 - 2020 είναι ευνοϊκότερες από τις ενδεικτικά προαναφερθείσες, θα ισχύουν οι δεσμεύσεις του Προγράμματος που θα ισχύσει τη νέα Προγραμματική περίοδο. Έλεγχοι -Κυρώσεις - Ενστάσεις Σε ότι αφορά τις διαδικασίες των ελέγχων, των κυρώσεων και των ενστάσεων (υποβολή -εξέταση) ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ όπου θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα εκτός των άλλων οι προθεσμίες υποβολής και εξέτασής των Ενισχύσεις Το ύψος ενίσχυσης, κατά περίπτωση δικαιούχου και ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίησης της έκτασης στις περιοχές παρέμβασης, εμφανίζεται στους πίνακες που ακολουθούν. Οι τιμές είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο ΠΑΑ της περιόδου 2007-2013. - το ζωικό κεφάλαιο των αιγοπροβάτων για να λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό των Μ.Μ.Ζ. και στην ενίσχυση θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την ηλεκτρονική σήμανση στις περιπτώσεις που ορίζεται ως υποχρεωτική από τις σχετικές διατάξεις ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα γίνεται αποδεκτός ο συμβατικός τρόπος σήμανσης ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων. Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραποιημένα ενώτια, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα αποκλείονται από όλες τις ενισχύσεις. - το σύνολο της ενισχυόμενης έκτασης ( βοσκότοποι και καλλιεργούμενες εκτάσεις ) δεν θα υπερβαίνει τα 50 Ηα. Στον υπολογισμό της ενίσχυσης θα λαμβάνεται κατά προτεραιότητα η καλλιεργούμενη έκταση έναντι των βοσκοτόπων 9.Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις ΕΑΣ ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω των αρμοδίων φορέων συμπλήρωσης και υποβολής (κατ' επιλογή του δικαιούχου). Το έντυπο της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.aqrotikianaptixi.qr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Για την οριστικοποίηση της αίτησης θα πρέπει να κατατεθούν με το ν φυσικό φάκελο της αίτησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά και παράλληλα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ( από σαρωτή /scanner): Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί με την ΑΕΕ 2014 και εξακολουθεί να ισχύει δεν απαιτείται εκ νέου προσκόμιση. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες: - Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια). - Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήματα προέρχονται από συντάξεις). - Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα εισοδήματα προέρχονται από επιδόματα). Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις: - Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3). - Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία. - Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ κ.λ.π.) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία). Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα: - Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα. Για την πληρωμή θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση: Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο: Μητρώο ενημερωμένο κατά την ημερομηνία της αίτησης Μητρώο ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή και τις μεταβολές μέχρι 31-12¬2015. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους: Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση). ιι. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής). Για τους νέους γεωργούς: - Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού). Για τους Δασεργάτες ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους, Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων: - Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα. - Βεβαίωση από το Δήμαρχο ( ή από το Πρόεδρο της Κοινότητας στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων που έχουν παραμείνει και μετά την εφαρμογή του ν.3852/10 ) ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή απόσπασμα από την υπ'αριθμ.6519/12 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής « Αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού - κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό ( δημότες ) της χώρας» ( ΦΕΚ 2230 Β! 2012) Για τους παραγωγούς που είχαν αποκλειστεί από το πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 280947/1982/2008 ΚΥΑ Κεφ. Δ! , αρ.9 , παρ. 1 και 2 ισχύουν τα ακόλουθα: Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α'1 του Ν. 4043/2012 (ΦΕΚ Α 25), παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31-12 -2011 και κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι δικογραφίες που αφορούν τις προαναφερόμενες πράξεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου. Επομένως, οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, προκειμένου να αρθεί η αναστολή πληρωμής τους, οφείλουν να προσκομίσουν: - Είτε Απόσπασμα απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την υπό όρους παύση της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 4 του Ν. 4043/2012 - Είτε Βεβαίωση - πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα από την οποία να προκύπτει ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Η βεβαίωση αυτή μπορεί, αναλόγως της πρακτικής κάθε Εισαγγελίας, να τίθεται και επί αντιγράφου του πρώτου φύλλου της δικογραφίας. 12 Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία: - Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι : α) το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί, (εφόσον πλέον είναι υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε θα έχει τη δυνατότητα της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία του Ε1 των αιτούντων παραγωγών μέσω ΚΕΠΥΟ. β)Η απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί δεδομένου ότι τηρείται σχετικό αρχείο στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ.Α.Α , οπότε ο έλεγχος θα γίνεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης/πληρωμής Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2015 . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 1. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας www.aqrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.qr. Η διαδικασία επιλογής και ένταξης των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013

πηγη:www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.