Με νέες προδιαγραφές σπορά πατάτας από το 2016

 29/10/2015 

Τέσσερις ελάχιστες προϋποθέσεις πρέπει να έχουν οι βασικοί σπόροι πατάτας προς φύτευση, που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τον τροποποιημένο τεχνικό κανονισμό για τον έλεγχο και την πιστοποίηση κονδύλων πατάτας για φύτευση (πατατόσπορου).

Όπως ορίζεται στην εν λόγω υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις νέες προδιαγραφές για το βασικό σπόρο πατάτας πρέπει –μεταξύ άλλων- το ποσοστό των φυτών που έχει προσβληθεί από μελάνωση να μην υπερβαίνει το 1,0%, ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών να μην υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,1%, ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,8%.
Σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η τροποποίηση της αριθμ. 276357/29−7−2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση» Β  ́1020/5−8−2002), σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/63/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι σπόροι γεωμήλων και οι μερίδες σπόρων γεωμήλων (L 341/52, 18.12.2013).
Άρθρο 2
Τροποποίηση της αριθμ. 276357/29−7−2002 απόφασης (Άρθρο 1 και Παράρτημα της Εκτελεστικής Οδηγίας 2013/63/ΕΕ)
1. Το Παράρτημα I του άρθρου 19 της αριθμ. 276357/29−7−2002 απόφασης τροποποιείται ως εξής:
α) Οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι βασικοί σπόροι γεωμήλων πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
α) κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, το ποσοστό των φυτών που έχει προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 1,0%,
β) ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,1% και στους απευθείας απογόνους δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,25%,
γ) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 4,0%,
δ) κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,8%.
2. Οι πιστοποιημένοι σπόροι γεωμήλων ανταποκρίνονται στις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
α) κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, το ποσοστό των φυτών που έχει προσβληθεί από μελάνωση δεν υπερβαίνει το 4,0%,
β) ο αριθμός των φυτών που δεν είναι σύμφωνος με την ποικιλία και ο αριθμός των φυτών ξένων ποικιλιών δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,5% και στους απευθείας απογόνους δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 0,5%,
γ) στους απευθείας απογόνους, το ποσοστό των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα ιώσεων δεν υπερβαίνει το 10,0%,
δ) κατά τον επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, ο αριθμός των φυτών που παρουσιάζει συμπτώματα μωσαϊκού και ο αριθμός των φυτών με συμπτώματα του ιού που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το ποσοστό του 6,0%».
β) Η παρ. 3 καταργείται.
γ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι προβλεπόμενες ανοχές στην παρ. 1 περ. γ ́ και δ ́ και στην παρ. 2 περ. γ ́ και δ ́ δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στις ιώσεις που προκαλούνται από τους διαδεδομένους στην Ευρώπη ιούς».
δ) Οι παρ. 5 και 6 καταργούνται.
ε) Προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Ο ανώτατος αριθμός γενεών για τον βασικό σπόρο γεωμήλων είναι τέσσερις, ενώ των συνδυασμένων γενεών προβασικού σπόρου γεωμήλων στον αγρό και βασικού σπόρου γεωμήλων είναι επτά. Ο ανώτατος αριθμός  γενεών πιστοποιημένου σπόρου γεωμήλων είναι δύο.
Αν η γενεά δεν αναγράφεται στην επίσημη ετικέτα, τα συγκεκριμένα γεώμηλα θεωρείται ότι ανήκουν στον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό γενεών της αντίστοιχης κατηγορίας».
2. Το Παράρτημα II του άρθρου 19 της αριθμ. 276357/29−7−2002 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΟΜΕΡΙ∆ΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ
Ανοχές όσον αφορά τις ακόλουθες προσμείξεις, ελαττώματα και ασθένειες των σπόρων γεωμήλων: α) παρουσία χώματος και ξένων σωμάτων: 1,0 % κατά μάζα για τον βασικό σπόρο γεωμήλων και 2,0 % κατά μάζα για τον πιστοποιημένο σπόρο γεωμήλων,
β) συνδυασμός ξηρής και υγρής σήψης, εκτός εάν οφείλεται σε Synchytrium endobioticum, Clavibacter  michiganensis subsp. sepedonicus ή Ralstonia solanacearum: 0,5 % κατά μάζα, από το οποίο υγρή σήψη 0,2 % κατά μάζα,
γ) εξωτερικά ελαττώματα (π.χ. παραμορφωμένοι ή τραυματισμένοι κόνδυλοι) 3,0 % κατά μάζα,
δ) ακτινομύκωση που προσβάλλει τους κονδύλους σε ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τρίτου της επιφάνειάς τους: 5,0 % κατά μάζα,
ε) ριζοκτονίαση που προσβάλλει τους κονδύλους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % της επιφάνειάς τους: 5,0 % κατά μάζα,
στ) σπογγοσπορίωση που προσβάλλει τους κονδύλους  σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10 % της επιφάνειάς τους: 3,0 % κατά μάζα,
ζ) συρρικνωμένοι κόνδυλοι λόγω υπερβολικής αφυδάτωσης ή αφυδάτωσης που οφείλεται σε αργυρόχροη κηλίδωση των κονδύλων: 1,0 % κατά μάζα.
Συνολική ανοχή για τις περ. β ́ έως ζ ́: 6,0 % κατά μάζα για τον βασικό σπόρο γεωμήλων και 8,0 % κατά μάζα για τον πιστοποιημένο σπόρο γεωμήλων».
Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση με Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποιήσης κονδύλων πατάτας για φύτευση.pdf

πηγη:www.agronews.gr

1 σχόλιο:

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.