Ως 5 Νοεμβρίου κλείνουν οι φάκελοι για Σχέδια που δεν έχουν ολοκληρωθεί

26/10/2015 

Αποκλειστικά στο Agronews όλη η  εγκύκλιος Κασίμη, με τα βήματα ολοκλήρωσης ενός φακέλου, προκειμένου να μη χαθεί η πληρωμή.Κοντονής Γιώργος
Τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλοι οι δικαιούχοι αίτημα αποπληρωμής στα Σχέδια Βελτίωσης χωρίς να έχουν υλοποιήσει το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών, επισημαίνει με νέα του εγκύκλιό ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαμπος Κασίμης, με σκοπό αυτοί να έχουν πληρωθεί μέχρι τέλους του έτους.
Αποκλειστικά στο Agronews όλη η εγκύκλιος Κασίμη, με τα βήματα ολοκλήρωσης ενός φακέλου, προκειμένου να μη χαθεί η πληρωμή.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αυτή αφορά, τις περιπτώσεις που ο δικαιούχους έχει ήδη υποβάλει ένα ή δύο αιτήματα πληρωμής, δεν έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, αλλά αποφασίζει να «κλείσει» την επένδυσή του, με σκοπό ο φάκελός του να οριστεί ως «ολοκληρωμένος» και να του καταβληθούν όλες οι δόσεις.
Για τις περιπτώσεις βέβαια, που για ένα επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί, απαιτείται τροποποίηση, αυτές (οι τροποποιήσεις) μπορούν να οριστικοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου και μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας τα αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.
Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

1. Για τις περιπτώσεις που ο δικαιούχος έχει ήδη υποβάλει ένα ή δύο αιτήματα πληρωμής, δεν έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου αλλά αποφασίζει να μην προχωρήσει στην υλοποίηση περαιτέρω επενδύσεων, δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχεδίου εφόσον βέβαια πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω:
Σε αυτήν την περίπτωση ο δικαιούχος, καταθέτει αίτημα ολοκλήρωσης του επενδυτικού του σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής, το οποίο συνοδεύεται από τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο συντάκτη και τον δικαιούχο στην οποία αναφέρονται:
Οι επενδύσεις που τελικά δεν θα υλοποιήσει.
• Τεκμηρίωση ότι οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της γεωργικής του εκμετάλλευσης.
• Τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του Μέτρου και πιο συγκεκριμένα ότι οι επενδύσεις που τελικά δεν υλοποιούνται δεν επηρεάζουν αρνητικά τα σημεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και γνωμοδότησης (ενδεικτικά, δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα της εκμετάλλευσης, δεν θίγεται η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών προδιαγραφών, δεν πέφτει η βαθμολογία κάτω από την ελάχιστη αποδεκτή, δεν μειώνονται οι ΜΑΕ κάτω από τις ελάχιστες αποδεκτές κ.λπ.).
Με το σχετικό αίτημα συνυποβάλλονται όλα τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου στην εγκύκλιο 1616/23.1.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΙΩΒ-ΥΩΣ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 23105/11.11.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΨΒ-ΛΒ7) και 14690/22.7.2014 (ΑΔΑ:7ΤΛΓΒ-Β1Α) όμοιες.
Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των ΔΑΟΚ εξετάζουν το σχετικό αίτημα. Εφόσον απαιτείται πρέπει να πραγματοποιείται και η επιτόπια επαλήθευση, η οποία ενδεχομένως δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά τον έλεγχο του αιτήματος πληρωμής (π.χ. σε περιπτώσεις που το πρώτο αίτημα πληρωμής ήταν μικρότερο του 40% του επενδυτικού σχεδίου).
Η Επιτροπή συμπληρώνει στο σύστημα το σχετικό πρακτικό ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και το αποστέλλει, μαζί με το αίτημα του δικαιούχου στην ΕΥΕ ΠΑΑ.
2. Επειδή καθημερινά δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ενός επενδυτικού σχεδίου για το οποίο όμως κάποιες επενδύσεις είτε δεν υλοποιήθηκαν καθόλου, είτε έχουν υλοποιηθεί με διαφοροποιήσεις, σας επισημαίνουμε ότι το αίτημα αποπληρωμής είναι δυνατόν να υποβληθεί χωρίς να έχει υλοποιηθεί το σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί με διαφοροποιήσεις [παράγραφος 4 του άρθρου 24 της αριθ. 4985/21.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1026), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2176/28.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 250)]. Επίσης με το αίτημα αποπληρωμής πρέπει να συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τις επενδυτικές δαπάνες, όπως προβλέπονται στην αριθ. 1616/23.1.2013 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΒΕΙΩΒ-ΥΩΣ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 23105/11.11.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΨΒ-ΛΒ7) και 14690/22.7.2014 (ΑΔΑ:7ΤΛΓΒ-Β1Α) όμοιες.
Σε περίπτωση που οι επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί με διαφοροποιήσεις για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ 16270/23.11.2012 (ΦΕΚ Β 3246), δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης (μη ουσιώδεις παρεκκλίσεις) τότε για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με το τελευταίο αίτημα πληρωμής πρέπει να υποβάλλεται και η τεχνική έκθεση όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.2 του άρθρου 7 της ΥΑ 16270/23.11.2012.
Για τις επενδυτικές δαπάνες που δεν έχουν υλοποιηθεί, εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης το κατά πόσο θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αίτημα τροποποίησης προκειμένου αυτές να εξαιρεθούν από το επενδυτικό σχέδιο που υλοποιήθηκε. Διευκρινίζεται ότι εφόσον κάποιο εγκεκριμένο κτίριο ή άλλη επένδυση (στάβλος, μελισσοκομικό εργαστήριο, αποθήκη, ΑΠΕ, αρδευτικό σύστημα κ.λπ.) δεν υλοποιήθηκε και εφόσον δεν θίγονται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής στο πρόγραμμα (ενδεικτικά, δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα της εκμετάλλευσης, δεν θίγεται η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών προδιαγραφών, δεν πέφτει η βαθμολογία κάτω από την ελάχιστη αποδεκτή, δεν μειώνονται οι ΜΑΕ κάτω από τις ελάχιστες αποδεκτές κ.λπ.) τότε δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 6.2 του άρθρου 7 της ΥΑ 1627023.11.2012, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο εδάφιο 6.2.2 της συγκεκριμένης παραγράφου εντάσσεται και η τεκμηρίωση τήρησης εθνικών και κοινοτικών προδιαγραφών.
Για τις περιπτώσεις που για ένα επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί, απαιτείται τροποποίηση σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήσεις μπορούν να οριστικοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 5/11/2015 και μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας τα αιτήματα τροποποίησης να υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.
3. Γενικότερα κατά τον έλεγχο σε επίπεδο ΔΑΟΚ είτε του αιτήματος αποπληρωμής είτε του αιτήματος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής (βλ σημείο 1), οι αρμόδιες Επιτροπές, εξετάζουν αρχικά το αν μπορεί να ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που δεν υλοποιήθηκαν ή που υλοποιήθηκαν με διαφοροποίηση. Το πόρισμα της Επιτροπής Παρακολούθησης αποτυπώνεται αναλυτικά στο σχετικό πρακτικό και εφόσον αυτό είναι αρνητικό γίνεται αναφορά στην νομική βάση και αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας.
4. Σχετικά με την ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής για όσες αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2014, διευκρινίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.γ του άρθρου 23 της αριθ. 4985/21.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1026), όπως αυτό έχει τελικά τροποποιηθεί με την αριθ. 12429/30.6.2015 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1650), περί μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής, αναφέρεται σε παράταση πέρα από αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο α i) του άρθρου 4 της ατομικής απόφασης έγκρισης του δικαιούχου. Με σκοπό την αποφυγή επιπλέον διοικητικού φόρτου, δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος παράτασης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/2015 και επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής μέχρι 31/12/2015.
Οι Επιτροπές Παρακολούθησης οφείλουν να ενημερώσουν του δικαιούχους του Μέτρου με κάθε πρόσφορο τρόπο για την δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος τροποποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.
Αναλυτικά η εγκύκλιος με θέμα: Λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.