Εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για τις βασικές υπηρεσίες για τον αγροτικό πληθυσμό

23-12-2015

Εγκύκλιο με οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής του μέτρου 321 «βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» στο πλαίσιο του προγράμματος «ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής, είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και την πραγματοποίηση δαπανών, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάρισή της. Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση ένταξης και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.. Οι φάκελοι πληρωμής υποβάλλονται από τον δικαιούχο στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η εν λόγω Ειδική Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων, αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει την επιλέξιμη δαπάνη με βάση τα ποσοστά της κοινοτικής συμμετοχής για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μετά την έγκριση του ΠΑΑ (Περιφέρειες εντός σύγκλισης, Περιφέρειες εκτός σύγκλισης και Νησιά Αιγαίου). Στη συνέχεια διαβιβάζει το αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ Προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμών από τον Οργανισμό Πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο, προηγούνται οι ακόλουθες ενέργειες: - Χορήγηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αριθμού μητρώου συναλλασσομένου σε κάθε ανάδοχο κατόπιν αίτησής του πριν από την πρώτη πληρωμή. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο Συναλλασσομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.opekepe.gr - Πρόβλεψη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» σε τριμηνιαία βάση των δαπανών για το τρίμηνο που έπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 37501/17-03-2009 ΚΥΑ σχετικά με τη μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ο Δικαιούχος καταθέτει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • Αίτηση πληρωμής • Σύμβαση (μόνο στην 1η πληρωμή) • Αναλυτικό πίνακα δαπανών • Συνοπτική επιμέτρηση • Πίνακα υπαρχουσών εγγυητικών επιστολών • Βεβαίωση περάτωσης του σταδίου πληρωμής (Ανεξάρτητος Ελεγκτής) • Έγκριση ολοκλήρωσης του σταδίου πληρωμής και έγκριση πληρωμής • Oποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό κρίνεται αναγκαίο για την αναγνώριση και εκκαθάριση του ποσού πληρωμής • Ήμολόγιο αναδόχου • εκ του νόμου απαραίτητες κρατήσεις για πληρωμή • εκ του νόμου απαραίτητες δημοσιεύσεις με τα αποδεικτικά πληρωμής (μόνο στην 1η πληρωμή) • Aσφαλιστική και φορολογική ενημερότητα • Απόδειξη Είσπραξης προηγούμενης πληρωμής ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την παραλαβή του φακέλου πληρωμής, προβαίνει στις εξής ενέργειες: • Επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής με βάση Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (συν.4). Η Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου του φακέλου πληρωμής και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή/και της Δ/νσης. • Επιβεβαιώνει την καταχώριση των δεδομένων της δαπάνης στο ΟΠΣΑΑ. • Διαβιβάζει τον φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών (συν.5). Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, πραγματοποιεί τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, εκδίδει εντολή πληρωμής και πιστώνει το ποσό της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ανάδοχος. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Με την πραγματοποίηση της πληρωμής του αναδόχου για λογαριασμό του Δικαιούχου αυτός οφείλει να προσκομίζει τα παραστατικά έγγραφα είσπραξης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που αφορούν στη συγκεκριμένη πληρωμή για λογαριασμό του Δικαιούχου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» κρατάει το πρωτότυπο αποδεικτικό που προσκομίζει ο Δικαιούχος και αποστέλλει ένα ακριβές φωτοαντίγραφο στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί επομένη δόση πληρωμής θα πρέπει να έχει προσκομιστεί η σχετική Απόδειξη Είσπραξης της αμέσως προηγούμενης πληρωμής. ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Οι επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε δείγμα με σκοπό την εξέταση και αξιολόγηση της α) Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», β) των Δικαιούχων και γ) των έργων. Οι έλεγχοι αυτοί επιβεβαιώνουν τη διασφάλιση της επαρκούς και της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των εμπλεκόμενων Ειδικών Υπηρεσιών και των Δικαιούχων, την υλοποίηση των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και την επαλήθευση μέσω αντιπροσωπευτικού δείγματος εγκεκριμένων έργων της αποτελεσματικότητας των συστημάτων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται όπως ορίζεται από το πρόγραμμα και τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

πηγη:www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.