Ταχύτερες και δικαιότερες αποζημιώσεις υπόσχεται ο ΕΛΓΑ

26.02.2016


Ταχύτερες και δικαιότερες αποζημιώσεις υπόσχεται ο ΕΛΓΑ Το Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α., λαμβάνοντας υπόψη την ειδική οικονομική συγκυρία και με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας των αποζημιώσεων και την ταχύτερη και δικαιότερη καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους αποφάσισε να θέσει σε ισχύ μια σειρά από τροποποιήσεις στη Διαδικασία της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, στον τρόπο υπολογισμού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α, και στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ασφαλιζόμενοι προκειμένου να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και να δικαιούνται καταβολή αποζημίωσης.
Οι εν λόγω αλλαγές αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α.  στις 17/02/2016, και σε συνδυασμό με τον νέο προγραμματισμό των πληρωμών των αποζημιώσεων και των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων που σχεδιάστηκε από τον Οργανισμό έρχονται να αναβαθμίσουν την υπηρεσία  της ασφάλισης και να την καταστήσουν δικαιότερη, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και δίκαιη καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

Ανάμεσα στις τροποποιήσεις που εισάγονται, ιδιαίτερης σημασίας για τη διατήρηση του αλληλέγγυου και ανταποδοτικού  χαρακτήρα του ΕΛ.Γ.Α. είναι οι παρακάτω:
1.Οι παραγωγοί που οι εκμεταλλεύσεις τους είχαν υποστεί ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές οι οποίες συνδέονται με το ασφαλιστικό έτος 2014, δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των αντίστοιχων αποζημιώσεων εφόσον πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
  • Να είχαν επιλέξει την με εξουσιοδότηση στον ΕΛΓΑ είσπραξη της ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014 από τον τραπεζικό τους λογαριασμό,
  • Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και να μην έχει σταλεί για βεβαίωση οποιοδήποτε ποσό για τα έτη αυτά στην αρμόδια ΔΟΥ,
  • Να έχει εισπραχθεί εμπρόθεσμα τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπολογισθείσας ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014 και
  • α) Να έχουν εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό της ασφαλιστικής τους εισφοράς για το έτος 2014,  μέχρι και την 17η Φεβρουαρίου 2016 .
 ή β) σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή μέχρι ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €), την εξόφλησή του εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσης. »
 
2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ασφάλισης, η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. του έτους ασφάλισης και η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των τριών παρελθόντων ετών, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές στη φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο που προκλήθηκαν το έτος ασφάλισης. Δικαιούχοι αποζημίωσης καθίστανται και οι παραγωγοί που έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του τρέχοντος έτους, έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους  ακόμα και στην περίπτωση που οι εισφορές του δεύτερου και  τρίτου παρελθόντος του χρόνου ζημιάς έτους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία τηρείται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης.
 
Όσον αφορά στον ρυθμό καταβολής των πληρωμών, τόσο οι αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου όσο και οι πληρωμές για τα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ-ΠΣΕΑ) θα καταβάλλονται στους δικαιούχους παραγωγούς σε τακτές μηνιαίες προγραμματισμένες πληρωμές.

πηγη:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.