Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξισωτική του ΠΑΑ 2014-2020, έως τις 15 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων

12/5/2016

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξισωτική του ΠΑΑ 2014-2020, έως τις 15 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων Αναρτήθηκε στην σελίδα του ΥπΑΑΤ η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Μέτρο 13 του ΠΑΑ 2014 - 2020 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (παλιά εξισωτική) και περιλαμβάνει τα υπομέτρα 13.1: χορήγηση
αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και 13.2: χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την λήξη της προθεσμίας της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης για τα Υπομέτρα 13.1 και 13.2 ανέρχεται μέχρι το ποσό των 160.000.000 ευρώ ενώ το ποσό δύναται να αυξηθεί σε περίπτωση εξασφάλισης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Κατανομή κονδυλίων - χρονοδιάγραμμα πληρωμών
Από το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης (160 εκατ. ευρώ)
  • Για το Υπομέτρο 13.1 (ορεινές περιοχές) το ποσό ανέρχεται μέχρι 105.000.000 ευρώ και
  • Για το Υπομέτρο 13.2 (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών) το ποσό ανέρχεται μέχρι 55.000.000 ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση η προκαταβολή της εξισωτικής για το νέο ΠΑΑ (δηλαδή για το έτος 2016) που αντιστοιχεί στο 75% της ενίσχυσης προβλέπεται να καταβληθεί μετά τις 16 Οκτωβρίου και μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2016.
Ύψος της Ενίσχυσης
Α. Υπομέτρο 13.1

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 100 ευρώ ανά εκτάριο.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης , η οποία μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

- Έκταση εκμετάλλευσης από 0 έως και 20 ha (0-200 στρέμματα): 100% της ενίσχυσης

- Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 20 ha έως και 25 ha: (0-250 στρέμματα): 80% της ενίσχυσης

- Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 25 ha έως και 30 ha: (0-300 στρέμματα):50% της ενίσχυσης

- Έκταση εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 30 ha (300 στρέμματα) δεν χορηγείται ενίσχυση

Β. Υπομέτρο 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 95 ευρώ ανά εκτάριο, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όμοια με τις ορεινές περιοχές.

Σε έκταση μεγαλύτερη από 30 ha δεν χορηγείται ενίσχυση.
Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας – Δεσμεύσεις δικαιούχων Μέτρου 13
Α. Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία:
1. Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015).
2. Ασκούν γεωργική δραστηριότητα :
α) εντός των ορεινών περιοχών.
β) εντός των μειονεκτικών περιοχών σύμφωνα με την υφιστάμενη οριοθέτηση
3. Είναι ενήλικα άτομα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
Β. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση:
1. Nα διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στο Μέτρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.
2. Aνάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.
3. Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
Για τα κριτήρια επιλογής του υπομέτρου 13.2 ανατρέξτε στο τέλος του κειμένου και ανοίξε τον σύνδεσμο της πρόσκλησης
Υποβολή αίτησης
1. Υποβολή Αίτησης

Η Αίτηση στήριξης αποτελεί παράλληλα αίτηση πληρωμής και υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συγκεκριμένα:
  • είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος,
  • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου Φορέα υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
Η αίτηση καταχωρίζεται στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ) και μετά την οριστικοποίησή της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο που υπογράφεται από το γεωργό και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά η πρώτη σελίδα της αίτησης με την υπογραφή του παραγωγού. Το υπογεγραμμένο αντίτυπο παραλαμβάνεται τηρείται και φυλάσσεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον πιστοποιημένο φορέα υποβολής της αίτησης τηρείται ο φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή. Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.
  • τα στοιχεία των ενδιαφερομένων θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 111-112 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων
2. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

α) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα).

β) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους ή σε αίτηση προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν μεταβολές.

3. Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής


Ως καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία Υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 (15 Ιουνίου 2016)
Μπορείτε να δείτε εδώ την πρόσκληση για το Μέτρο 13

πηγη:www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.