Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση αμπελώνων

 03/11/2016

Ο διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας είναι καθολικός (ελέγχεται το 100% των αιτήσεων), λεπτομερής και ολοκληρώνεται έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016.Τις αιτήσεις τους για ένα σχεδόν μήνα, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για ένταξη στο συμπληρωματικό πρόγραμμα ύψους 2 εκατ. ευρώ για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
. Σημειωτέον ότι, οι δικαιούχοι εκρίζωσης και αναφύτευσης, ειιδκά για την περίοδο 2016-2017, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και χωρίς άλλη ειδοποίηση καλούνται να προχωρήσουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Ο διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας είναι καθολικός (ελέγχεται το 100% των αιτήσεων), λεπτομερής και ολοκληρώνεται έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Μάρκος Μπόλαρης, μετά το πέρας των αιτήσεων, ακολουθεί διοικητικό έλεγχος στο 100% των δηλώσεων μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2016 και επιτόπιος έλεγχος ως τις 15 Ιανουαρίου 2017, ώστε να γίνουν οι ενστάσεις και τελικά να αξιολογηθεί η εγκυρότητα των στοιχείων και να κατανεμηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα ως τις 10 Μαρτίου 2017.

Το πρόγραμμα καλύπτει:
-Την εκρίζωση και προστασία εδάφους-αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία.
-Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό πριν το 2016
-Επανεμβολιασμός
-Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)
-Την υποστύλωση για άδειες νέων φυτεύσεων που δόθηκαν το 2016

Η επιδότηση ανά δράση έχει ως εξής:
Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος:  841 ευρώ το στρέμμα
Φύτευση αμπελώνων: 615 ευρώ το στρέμμα
Επανεμβολιασμός: 725 ευρώ το στρέμμα
Υποστύλωση: 390 ευρώ το στρέμμα
Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και ξαναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευρώ ανά στρέμμα. Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα.

Τα Δικαιολογητικά ένταξης
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 28 Φεβρουαρίου 2017 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος. 
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
3. Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
5.Φωτοτυπία των δυο  όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
8.Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.
- Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο
-Αποδοχή κληρονομιάς
-Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
-Κτήση με προσκύρωση
-Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας
-Κληρονομητήριο
Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή. Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.
Χρονοδιάγραμμα ελέγχων
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί καλούνται να υποβάλλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, εξαιρουμένης της Π.Ε. Αχαΐας.
Ο Διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας είναι καθολικός (ελέγχεται το 100% των αιτήσεων), λεπτομερής και ολοκληρώνεται έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016 (ο επιτόπιος έλεγχος ολοκληρώνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2017). Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ειδοποιούν τηλεφωνικώς και εγγράφως τους παραγωγούς για το χρόνο πραγματοποίησης των επιτοπίων ελέγχων.
Ακολούθως και μετά το χρονικό διάστημα των 10 ημερών εντός του οποίου μπορούν να γίνουν ενστάσεις, εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αποφάσεις έγκρισης με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (εκρίζωση/αναφύτευση κλπ). Τα Σχέδια Επιλέξιμων Παραγωγών υποβάλλονται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας έως τις 5 Φεβρουαρίου 2017. Ακολουθεί εξέταση και αξιολόγηση της πληρότητας και της εγκυρότητας των στοιχείων και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης κατανέμοντας με υπουργική απόφαση τα διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 10 Μαρτίου 2017.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για την περίοδο 2016-2017, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης και χωρίς άλλη ειδοποίηση προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση και το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση: Συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελουργικών εκτάσεων.pdf

Πιο αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει τα εξής:
Άρθρο 2
Διαδικασία παραλαβής των συμπληρωματικών αιτήσεων και ένταξης στο πρόγραμμα
1. Υποβολή αίτησης ένταξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραμμα περιόδου 2016-2017, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας στο αμπελουργικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, εξαιρουμένης της Π.Ε. Αχαΐας.
2. Διοικητικός - επιτόπιος έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων.
2.1 Ο Διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι καθολικός και λεπτομερής, πραγματοποιείται στο 100% των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και ολοκληρώνεται έως τις 10 Δεκεμβρίου 2016.
2.2 Οι επιτόπιοι έλεγχοι του συμπληρωματικού προγράμματος ολοκληρώνονται έως τις 15 Ιανουαρίου 2017. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας ειδοποιούν τους παραγωγούς (τηλεφωνικώς και με γραπτή ειδοποίηση) κατόχους των επιλέξιμων εκτάσεων για το χρόνο πραγματοποίησης των επιτόπιων ελέγχων στα αμπελοτεμάχιά τους.
Κατ’ εξαίρεση, λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί, επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούν το βασικό πρόγραμμα περιόδου 2016-2017 των Π.Ε. Αχαΐας, Κορινθίας και Λάρισας μπορούν να παραταθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016.
Οι ως άνω Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας θα πρέπει στον προγραμματισμό των επιτόπιων ελέγχων να λάβουν υπόψη την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών ανάλογα με τις δράσεις που έχουν αιτηθεί.
2.3 Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, συντάσσεται μηχανογραφημένη κατάσταση η οποία περιλαμβάνει: Ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, το Δήμο/Δημοτικό διαμέρισμα που βρίσκεται το αμπελοτεμάχιο, τον κωδικό αριθμό του αμπελοτεμαχίου, ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του αιτούντος ή την επωνυμία εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό μητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται, το μέτρο/α που εμφαίνονται στην αίτηση και το οικονομικό έτος υλοποίησής τους, την έκταση αμπελοτεμαχίου όπως εμφαίνεται στην αίτηση, την έκταση αμπελοτεμαχίου μετά τον έλεγχο(στοιχεία αμπελουργικού μητρώου και επιτόπιας επιμέτρησης), την ποικιλία πριν και μετά την αναδιάρθρωση και μετατροπή.
Η ανωτέρω μηχανογραφημένη Κατάσταση αναρτάται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της Κατάστασης να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων της εντός 10 ημερών από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την υποστήριξη της ένστασης.
2.4 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, εκδίδουν και παραδίδουν αποφάσεις έγκρισης σε όλους τους επιλέξιμους παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν στο βασικό και στο συμπληρωματικό πρόγραμμα για όλα τα προβλεπόμενα μέτρα (εκρίζωση/αναφύτευση, φύτευση με δικαίωμα αναφύτευσης ή από μεταβίβαση, επανεμβολιασμός και βελτίωση τεχνικών διαχείρισης).
2.5 Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας καταρτίζουν προτάσεις Σχεδίων επιλέξιμων παραγωγών βασικού και συμπληρωματικού προγράμματος υπό ενιαία μορφή σύμφωνα με τα Υποδείγματα Πινάκων τα οποία έχουν στη διάθεσή τους και τα υποβάλουν κατ' εξαίρεση για την περίοδο 2016-2017, έως τις 5 Φεβρουαρίου 2017 στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια.
Στα Σχέδια αυτά τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν και ηλεκτρονικά, λαμβάνονται υπόψη και οι μεταβολές που έχουν προκύψει μετά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις αρχικές αιτήσεις του προγράμματος 2016-2017.
2.6 Ως συνέπεια της ανωτέρω κοινοποίησης δεν ισχύει η υποχρέωση για κοινοποίηση στοιχείων του βασικού προγράμματος μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 2.5 της 3714/110476/04-09-2014 υπουργικής απόφασης.
3. Έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων - Κατανομή κονδυλίων.
Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας εξετάζει και αξιολογεί την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα των στοιχείων των υποβληθέντων Σχεδίων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της 3714/110476/04-09-2014 υπουργικής απόφασης και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης κατανέμοντας με υπουργική απόφαση τα διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 10 Μαρτίου 2017.
4. Χρόνος υλοποίησης μέτρων/δράσεων.
Όλοι οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση - και προετοιμασία εδάφους - Αναφύτευση» για το πρόγραμμα περιόδου 2016-2017 (βασικό και συμπληρωματικό), μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους κατ’ εξαίρεση για την περίοδο 2016-2017, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

πηγη:www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.