Εμπρόθεσμη η εισφορά ΕΛΓΑ του 2016 που θα πληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου

 30/08/2017 

Υπενθυμίζεται πως, η προηγούμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής για τις εισφορές του 2016 έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.Έως τις 31 Αυγούστου 2017 παρατείνεται ο χρόνος εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2016, με Κοινή Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.
Με αυτόν τον τρόπο δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την καταβολή των αποζημιώσεών τους, όσοι τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους από τις 30 Ιουνίου, οπότε έληγε η προηγούμενη προθεσμία, έως τις 31 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται πως, η προηγούμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής για τις εισφορές του 2016 έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.
Αξίζει να σημειωθεί πως η προηγούμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής για τις εισφορές του 2016 εξέπνευσε στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος.
Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχει ως εξής:
Αριθμ.: 7852/88393 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α' 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β' 1239).
Άρθρο 1
Η αριθμ. 425/42522/20-5-2013 (Β΄ 1239) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 915/91988/1-8-2013 (Β΄ 1957), 384/52287/17-4-2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27-6-2014 (Β΄ 1731), 706/96129/6-8-2014 (Β' 2258), 2042/29553/29-5-2015
(Β΄ 1065), 6655/82133/23-7-2015 (Β΄ 1572), 5435/72617/24-6-2016 (Β΄ 1931) και 4332/48587/23-5-2017
(Β΄ 1916) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:
Η παρ. 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της αριθμ. 915/91988/1-8-2013 υπουργικής απόφασης, την περ. 1 της παρ. Ι της αριθμ. 384/52287/ 17-4-2014 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 της αριθμ. 603/83797/27-6-2014 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 της αριθμ. 706/96129/6-8-2014 υπουργικής απόφασης, την περ. 7 της παρ. Ι της αριθμ. 2042/29553/29-5-2015 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 του άρθρου μόνου της αριθμ. 6655/82133/23-7-2015 υπουργικής απόφασης, την παρ. 6 του άρθρου 1 της 5435/72617/24-6-2016 υπουργικής απόφασης και την παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 4332/48587/23-5-2017 υπουργικής απόφασης, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2016, σε 31/08/2017.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

πηγη:www.agronews.gr