Διευκολύνεται η αγορά δενδροκομικών με τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης

30/03/2018

Κοντονής Γιώργος
Εκδόθηκε η τροποποιητική απόφαση των Σχεδίων Βελτίωσης,
επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Agronews, η οποία δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρούν την οικονομική τους ενίσχυση απευθείας στους προμηθευτές και να επιδοτηθούν για δενδροκομικό τρακτέρ ακόμα και αν έχουν αναπόσβεστο «χωραφάδικο» υπό προϋποθέσεις.
Βρείτε εδώ ολόκληρ ητη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.pdf

Αναλυτικότερα στην τροποποιητική που παράλληλα δίνει το δικαίωμα τους νέους αγρότες της δεύτερης προκήρυξης να ενταχθούν στα Σχέδια προβλέπει τα εξής:
Στο άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται υποπερίπτωση 3.3 ως εξής: «3.3 Δίνεται η δυνατότητα ο δικαιούχος των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 να αιτηθεί την καταβολή της ενίσχυσης από τον Οργανισμό Πληρωμής σε τρίτο πρόσωπο ορισμένο από αυτόν. Οι σχετικές προϋποθέσεις θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση».
Στο άρθρο 10 προστίθενται οι εξής παράγραφοι:
«29. Οι δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας όπως, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης.
30. Οι δαπάνες αγοράς κηρηθρών.
32. Οι επενδύσεις ενεργητικής προστασίας.
33. Η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που υφίσταται μη αποσβεσμένος ελκυστήρας στην εκμετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγματοποιείται αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις: α. Να μην υφίσταται μη αποσβεσμένος δενδροκομικός / αμπελουργικός ελκυστήρας στην εκμετάλλευση. β. Στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να μην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αμπελιών σε έκταση μεγαλύτερη από 10 στρέμματα. γ. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα δ. Η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.
34. Η συγχρηματοδότηση περισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επενδυτικό σχέδιο.
35. Η αναμπέλωση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου».

πηγη:www.agronews.gr